สำนวน be hard on something: ดูแลไม่ดี ไม่ค่อยเอาใจใส่

My son is hard on shoes.  Look at this pair.  These were new a month ago.
(ลูกชายของฉันไม่ค่อยดูแลรองเท้าเลยดูคู่นี้สิ เพิ่งใหม่ๆ อยู่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง)
Our children are hard on furniture.
(เด็กๆ ของเราไม่ดูแลเฟอร์นิเจอร์เลย)
Children are hard on clothes.
(เด็กๆ ไม่เอาใจใส่รองเท้าเลย)
Children are hard on our nerves.
(เด็กๆ ไม่เอาใจใส่เสื้อผ้าเลย)
Children are hard on our nerves.
(เด็กๆ ไม่เอาใจใส่ต่อประสาทของเราเลย)
Children are hard on each other.
(เด็กๆ ไม่เอาใจใส่เครื่องเล่นเลย)
Children are hard on everything.
(เด็กๆ ไม่เอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่าง)

(Visited 198 times, 1 visits today)