สำนวนอังกฤษหมวดอักษร M ที่นิยมใช้ รู้ไว้ไม่เสียหลาย

** make a deal (with) = agree to terms for doing business; ทำข้อตกลง
I’ll make a deal with you in this business trip.
ฉันจะทำข้อตกลงทางการค้ากับคุณในการเดินทางครั้งนี้
Have you decided to make a deal with Joe ?
คุณตัดสินใจที่จะทำข้อตกลงกับโจแล้วหรือยัง ?

**make believe = pretend; แสร้งทำ
That boy makes believe that he is illed.
เด็กชายคนนั้นแสร้งทำเป็นว่าไม่สบาย
She makes believe that she is the happiest girl in the group.
เธอแสร้งทำเป็นว่าเธอเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในกลุ่ม

**make for = travel towards, help to produce; พุ่งไปทาง, ทำให้เกิดผล
The ship made for the nearest port before the storm began.
เรือมุ่งหน้าไปยังท่าเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนเกิดพายุ
His angry words did not make for peace.
การพูดอย่างมีโทสะไม่ช่วยให้เกิดสันติภาพได้

**make friends = become friendly, gain friends; ความเป็นเพื่อน, วางตัวให้เป็นมิตรกับ ผูกมิตร
She is the only one who makes friends very easily in our English class.
เธอเป็นบุคคลเดียวในชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เข้ากับบุคคลง่ายเหลือเกิน She likes to make friends of older people.
เธอชอบคบกับคนที่มีอายุมากกว่า

**make fun of = laugh at, mock, ridicule; กระเซ้า, เย้าแหย่, หัวเราะเยาะ
Will you please stop making fun of that child ?
คุณจะหยุดกระเซ้าเด็กคนนั้นได้ไหม ?
He is trying to improve himself, but they are constantly making fun of him.
เขาพยายามปรับปรุงตัวเอง แต่เพื่อนๆ ก็ยังคงกระเซ้าเย้าแหย่เขา

** make good time = travel quickly; ทำเวลาได้ดี
They make good time jogging in the morning.
เขาทำเวลาได้ดีในการวิ่งเหยาะๆ ในตอนเช้า
Did you make good time driving up-country ?
คุณทำเวลาได้ดีในการขับรถไปต่างจังหวัดหรือเปล่า ?

** make money = make a good profit; หารายได้ได้ดี
He is making money in hotel business.
เขามีรายได้ดีจากการทำธุรกิจกิจการโรงแรม
Do you think you are going to make money out of that small loan ?
คุณคิดว่าคุณจะทำกำไรได้จากเงินให้กู้จำนวนเล็กน้อยนั้นหรือ ?

make off = run away; วิ่งหนี
When the policeman blew his whistle, the thief made off down the street.
เมื่อตำรวจเป่านกหวีด ขโมยวิ่งหนีไปทางท้ายถนน
He has made off with my bag.
เขาวิ่งหนีไปพร้อมกับกระเป๋าของฉัน

make out = to write out, to discover, to prove; เขียน, ค้นพบ, ค้นหา, เข้าใจ, กุเรื่อง
He can’t make out the meaning of the passage.
เขาไม่เข้าใจความหมายของตอนนี้
I made out a cheque for baht 10,000.
เขาเขียนเช็คหนึ่งหมื่นบาท
She made out that her husband treated her badly.
เธอกุเรื่องขึ้นมาว่าสามีของเธอกระทำต่อเธออย่างทารุณมาก

**make over = transfer (property), โอน เปลี่ยน
Before he died he made over all his wealth to his sons.
ก่อนเขาตายเขาโอนทรัพย์สมบัติให้บุตรชายของเขา
His personal property he makes over to his other children equally.
ทรัพย์สมบัติส่วนตัวของเขาโอนให้แก่ลูกๆ คนละเท่าๆ กัน
make up one’s mind = reach a decision; ตัดสินใจ ตกลงใจ
You have to make up your mind whether you are going or not.
คุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปหรือไม่ไป
I have made up my mind that I want to have a party at home.
ฉันได้ตัดสินใจว่าจะจัดงานเลี้ยงที่บ้าน

**make sure = be certain or sure; ทำให้แน่ใจ, อย่าลืม, แน่นอน, แน่ใจ Make sure to bring along your swimming suit.
อย่าลืมเอาชุดอาบน้ำติดไปด้วยนะ
You must make sure that you can complete the course within this month.
คุณต้องแน่ใจว่า คุณสามารถที่จะเรียนจบหลักสูตรภายในเดือนนี้

**make up = arrange, set up, imagine, invent; รวบรวม, จัดเขียน, แต่งเรื่อง ชดเชยที่ขาด, คืนดี
Did you make up an itinerary for me yet ?
คุณได้จัดเตรียมหมายกำหนดการเดินทางให้ฉันแล้วหรือยัง ?
He made up a story out of his real life.
เขาได้เขียนเรื่องจากชีวิตจริงของเขา

**make use of = employ, utilize; ใช้ให้เป็นประโยชน์
Shall we make use of our lawn for next week party ?
เราจะใช้สนามหญ้าของเราให้เป็นประโยชน์ ในงานเลี้ยงสัปดาห์หน้าไหม?
He made use of an empty room as a storeroom.
เขาได้ไช้ประโยชน์ของห้องว่างเป็นห้องเก็บของ

** mixed up = confused in one’s thoughts or feelings; สับสนปนกันยุ่ง, เอาไปปนกัน, งุนงง
This is a group of very mix-up teenagers.
นี่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย
What’s wrong with Mary ? She’s been very mixed up recently.
แมรี่เป็นอะไรเธอรู้ไหม ? หมู่นี้ดูเธอค่อนข้างจะสับสน

**move in = settle in, take possession of a new house; ย้ายเข้าไปอยู่
The house is almost finished; we shall be moving in next month.
บ้านเกือบเสร็จแล้ว เราจะย้ายเข้าไปอยู่เดือนหน้า
Our new neighbours have just moved in next door.
เพื่อนบ้านใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังถัดไป

** move out = leave a house; ย้ายออก
The landlord asked them to move out by the end of the month.
เจ้าของที่ดินบอกให้เขาย้ายออกสิ้นเดือน
Have the Stevens moved out yet next door ?
ครอบครัวสตีเวนบ้านถัดไปย้ายออกไปหรือยัง ?

** move up = progress in one’s work, rise socially, (finance) rise, improve its position; ก้าวหน้า, เลื่อนตำแหน่ง
She’s moving up in her career.
เธอกำลังก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
Bangkok Bank shares move up to a new level this morning.
ราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพมีราคาสูงขึ้นไปอยู่ในระดับใหม่เมื่อเช้านี้
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 251 times, 1 visits today)