เรียนรู้สำนวน a close call:สถานการณ์ที่เหตุร้ายเกือบจะเกิดขึ้น

I had a close call!  A big truck almost hit me.
(ฉันเกือบเคราะห์ร้าย รถบรรทุกเกือบทับฉัน)
That was a close call I had.
(ฉันเกือบได้รับอุบัติเหตุ)
That was a close call you had.
(คุณเกือบได้รับอุบัติเหตุ)
That was a close call Mary had.
(แมรี่เกือบได้รับอุบัติเหตุ)
That was a close call bill had.
(บิลเกือบได้รับอุบัติเหตุ)
That was a close call we had.
(เราเกือบได้รับอุบัติเหตุ)
That was a close call Alex had.
(อะเล็กซ์เกือบได้รับอุบัติเหตุ)
That was a close call Bob had.
(บ็อบเกือบได้รับอุบัติเหตุ)

(Visited 763 times, 1 visits today)