เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษในหมวดอักษร D

**day by day = gradually; ค่อยเป็นค่อยไป. สมํ่าเสมอ, ตามลำดับ, วันแล้ววันเล่า
I try to get my work done day by day.
ฉันพยายามที่จะทำงานให้ลุล่วงไปตามลำดับ
Day by day she gained experience through praticing.
เธอค่อยๆ เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานโดยวิธีฝึกปฏิบัติ

**Day in and day out = all day for many days; ไม่หยุดหย่อน, วันแล้ววันเล่า, ทุกวัน, ติดต่อกัน
I learn English day in and day out.
ฉันเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน
Day in and day out I waited for his letter.
วันแล้ววันเล่าที่ฉันเฝ้าคอยแต่จดหมายของเขา

** deal with = trade or do business with, handle or confront; ติดต่อเกี่ยวข้อง, ปฏิบัติต่อ, จัดการ มีการเกี่ยวข้องทางการค้า
We were told that they are hard to deal with.
เราได้รับการบอกเล่าว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องด้วยยาก
The Gov’t has to deal with the problem of high cost of living.
รัฐบาลต้องจัดการกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

**die away = become fainter, weaker; ค่อยๆ แผ่วลง, เบาลง
The noise of the band died away into the distance.
เสียงของวงดนตรีค่อยๆ แผ่วลงเมื่อระยะทางไกลออกไป
The parade passed and the music of the band gradually died away.
ขบวนพาเหรดผ่านไปเสียงดนตรีค่อยๆ หายไป

**die down = subside gradually; -ลดน้อยลง, บรรเทาลง
The light died down as the movie started.
แสงไฟได้ถูกหรี่ลงในขณะที่ภาพยนตร์เริ่มฉาย
The noise died down as she left the room.
เธอได้ออกไปจากห้องพร้อมกับเสียงที่จางหายไปด้วย

**die out = disapper gradually; ค่อยๆ สูญพันธุ์, ค่อยๆ สาบสูญไป

Many wild animals are dying out.
สัตว์ป่าหลายชนิดค่อยๆ สูญพันธุ์ไป
Many traditional craft have died out since new technology developed.
งานฝีมือที่สืบทอดต่อกันมาหลายชนิดค่อยๆ สาบสูญไป ในขณะที่วิชาช่าง เกี่ยวกับอุตสาหกรรมค่อยๆ มีพัฒนาการขึ้น

**dirty look = displeased look; มองอย่างไม่พอใจ
Don’t give me such dirty look, I have not done anything wrong.
อย่ามองฉันอย่างไม่พอใจเช่นนั้น ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
My sister gave me a dirty look for laughing at her friend.
พี่สาวฉันมองอย่างไม่พอใจในขณะที่ฉันหัวเราะเยาะเพื่อนของเธอ

**disagree (with) = not match; not agree (with); ไม่เห็นด้วย, ไม่เหมาะกับ, ทำให้เกิดอาการผิดปกติ
Your total seemed to disagree with mine.
จำนวนยอดรวมของคุณไม่ตรงกับของฉัน
Your mileage on the bill disagreed with my estimation.
ระยะทางที่ไปในรายการของคุณ ไม่ตรงกับการกะประมาณของฉัน

**do out = clean out; tidy; ทำความสะอาด
I must do out the kitchen before I go.
ฉันจะต้องทำความสะอาดครัวก่อนที่ฉันออกไป
The garage needs doing out again.
ควรต้องทำความสะอาดโรงรถอีกครั้ง

**do over = do again, repeat, redecorate; ทำอีก, ตบแต่งใหม่, ทำใหม่, ซ้ำๆ ซากๆ
This is a poor job; you have to do it over.
งานชิ้นนี้ยังไม่ดีพอ คุณต้องทำใหม่
We still plan to do over the store next month.
เรายังคงคิดที่จะตบแต่งร้านใหม่ในเดือนหน้า

