สำนวน be broke:ไม่มีเงิน ถังแตก

I’d like to go to the concert with you, but I’m broke.
(ฉันยากจะไปดูคอนเสิร์ทกับคุณ, แต่ฉันไม่มีเงินเลย)
I’m broke this week.
(สัปดาห์นี้ฉันไม่มีเงินเลย)
John’s broke this week.
(สัปดาห์นี้จอห์นถังแตก)
We’re broke this week.
(เราไม่มีเงินเหลือเลยในสัปดาห์นี้)
He’s broke this week.
(สัปดาห์นี้เขาถังแตก)
Ellen’s broke this week.
(เอแลนถังแตกในสัปดาห์นี้)
They’re broke this week
(เขาไม่มีเงินเหลืออยู่เลยในสัปดาห์นี้)
Tom’s broke this week.
(สัปดาห์นี้ทอมไม่มีเงินเลย)

(Visited 1,112 times, 1 visits today)