สำนวน be to blame:รับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ดี, ในโชคร้าย

Don’t punish Billy for breaking the window.  He’s not to blame.
(อย่าทำโทษบิลลีที่ทำหน้าต่างแตก เขาไม่ควรจะได้รับเคราะห์ร้ายอย่างนั้น)
She really isn’t to blame for the change.
(จริงๆ แล้วเธอไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เปลี่ยนไป)
She really isn’t to blame for the error.
(จริงๆ แล้วเธอไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้น)
She really isn’t to blame for our problem.
(ที่จริงแล้วเธอไม่ต้องรับผิดชอบในปัญหาของเรา)
She really isn’t to blame for the fire.
(ที่จริงแล้วเธอไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับไฟ)
She really isn’t to blame for what happened.
(ที่จริงแล้วเธอไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น)
She really isn’t to blame for being late.
(ที่จริงแล้วเธอไม่ต้องรับผิดชอบในการมาสาย)
She really isn’t to blame for losing the tickets.
(ที่จริงแล้วเธอไม่ต้องรับผิดชอบในการทำตั๋วหาย)

(Visited 110 times, 1 visits today)