สำนวน about to : กำลังจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Tom was about to leave when the telephone rang.
(ทอมกำลังจะออกไปจากบ้านเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น)
I was about to study when you came in.
(ฉันกำลังจะเรียนหนังสือก็พอดีคุณเข้ามา)
I was about to go when the phone rang.
(ฉันกำลังจะออกไปก็พอดีโทรศัพท์ดังขึ้น)
I was about to write her a letter when she arrived.
(ฉันกำลังจะเขียนจดหมายถึงเธอก็พอดีเธอมาถึง)
I was about to tell them a story when they walked away.
(ฉันกำลังจะเล่าเรื่องให้เขาฟังก็พอดีเขาออกไป)
I was about to eat supper when John called me.
(เมื่อจอห์นโทรมาฉันกำลังจะออกไปทานอาหาร)
I was about to play the piano when the doorbell rang.
(ฉันกำลังจะเล่นเปียนโนก็พอดีกริ่งประตูดังขึ้น)
I was about to call my dog when he ran into the house.
(ฉันกำลังจะเรียกสุนัขก็พอดีมันวิ่งเข้ามาในบ้าน)

(Visited 131 times, 1 visits today)