สำนวน “brand new”แปลว่า

“ใหม่ถอดด้าม”

ความหมาย

ใหม่แท้ๆ ใหม่เอี่ยม

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

This car is brand new. I only bought it yesterday.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“แกจะต้องการผ้าที่นุ่งแล้วเก่าๆ เหมือนที่คุณนุ่งผ้าใหม่ถอดด้าม แกนุ่งไม่ได้ดอก”

(นิทานวชิรญาณ)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “brand new” มาจากการใช้เหล็กร้อนๆ ประทับตราบนสินค้าที่ทำด้วยโลหะ เหล็กที่ประทับตรานี้เรียกว่า ‘brand’ ฉะนั้นของที่ “brand new” จึงหมายถึงของใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมา หรือ เพิ่งจะได้รับการประทับตรา

สำนวนไทย “ใหม่ถอดด้าม” มาจากวัตถุที่มีด้าม และยังไม่เคยใช้ เช่น ดาบใหม่ เมื่อจับด้ามถอดออกมา จะเห็นเป็นมันปลาบใหม่เอี่ยม หรืออาจจะหมายถึง การถอดสิ่งของออกมาจากเครื่องห่อหุ้ม ยังไม่เคยใช้เลย ของนั้นยังเป็นของใหม่อยู่

(Visited 4,312 times, 1 visits today)