สำนวนอังกฤษที่นิยมใช้ในหมวดอักษร R

** rain cats and dogs = rain heavily; ฝนตกหนัก, ฝนตกลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
Don’t go out now! It’s raining cats and dogs.
อย่าเพิ่งออกไป ฝนกำลังเทอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
It is raining cats and dogs for the last three days.
ฝนกำลังตกหนักมา 3 วันแล้ว

** right away = immediately, at once; ในทันที, เดี๋ยวนี้
Can you come to my office right away ?
คุณมาสำนักงานของผมเดี๋ยวนี้เลยได้ไหม ?
I’ll consider your request right away.
ผมจะพิจารณาข้อเสนอของคุณทันที

** right here = exactly here; ตรงนี้ นี่ไง
You have to sign your signature right here.
คุณต้องเซ็นชื่อลงตรงนี้

** right now = right away = at once

** right there = exactly there; ตรงนั้น, ที่นั้น
Please place your hat on the desk right there.
โปรดวางหมวกบนโต๊ะที่อยู่ตรงนั้น

** ring off = end a telephone call; พูดโทรศัพท์จบ
The secretary rang off before, her boss walked in.
เลขานุการพูดโทรศัพท์จบก่อนที่เจ้านายของเธอเดินเข้ามา
She rang off before I had time to ask her name.
เธอวางโทรศัพท์ก่อนที่ฉันจะได้ถามชื่อเธอ

** ring up = telephone; โทรศัพท์
My sister rang up where I was out.
น้องสาวของข้าพเจ้าโทรศัพท์ขณะที่ข้าพเจ้าออกไปข้างนอก
I’ll ring up the cinema and ask what time the film starts.
ฉันจะโทรศัพท์ไปที่โรงภาพยนตร์เพื่อถามว่าภาพยนตร์ฉายเวลาเท่าไร ?

** run across = run into to meet or find unexpectedly, colllide with; พบโดยบังเอิญ, ชนกับ
I ran across several interesting things about Italy in that encyclopedia.
ผมบังเอิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอิตาลีหลายสิ่งหลายอย่างในหนังสือ เอนไซโคพีเดียเล่มนั้น
I ran across an old friend in town today.
ฉันพบเพื่อนเก่าในเมืองโดยบังเอิญ

** run into = collide with, hit, meet by chance; ชน, พบโดยบังเอิญ
I run into your brother in Phya Thai Road yesterday.
ฉันพบกับน้องชายของคุณที่ถนนพญาไทโดยบังเอิญ
The brakes failed and the car ran into a tree.
เบรกเสียทำให้รถวิ่งเข้าชนต้นไม้

** run off = produce print, to free duplicate; พิมพ์, ผลิต, วิ่งหนีไป

This photo-copy machine will run off five copies per second.
เครื่องถ่ายเอกสารนี้จะพิมพ์ออกมา 5 แผ่นใน 1 วินาที
The theif heard a noise and ran off.
ผู้ร้ายได้ยินเสียงมันจึงวิ่งหนีไป

** run on = talk without stopping; พูดไม่หยุด, จ้อ
If you let this lady start talking anything, she will run on for hours.
ถ้าคุณให้สุภาพสตรีผู้นี้เริ่มพูดถึงสิ่งใด เธอจะจ้อไม่หยุดเป็นชั่วโมงๆ
In her talk she ran on so that no one could get in word.
ในการพูดของเธอ เธอพูดจ้อจนไม่มีใครได้พูดเลยสักคน

** run out of = to exhaust the supply of; ใช้หมด, หมดสต็อค
Our car ran out of gasoline in the comer of New Road and blockd traffic.
รถของเราน้ำมันหมดตรงหัวมุมถนนเจริญกรุง ทำให้ขัดขวางการจราจร

We’ve run out of sugar; see if you can borrow some the neighbours.
น้ำตาลของเราหมด คุณสามารถยืมจากเพื่อนบ้านได้ไหม

* * run over = (vehicle) knock down and drive over accidentally, to overflow; ถูกรถชนและแล่นทับ, ไหลท่วมล้น
A baby stepped into a road without looking and was run over by a bus.
เด็กเล็กๆ คนหนึ่งเดินบนถนนโดยไม่ระมัดระวัง ถูกรถเมล์โดยสารแล่นทับ The water is running over the sides of the canal.
น้ำไหลล้นฝั่งคลอง

** run through = spend quickly and foolishly; ใช้หมดเกลี้ยง
He won ten thousands baht the races and run through it in two days.
เขาชนะการแข่งขันได้รางวัล 10,000 บาท เขาใช้เกลี้ยงในเวลา 2 วัน
This man has run through his whole fortune.
ผู้ชายผู้นี้เป็นผู้ที่ไม่มีโชคอีกต่อไป

** run up = make, construct very quickly, accumulate; ก่อสร้าง, รวม, กอง, สะสม
We were short of go down space so I run up a new one.
โกดังของเราไม่มีที่จะเก็บแล้ว ดังนั้นเราต้องสร้างใหม่อีกหนึ่งหลัง
The girl likes to run up the stamp.
เด็กผู้หญิงชอบสะสมแสตมป์

** run up against = meet (difficulties); พบ (ความยากลำบาก)
l’ve never run up against that expression before.
ผมไม่เคยพบกับการแสดงออกเช่นนั้นมาก่อน
Our plan to start production last week but we have run up against some unexpected difficulties.
ตามโครงการกะว่าจะเริ่มทำการผลิตตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว แตกพบกับความขัดข้องที่เราไม่คาดคิดมาก่อน
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 1,370 times, 2 visits today)