สำนวน “เด็กเมื่อวานซืน”ใช้กับภาษาอังกฤษว่า

“born yesterday”

ความหมาย

ยังอ่อนต่อโลก ยังไม่มีความรู้อะไร ไม่ทันคน ถูกหลอกได้ง่าย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี มักจะใช้ในรูปปฏิเสธ สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Don’t try to sell me that beat-up old car as a bargain. I wasn’t born yesterday.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

นึกว่าเป็นใครมาจากไหน ที่แท้ก็เด็กเมื่อวานซืนนี่เอง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “born yesterday” – เกิดเมื่อวานนี้ และสำนวนไทย “เด็กเมื่อวานซืน” มีความหมายคล้ายคลึงกัน คือยังเป็นเด็กนัก ยังไม่รู้อะไร สำนวนอังกฤษเน้นถึงการไม่ทันคน ถูกหลอกได้ง่าย ส่วนสำนวนไทยมัก ใช้กล่าวถึงหรือกล่าวกับคนที่มีอายุอ่อนกว่า ถึงแม้ว่า คนนั้นจะไม่ใช่เด็กแล้ว ในเชิงดูหมิ่นว่าไม่มีความรู้ความสามารถ

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ “เล็กอมมือ” เป็นสำนวนเปรียบเปรยคนที่ไม่มีความคิดอ่าน หรือไม่รู้ประสีประสา ไม่มีประสบการณ์ หรือความชำนาญ เหมือนกับเด็กที่ยังอมมือเล่นอยู่

“เป็นกษัตรย์ตรัสแล้วไม่แม่นยำ

กลับถ้อยคืนคำทำขายหน้า

เหมือนไม้หลักปักเลนเอนไปมา

ยิ่งกว่าลูกเล็ก เล็กอมมือ’’’

(สังข์ทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

(Visited 620 times, 1 visits today)