สำนวน “breathe freely” แปลว่า

“หายใจทั่วท้อง”

ความหมาย

รู้สึกโล่งอก หายห่วง สบายใจขึ้น ไม่หวาดหวั่น วิตก ระแวง เป็นทุกข์อีกแล้ว

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Only after we received the news that they had arrived safely did we begin to breathe freely. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เมื่อรู้ว่าเขายังไม่รู้ความจริง เธอก็ค่อยหายใจได้ทั่วท้อง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “breathe freely” บางทีก็ใช้ “breathe

again” เช่น We were in a small boat during the storm, but it stopped after an hour and we were able to breathe again. (Longman Dic­tionary of English Idioms)

การหายใจอย่างอิสระ หรือ หายใจอีก เป็นสำนวนที่มาจากความจริงที่ว่า เวลาที่คนเราตกใจ หวาดหวั่น เช่น ในขณะที่ประสบอันตราย เรารู้สึกหายใจขัด หายใจไม่สะดวก หรือ แทบจะหยุดหายใจ เมื่อกลับมาหายใจอย่างสบาย หรือหายใจอีก แสดงว่าเรารู้สึกสบายขึ้น

โล่งอก ไม่หวาดหวั่น หรือวิตก อีกแล้ว

สำนวนไทย “หายใจทั่วท้อง” ก็มาจากความจริงอันเดียวกันนี้ เมื่อเราหายใจทั่วท้อง เราจะหายใจอย่างสะดวกและเต็มที่ โดยไม่ต้องกลั้นหรือผ่อนไว้ เช่นเดียวกับ “breathe freely” และ “breathe again” สำนวนนี้บางทีใช้ในรูปปฏิเสธ คือ หายใจไม่ทั่วท้อง

หมายความว่า รู้สึกหวาดหวั่น วิตก ระแวงเป็นทุกข์ ใจคิดอยู่แต่ว่าจะมีเหตุ มีเรื่องไม่ราบรื่น ใจคอไม่ดี ไม่สบายใจ เช่น เขารู้สึก หายใจไม่ทั่วท้องเลย เมื่อได้ทราบข่าวว่าตำรวจได้เค้าเงื่อนผู้ลอบวางเพลิงแล้ว

(Visited 2,767 times, 2 visits today)