ความหมายสำนวนอังกฤษหมวดตัว W

** wait on = perform services for, attend; รับใช้, บริการ, ปรนนิบัติ

The pretty waitress waited on us in the coffee shop.
พนักงานเสิร์ฟสาวสวยคอยบริการเราในคอฟฟี่ช็อป
During his illness, his wife waited on him constantly.
ระหว่างที่เขาเจ็บป่วย ภรรยาของเขาเฝ้าอยู่ไม่ยอมห่างตลอดเวลา

** wait up = remain awake to await someone’s return; รอคอยคนที่ยังไม่กลับมา (ยังไม่นอน)
John’s parents waited up until he returned.
บิดาของจอห์นยังไม่ยอมนอนจนกระทั่งเขากลับมา
Don’t wait up for me; I may be very late.
ไม่ต้องรอฉันนะฉันอาจจะกลับดึกมาก

** walk off (or away) = a win, take, steal: ชนะประกวด, ขโมยเอาไป

His orchids walked away with first prize at the flower show in Spain.
กล้วยไม้ของเขาชนะประกวดที่หนึ่งในงานประกวดดอกไม้สเปน
She forgot his watch in the toilet room and someone walked off with it.

เธอลืมนาฬิกาเอาไว้ในห้องน้ำ มีคนแอบคว้าเอาไป

** walk out = go on strike; สไตร์ค, เดินออก, วอล์คเอ้าท์
His team walked out when one of them was dismissed unfairly.
ทีมของเขาเดินออกจากสนามเมื่อผู้เล่นในทีมคนหนึ่งถูกไล่ออกโดยไม่ยุติธรรม
There ‘s another strike threatening: some of the workers walked out today.
มีการขู่หยุดงาน กรรมกรบางคนได้ผละงานในวันนี้

** warm up = make warm, become warm, practise before a game begin;
ทำให้อบอุ่นขึ้น ลองๆ ซ้อมก่อนแข่งขันจริงๆ
Put the fire it on. It’ll soon warm up the room.
จุดเตาไฟผิง ในไม่ช้าห้องก็จะอุ่นขึ้น
We arrived just when the party was beginning to warm up.
เราเพิ่งมาถึงตอนงานเลี้ยงเพิ่งลงมือวอร์มอัพ

** wash out = spoil, ruin, exhausted; เสียหาย, ความล้มเหลว, หมดแรง
His plans were washed out by the seamen’s strike.
แผนงานของเราล้มเหลว เมื่อลูกเรือสไตร์ค
I didn’t get much sleep last night and I feel washed out.
ฉันนอนน้อยเมื่อคืนวานนี้ ทำให้ฉันรู้สึกอ่อนเพลีย

** wash up = wash the plates, wash completely; ล้างจาน ล้างทั้งหมด
Let’s have some coffee before we wash up.
เรามาดื่มกาแฟกันก่อนล้างล้วยชาม
Will you help me to wash up ?
คุณจะช่วยผมล้างถ้วยชามใช่ไหม

** wear off = disappear gradually; เสื่อมคุณภาพลง, จางลง
My tooth is aching again because of the effect of the Salidon I took is wearing off.
ฟันของฉันเริ่มปวดขึ้นมาอีกเพราะว่ายาซาลิดอนที่ข้าพเจ้ารับประทานเข้าไปกำลังหมดฤทธิ์
The effects of the drug began to wear off.
ฤทธิ์ของยาเริ่มเสื่อมลง

** wear on = continue, pass; เวลาผ่านไป, ต่อเนื่องไป
The snow will melt as the day wears on.
หิมะจะละลายในเวลากลางวัน
The evening wore on and her husband still hadn’t come home from work.
ยามเย็นผ่านไป สามีของเธอยังคงไม่กลับบ้านจากที่ทำงาน

