สำนวน “blow one’s own trumpet” คืออะไร

“เป่าแตร”

ความหมาย

ประกาศยกย่องสรรเสริญตนเอง โฆษณาโอ้อวดความดี ความสามารถของตนเอง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

A man who blows his own trumpet is not popular; he should let others discover his good qualities.

(Common English Sayings)

“ขอรับประทานโทษที่มิได้ถ่อมตัวในที่นี้ และอวดตัวว่า พวกเราเป็นคนชอบทำการ แต่นั่นแหละถ้าคนทั้งโลกถ่อมตัวไปเสียหมดทั้งโลกแล้ว โลกก็จะคงเป็นโลกอยู่นานไม่ได้ จำเป็นต้อง เป่าแตร บ้าง”

(ลักวิทยา)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “blow one’s own trumpet” และ สำนวนไทย ‘‘เป่าแตร” มีความหมายและที่มาเหมือนกัน คือมาจากการเป่าแตรในสมัยก่อนเมื่อจะมีการประกาศข่าวสำคัญจะมีคนเป่าแตรนำหน้าก่อน เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึง การประกาศโฆษณาความดีความชอบ ความสามารถ ความสำคัญของตนเอง นอกจากนี้สำนวน ไทย “ปากเป็นฆ้องกระแต’’ ซึ่งหมายถึง พูดโวต่างๆ ก็มีการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน

(Visited 106 times, 1 visits today)