** do up = tie up, repair, redecorate; ผูก, ตบแต่งใหม่
He knelt down to do up his shoelaces.
เขาคุกเข่าลงผูกเชือกรองเท้า
Let’s have the front room done up this spring.
ให้การตบแต่งห้องข้างหน้าแล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลินี้

**draw back = withdraw, is to recede; ถอยกลับ, กลับตกต่ำ
The project has already started, it’s too late to draw back now.
โครงการได้เริ่มลงมือเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มันสายเกินไปที่จะถอนคืน He will not draw back from what he has promised.
เขาไม่สามารถยกเลิกในสิ่งที่เขาได้ให้สัญญาไว้

**draw out = prolong, become longer; ยาวขึ้น, ฝืด, ขยาย
It’s spring, the days are drawing out.
ฤดูใบไม้ผลิ กลางวันยาวขึ้น
He draw his speech out until everyone was bored.
เขาพูดสุนทรพจน์เสียยาวจนทุกๆ คนเบื่อ

** dream up = invent, think of; คิดขึ้นมา, ประดิษฐ์
He dreams up the most extraordinary machines, but he never pursues his ideas far enough to see if they will be practicable.
เขาคิดเครื่องจักรแบบพิเศษได้เกือบทั้งหมด แต่เขาก็ไม่เคยนำความคิดของเขากว้างไกลไปจนกระทั่งใช้งานได้
Who dreamed up the idea of painting our living room walls a bright red?
ใครเป็นคนคิดทาสีฝาผนังห้องนั่งเล่นด้วยสีแดงสด

** dress up = be especially well dressed; แต่งตัวสวยเป็นพิเศษ, สวมเสื้อผ้าชุดดี
You don t have to get all dressed up for the party.
คุณไม่ต้องแต่งตัวให้สวยเป็นพิเศษสำหรับงานเลี้ยง
What are you dressing up for?
คุณแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเพื่ออะไร?

**drop behind = be left behind, fall behind; ล้าหลัง
Europe has dropped behind Japan as a producer of low price electric home appliances.
ประเทศในยุโรปได้กลายเป็นรองประเทศญี่ปุ่นในการผลิต เครื่องไฟฟ้าประจำบ้านราคาถูก
Linda and Fred has dropped behind in order to be alone.
ลินดาและเฟรดถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังสองคน

** drop by/in = call on casually, pay a casual visit to; แวะเยี่ยม, แวะหา, แวะเยี่ยมแบบกันเอง
John, would you like to drop by my house this evening?
จอห์น, คุณจะแวะที่บ้านฉันไหมเย็นนี้?
You may drop in any time.
คุณจะแวะเยี่ยมได้ทุกเวลา

**drop off = diminish, decrease, slacken, fall off; ลดจำนวนลง, หลับ, ตกหล่น
Sales of cold drinks start to drop off in November.
สถิติการจำหน่ายนํ้าอัดลมเริ่มลดปริมาณลง ในราวเดือนพฤศจิกายน Please drop me off at the store.
กรุณาให้ฉันลงที่ร้านนะ

**drop out = retire from a race, competition, group activity; ยกเลิก, เลิก
We hope to have five guest speakers at the conference, but Mr. Thomson had to drop out at the last minute.
ฉันหวังว่าจะมีแขกรับเชิญมาพูดในที่ประชุม 5 คน แต่ มร. ทอมสันต้องมาขอเลิกในนาทีสุดท้าย

** dry run = rehearsal, practice; การทดลอง, การซ้อม
The president called for a dry run of the presentation first.
ท่านประธานได้เรียกให้มาทดลองพูดอธิบายก่อนการเสนอรายงานจริงๆ
Before we submit our plan, let’s have a dry run of the presentation first.
ก่อนที่จะเสนอแผนงานให้เราทดลองพูดอธิบายดูก่อน

** dry up = dry completely; แห้งผาก
It rained very little and the streets soon dried up.
ฝนตกนิดหน่อย ในไม่ช้าถนนก็แห้งผาก
The sun dried up our fields.
พระอาทิตย์ทำให้ทุ่งนาแห้งผาก
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 3,654 times, 1 visits today)