** wear out = become exhausted or useless; เหนื่อยมาก, ใช้การไม่ได้, ไร้ประโยชน์
We were worn out after the long journey.
เราเหนื่อยมากหลังจากเดินทางกันเป็นเวลายาวนาน
She is going to buy a new shoes; the old one is wearing out.
เธอกำลังจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ คู่เก่ากำลังจะใช้การไม่ได้แล้ว

* * wear and tear = damage sustained as the result of ordinary use; สึกหรอจากการใช้งาน
Gears on buses need replacing frequently, because they suffer a lot of wear and tear.
เกียร์รถเมล์ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ เนื่องจากสึกหรอเพราะใช้งานมาก

** well off = rich, wealthy; ร่ำรวย, มั่งคั่ง
He doesn’t know when he’s well off.
เขาไม่รู้ว่าเมื่อไรจะรํ่ารวยกับเขาสักที
She buys a new dress every day. She’s quite well off.
เธอซื้อชุดใหม่ๆ ทุกวัน เธอเป็นคนรํ่ารวยมากทีเดียว

** well out of = fortunate to be no longer involved in; โชคดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
The firm got into a mess after I had left. I was well out of it.
บริษัทเกิดเรื่องยุ่งเหยิงหลังจากที่ฉันออกแล้ว โชคดีที่ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย

** well-to-do = wealthy, ร่ำรวย
Only the well-to-do persons can afford to buy an American car.
คนที่รํ่ารวยเท่านั้นที่สามารถซื้อรถยนต์อเมริกันได้

** well up in = very knowledgeable about; เชี่ยวชาญใน, ชำนาญ

He’s well up in legal matters.
เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายต่างๆ

** what about = what do you think about; คิดว่าอย่างไร. คุณจะว่ายังไง
I don t see how we can go away for a week what about the children ?
ฉันไม่คิดว่าพวกเราสามารถจากไปตั้งอาทิตย์หนึ่งได้หรอก แล้วพวกลูกๆ ล่ะ? (จะว่ายังไง)
What about going to London next week?
แล้วเรื่องไปลอนดอนอาทิตย์หน้าล่ะว่าอย่างไร ?

** what for = why; เพื่ออะไร
What did you do that for ?
คุณทำสิ่งนั้นเพื่ออะไร
What is that machine for ?
เครื่องจักรนั้นใช้ทำอะไร

** white-collar worker = office worker; คนงาน, กรรมกร
My uncle didn’t want his daughter to become a white collar worker.
คุณลุงของฉันไม่ต้องการให้บุตรสาวของท่านเป็นกรรมกร

** wind up = end, bring to an end; หมด, อวสาน, ยุติ
The lecturer wound up by thanking everyone for coming.
ผู้บรรยายจบการบรรยายด้วยการขอบคุณผู้ที่มาฟังทุกคน
When the shop’s owner passed away, the business was wound up.
เมื่อเจ้าของร้านตายลง ธุรกิจของเขาก็ล้มเลิก

** wipe off = remove (a debt); ใช้หนี้
I have owed her money for a long time and I’m anxious to wipe off the debt.
ฉันเป็นหนี้เธอมาเป็นเวลานานแล้ว ฉันกระวนกระวายใจที่จะใช้หนี้เธอ

** wipe out = destroy; ทำลายล้างเรียบ, กวาดหมด
The whole village was wiped out by a hurricane.
ทั้งหมู่บ้านถูกพายุเฮอริเคนพัดกระเด็นไปหมด
The whole population of the village was wiped out by tornado.

