สำนวนอังกฤษ “a big shot”

“เจ้าพ่อ”

ความหมาย

ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอิทธิพล ผู้มีอำนาจในกิจการต่างๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นาม

ตัวอย่าง

His father is a big shot in the steel industry.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ชายคนนี้เป็นเจ้าพ่อในวงการน้ำตาล มีโรงงานน้ำตาลใหญ่เกือบสิบโรง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a big shot” เป็นภาษาพูด หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่ สำนวนนี้อาจจะพูดได้หลายอย่าง คือ “a big noise” “a big cheese” “a big gun” “a big wheel” และ “a big wig” ทุกสำนวนมีคำว่า ‘big’ ซึ่งหมายถึง ใหญ่ เช่น …look, Arthur Ashe may be black but he’s a tennis star, big noise, so he can get anything he wants…. (Punch 27 Nov 74) John wanted to be the big cheese in this club. (A Dictionary of American Idioms)

สำนวนไทย “เจ้าพ่อ” หมายถึงผู้เป็นใหญ่เช่นกัน เดิมใช้เรียกผู้ที่เป็นใหญ่ ผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือบูชา เช่น เจ้าพ่อหลักเมือง แต่ปัจจุบันเมื่อใช้เป็นสำนวนมักจะหมายถึงผู้มีอำนาจอิทธิพล ในวงการต่างๆ อาจจะไม่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วๆ ไปก็ได้ เช่น ‘เจ้าพ่อ’ ซึ่งใช้เรียกหัวหน้ากลุ่มนักเลง

(Visited 405 times, 1 visits today)