สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดอักษรตัว V ให้ได้เรียนรู้

** vain, in vain = to no effect; ไร้ผล
All our efforts were in vain.
ความพยายามทั้งหมดของเราไร้ผล
He tried in vain to convince her that she was wrong.
เขาพยายามอย่างไร้ผลที่จะชักชวนให้เธอยอมรับผิด

** vice versa = the other way round; หรือไม่ก็, ในทำนองกลับกัน
The doctor may go to see the patient at home vice versa the patient shall come.
หมอจะไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านหรือไม่ก็ให้คนไข้มาหาเอง

** view, in view of = taking into consideration, take into account; นำมาพิจารณา, เมื่อพิจารณาถึง
In view of his long experience, he is well qualified to speak on this subject.
เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์อันยาวนานของเขา เขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะพูดในเรื่องนี้
In view of the fact that he has given back the money he stole, we shall not tell the police.
ถ้าหากความจริงมีว่าเขาใช้เงินที่ขโมยไปคืน เราก็จะไม่แจ้งตำรวจ

** virtue of, by virtue of = by reason of; เพราะเนื่องมาจาก
By virtue of his past excellent record he has been promoted’as the genera] manager.
เนื่องจากการทำงานของเขาที่ผ่านมายอดเยี่ยม เขาจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป
In virtue of his services to his country, we have decided to put up a statue to him.
เนื่องจากเขาได้รับใช้ชาติ พวกเราจึงตัดสินใจสร้างอนุสาวรีย์ให้เขา

** visit pay a visit = to go and meet; แวะเยี่ยม
During his wife sickness at hospital, he paid her a visit daily.
ระหว่างที่ภรรยาเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล เขาแวะเยี่ยมเป็นประจำทุกวัน

** voice, to give voice to = express; แสดงความคิดเห็นออกมา
All the members of the committee have equal rights to give voice to.
สมาชิกของที่ประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น

** vote down = defeat by vote; แพ้ในการลงมติ
Congress voted down the plan to increase personal income taxes.
สภาคองเกรสลงมติไม่ยอมรับแผนการขึ้นภาษีรายได้บุคคล
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 493 times, 1 visits today)