ประชากรทั้งหมู่บ้านถูกพายุทอนาโคกวาดเกลี้ยง

** wishful thinking = believing that what one wishes were true really is true; หวังลมๆ แล้งๆ, ทึกทักเอาเอง
He thinks she is in love with him, but that’s wishful thinking.
เขาคิดว่าเธอรักเขา แต่นั่นเป็นการคิดฝันเอาเอง

** with all – in spite of; ทั้งๆ ที
With all his faults, he still attracts me.
ทั้งๆ ที่เขาเป็นฝ่ายผิด เขาก็ยังโจมตีฉันอยู่

** with open arms = with warm welcome; ตอนรับด้วยความอบอุ่น
My sister received by my family with open arms..
น้องสาวของข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับจากครอบครัวด้วยความอบอุ่น

** word for word = exactly; อย่างถูกต้อง, แน่นอน, คำต่อคำ
Susie, tell us word for word what happened.
ซูซี่เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราฟังอย่างถูกต้อง
I gave him your message word for word.
ผมบอกข้อความของคุณแก่เขาเหมือนกับที่คุณสั่งไว้ทุกคำพูด

** work for = be employed by, work in order to get; ทำงานให้กับ, ทำงานเพื่อ ให้ได้รับผล
I am working for Wit Thai International Company.
ผมทำงานให้กับบริษัทวิดไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
They are working for peace.
พวกเขาทำงานนี้เพื่อให้เกิดสันติภาพ

** work in = accustom to routine, penetrate; ทำจนเคยชิน, ทะลุทะลวง,แทรกซึม
Rub this ointment on the skin and let it work in.
ทายาขี้ผึ้งบนผิวหนังแล้วปล่อยให้มันซึมเข้าไป
We have a lot of new employees and they’re not worked in yet.
เรามีพนักงานใหม่จำนวนหลายคนแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำงาน

** work on = be busy with, use as a basis for work; ทำต่อไป, ใช้เป็นพื้นฐาน ติดตามร่องรอย
We haven’t found the solution to the problem yet. We are still working on it.
เรายังหาทางแก้ปัญหาไม่ได้ เราจึงยังคงทำงานค้นหากันต่อไป
The police are investigating the crime but so far they have no evidence to work on.
ตำรวจกำลังสอบสวนอาชญากรรม แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะติดตามร่องรอยต่อไป

** work out = solve, develop, devise; คิด, คำนวณ, เจริญก้าวหน้า, ทำขึ้นมา
You must work out some plan to increase your income.
คุณต้องทำแผนเพิ่มพูนรายได้ของคุณขึ้นมา
We worked out the cost of the holiday and decided that could not afford it.
เราได้คำนวณค่าใช้จ่าย ในวันหยุดและตัดสินใจว่าเรามีเงินพอใช้จ่าย

** work up = improve, devise; เขยิบสูงขึ้น, ตระเตรียม, เพิ่มขึ้นช้าๆ The architect worked up the plans for the new building.
สถาปนิกได้เขียนแปลนก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้ว
The play worked up to a climax.
การแสดงค่อยๆ เพิ่มความเข้มขนจนถึงจุดสุดยอด

** would rather = prefer; ชอบมากกว่า
I would rather go to eat out than eat in.
ฉันชอบไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากกว่ารับประทานในบ้าน
l’d rather go for a walk than stay at home.
ฉันชอบเดินเล่นมากกว่าอยู่บ้านเฉยๆ

** write down = jot down; จดลงไป, บันทึก
Please write down your name and address on the application form.
โปรดจดชื่อที่อยู่ของคุณลงในใบสมัครด้วย

** write off = write (to someone) without delay, regard (a debt) as a loss; เขียนทันทีม ตัดหนี้สูญ, ตัดออก
We have no hope of being paid, so we must write the debt off.
เราไม่มีความหวังว่าจะได้หนี้คืน ดังนั้นเราต้องตัดเป็นหนี้สูญ
You can write baht 10,000 off the value of a new car as soon as you buy it.
คุณตัดราคาไปได้ทันที 10,000 บาท เมื่อคุณซื้อรถคันใหม่มา

** write up = write a description of; เขียนบรรยาย, เขียนอธิบาย, บันทึก
The students wrote up their lecture notes.
นักศึกษาเขียนคำบันทึกบรรยาย
He wrote up the Conference for his newspaper.
เขาเขียนรายงานการประชุมเพื่อส่งหนังสือพิมพ์
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 1,527 times, 1 visits today)