สำนวน “blood-sucker”

“คนที่ (คอย) สูบเลือด”

ความหมาย

คนที่ขูดรีดเอาเงินหรือทรัพย์สมบัติของคนอื่นให้ร่อยหรอหมดไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คำนาม; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Nobody wants to get close to him or be his friend as he is a blood-sucker.

ลูกที่คอยสูบเลือดพ่อแม่อยู่ร่ำไป เป็นลูกที่อกตัญญู ไม่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ซ้ำยังนำความเดือดร้อนมาให้อีก

คำอธิบาย

คำ ‘blood-sucker’ โดยทั่วไปหมายถึง สัตว์ที่สูบเลือดกินเป็นอาหาร เช่น หมัด หรือ เหา ทั้งคนอังกฤษ อเมริกันและคนไทยต่างก็เปรียบเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกาย กับของมีค่า คือ เงินทอง เลือดเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต และเรานำเงินทองที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำรงชีวิตมาเปรียบกับเลือด ฉะนั้น สัตว์ที่สูบเลือดกินเป็นอาหาร เมื่อเป็นสำนวนจึงหมายถึงคนที่ขู่เข็ญ รีดเงินจากคนอื่น สำนวน “blood-sucker” หมายถึงคนประเภทนี้ และไม่ใช้เป็นกริยา (blood-suck) แต่คนไทยมักจะใช้ในรูปของกริยา คือ ‘สูบเลือด’ และเมื่อจะหมายถึงคน เราจะเติมคำ ‘คนที่’ เข้าไปขยายกริยา ‘สูบเลือด’

(Visited 188 times, 1 visits today)