สำนวนอังกฤษ“by a hair’s breadth”

“แค่เส้นยาแดง”

ความหมาย

เล็กน้อยมาก ระยะที่ใกล้มาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

You’ve just missed seeing him by a hair’s breadth. He was here just now.

(Longman Dictionary of’English Idioms)

เขาชนะคู่ต่อสู้แค่เส้นยาแดง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “by a hair’s breadth” เปรียบกับเส้นผม ซึ่งมีขนาดเล็กมาก หมายความว่ามีระยะสั้นเท่าขนาดความกว้างของเส้นผม สำนวน “a hair’s breadth” อาจจะใช้ “a hairbreadth” ก็ได้ และ บางทีใช้เป็นคุณศัพท์ เช่น a hair’s-breadth escape สำนวนนี้มีความหมายตรงกับสำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่ง คือ “by a whisker” เป็นการเปรียบระยะทางกับหนวดแมวซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับเส้นผม มักจะใช้กับกริยา ‘beat’ ‘win’ หรือ ‘lose’ เช่น Two years earlier, Nixon lost to Kennedy by a whisker. (The Listener 5 Sept 74) สำนวนนี้บางทีก็ใช้ “only a whisker away” เช่น Our team was only a whisker away from victory. (Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนไทย “แค่เส้นยาแดง” เปรียบระยะทางกับเส้นยาแดง ซึ่งเป็นเส้นเล็กๆ มีขนาดเท่าเส้นผม หรือ หนวดแมว หมายถึง เล็กน้อยมาก ระยะใกล้มาก เช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “by a hair’s breath” และ “by a whisker” สำนวนนี้บางทีก็พูดว่า “แค่เส้นยาแดงผ่าซีก” หรือ “แค่เส้นยาแดงผ่าแปด” เป็นการพูดเน้นว่าใกล้มากจริงๆ เช่น เขารอดตายมาได้แค่เส้นยาแดงผ่าซีก หมายถึง เขารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด

(Visited 567 times, 1 visits today)