สำนวน by heart: ท่องจำ

In secondary school I learned several of Srepraj poems by heart.
(ในสมัยที่ฉันเรียนอยู่ในระดับมัธยมฉันเรียนรู้โคลงต่างๆ ของศรีปราชญ์ได้โดยการท่องจำ)
Julia learned many poems by heart.
(จูเลียเรียนโคลงต่างๆ โดยการท่องจำ)
Bill learned many jokes by heart.
(บิลเรียนคำพูดตลกต่างๆ โดยการท่องจำ)
Jimmy learned the grammar rules by heart.
(จิมมี่เรียนกฎไวยากรณ์โดยการท่องจำ)
I’m learning square roots by heart.
(ฉันกำลังเรียนวิธีถอดกรณฑ์สองโดยการจำ)
She has learned these idioms by heart.
(เธอเรียนสำนวนต่างๆ เหล่านี้โดยการจำ)
We’re learning that story by heart.
(เรากำลังเรียนเรื่องนั้นโดยการท่องจำ)
He learned those facts by heart.
(เขาเรียนเรื่องต่างๆ เหล่านั้นโดยการท่องจำ)

(Visited 162 times, 3 visits today)