สำนวนอังกฤษ ‘‘in the lion’s mouth”

“อยู่ในปากเสือปากหมี”

ความหมาย

อยู่ในที่คับขัน ตกอยู่ในอันตราย เสี่ยงอันตราย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He waited until I was almost in the lion’s mouth before he gave me any help.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขาตัดสินใจยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนที่ถูกลักตัวไป แม้ว่าเขาจะต้องตกอยู่ในปากเสือปากหมีก็ตาม

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “in the lion’s mouth” บางครั้งก็ใช้ “place (put, have) one’s head in the lion’s mouth” เช่น He is well-known to the police, yet several times he has placed his head in the lion’s mouth by going to visit his friends in prison. (Longman Dictionary of English Idioms) สำนวนนี้มาจากการแสดงละครสัตว์ ผู้แสดงเอาศีรษะของตนเข้าไปในปากสิงโต เพื่อทำให้คนดูตื่นเต้น ตกใจ เพราะสิงโตเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมาก เป็นเจ้าป่า เมื่อเป็นสำนวน จึงหมายถึงตกอยู่ในอันตราย เสี่ยงอันตราย นำตัวเองไปสู่ภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่

สำนวนไทย ‘‘อยู่ในปากเสือปากหมี” มาจากการเปรียบเทียบทำนองเดียวกับสำนวนอังกฤษ และมีความหมายเหมือนกัน แต่แทนที่จะเป็น ‘ปากสิงโต’ ดังที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ สำนวนไทยใช้ ‘ปากเสือปากหมี’ การที่เป็นเช่นนี้ เพราะคนไทยคิดว่า เสือและหมีเป็นสัตว์ที่ดุร้าย คนไทยมักจะไม่กล่าวถึงสิงโต ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า เมืองไทยไม่ค่อยมีสิงโต ความแตกต่างของคำ หรือ สัตว์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบในสำนวนอังกฤษ และสำนวนไทย ในที่นี้จึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากความแตกต่างของที่อยู่ของชาติทั้งสอง

(Visited 127 times, 1 visits today)