สำนวนอังกฤษ“tighten one’s belt”หมายถึง

“รัดเข็มขัด”

ความหมาย

ใช้จ่ายเงินให้น้อยลง ตัดรายจ่ายให้น้อยลง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

When father lost his job, we had to tighten our belts.

(A Dictionary of American Idioms)

หมู่นี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทุกคนควรจะช่วยกัน รัดเข็มขัด

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “tighten one’s belt” บางครั้งก็ใช้

“pull in one’s belt” เช่น The minister said, “If other countries do not help us, we shall I have to pull in our belts.” สำนวนนี้มาจากความเชื่อที่ว่าคนที่หิวสามารถลดความหิวลงได้โดยการดึง หรือผูกเข็มขัดให้แน่นขึ้น เมื่อเป็นสำนวนจึงหมายถึง การใช้จ่ายเงินให้น้อยลงกว่าปรกติ เป็นสำนวนที่ใช้กันแพร่หลาย และสำนวนไทย “รัดเข็มขัด” ก็มาจากสำนวนนี้ หรือผสมกลมกลืนไปกับอากาศ แสดงว่าหายไปอย่างไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่ อาจจะใช้กับสิ่งของได้ เช่น When Bob returned to the room, he was surprised to find that his books had vanished into thin air

สำนวนไทย “หายเข้ากลีบเมฆ” มาจากเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีการเหาะและรบกันในอากาศแล้วเข้าไปอยู่ในกลีบเมฆเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ ที่หายลับเข้าไปในกลีบเมฆ ทำให้มองไม่เห็น เมื่อเป็นสำนวนจึงหมายถึงสูญหายไป ไม่ปรากฎตัวให้เห็น เช่นเดียวกับ “vanish (disappear, melt) into thin air”

(Visited 369 times, 1 visits today)