สำนวน be up to one’s ears:มีสิ่งต่างๆ ที่จะต้องทำมากเกินไป

Helen would like to go with us but she can’t.  She’s up to her ears in work.
(เฮเลนอยากจะไปกับเราแต่เธอไปไม่ได้ เธอมีงานมากเหลือเกิน)
I’m up to my ears in work right now.
(ฉันมีงานที่จะต้องทำมากเกินไปในขณะนี้)
Jim’s up to my ears in work right now.
(จิมมีงานที่จะต้องทำมากเกินไปในขณะนี้)
They’re up to my ears in work right now.
(เขามีงานที่จะต้องทำมากเกินไปในขณะนี้)
We’re up to my ears in work right now.
(เรามีงานที่จะต้องทำมากเกินไปในขณะนี้)
Joan’s up to my ears in work right now.
(โจแอนมีงานที่จะต้องทำมากเกินไปในขณะนี้)
She’s up to my ears in work right now.
(เธอมีงานที่จะต้องทำมากเกินไปในขณะนี้)
Bill’s up to my ears in work right now.
(บิลมีงานที่จะต้องทำมากเหลือเกินในขณะนี้)

(Visited 72 times, 1 visits today)