มาฝึกสำนวนอังกฤษหลายคำในหมวดอักษร G

** gang up = joint together; รวมตัวกัน (เพื่อทำลาย), รวมหัวกัน
He had to close down his factory, because the big companies ganged up on him.
เขาต้องปิดโรงงานเพราะบริษัทใหญ่รวมหัวกันเพื่อทำให้เขาเจ๊ง

** get across = become understood; เป็นผล, ทำให้ได้รับความนิยม
It’s useless explaining. The idea doesn’ t get across.
เสียเวลาอธิบาย แนวความคิดของคุณไม่ได้ผลหรอก

** get along = succeed in doing something, get by, manage; เข้ากันได้, ดำเนินการ, จัดการ
I manage to get along with my new supervisor.
ฉันเข้ากับผู้บังคับบัญชาใหม่ได้
She is getting along well with her mother-in-law.
เธอเข้ากับคุณแม่ของสามีได้ดี

** get away (from) = manage to leave the place one is in; หนีรอดไปได้, ออกไป
Please get all dirty dishes away.
ช่วยเก็บจานชามที่ใช้ทั้งหมดนี่ออกไปด้วย
I am afraid I can’t get away from the office before five o’clock.
ฉันคิดว่าฉันคงจะออกจากที่ทำงานก่อนห้าโมงเย็นไม่ได้

** get back = return to one’s starting point; กลับมา, กลับคืนมา, ไดรับกลับคืน, กลับที่เดิม
“Get back ! There is a bomb in the building.”
“กลับมาก่อน ! มีระเบิดอยู่ในตึกนั้น
When Jim gets back, please tell him that his wife called.
ถ้าจิมกลับมาช่วยบอกเขาด้วยว่าภรรยาของเขาโทรศัพท์มา

** get by = pass, be accepted, survive, get along; แอบผ่านไป, เข้าไปได้,อยู่ได้, ผ่านไปได้อย่างหวุดหวิด
Don’t expect to get by with the minimum work.
อย่าคิดว่าทำงานให้น้อยที่สุดแล้วจะอยู่ได้
How did you manage to get by being a suspect?
คุณผ่านพ้นการเป็นผู้ต้องสงสัยไปได้อย่างไร?

** get down = go or come down, depress; ลงมา, ผิดหวัง, ตกต่ำ

He climbed up the tree and couldn’t get down.
เขาปีนขึ้นต้นไม้แต่ลงไม่ได้
I heard that you had failed your examination, but don’t let it get you down.
ฉันทราบว่าคุณสอบตก แต่อย่าให้ผลการสอบตกเป็นสิ่งทำให้คุณสิ้นหวัง

** get going = begin, start; เริ่มต้น, ดำเนินต่อไป, เริ่มปฏิบัติ, เริ่มทำ

It is getting late; shall we get going ?
มันชักจะสายขึ้นทุกทีแล้วนะ เราจะไปกันได้แล้วหรือยัง?
We had better get going before everybody is there.
เราควรจะไปถึงที่นั่นก่อนที่ทุกๆ คนจะไปถึง

** get in = enter, enter a vehicle, arrive; เข้าไป, ขึ้นรถ, ไปถึง
I’ve lost my key; how shall I get in ?
ฉันทำกุญแจหาย ทำอย่างไรจึงจะเข้าข้างในได้ ?
The taxi arriived and we get in.
รถแท็กซี่มาถึงและเราขึ้นรถไป
When does the train get in ?
เมื่อไรรถไฟจะมาถึง ?

** get in touch with = communicate with; ติดต่อ, พบปะ, คบค้าสมาคม
Do you still get in touch with all your classmates ?
คุณยังคงติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นทั้งหมดของคุณหรือเปล่า ?
Bill and Sally miss each other badly. They should get in touch with each other again.
บิลและแซลลี่ยังคงคิดถึงกันอยู่ เขาทั้งสองควรจะได้มีการพบติดต่อกันอีก

** get mixed up = bewildered, confused; สับสน, ปนกันยุ่ง, งุนงง, ผสมเข้าด้วยกัน
I don’t know why I get all mixed up.
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงได้สบสนอย่างนี้
She gets mixed up and cannot perform the right function.
เธองุนงงสับสนและทำอะไรไม่ถูก

** get off = leave, go dispatch by post or radio; ลงจากรถ, ขึ้นจากเรือ, ออกเดินทาง, ส่งไป, ถอดทิ้ง
What time do you expect to get off here ?
คุณคิดว่าจะออกจากที่นี่เวลาเท่าไร?
Please make sure these letters get off by this evening post.
โปรดให้แน่ใจว่าจดหมายเหล่านี้ถูกส่งออกไปทันไปรษณีย์ในบ่ายวันนี้ แน่นอน

** get off with = become acquainted with (someone of the opposite sex); คุ้นเคยกับเพศตรงข้ามยิ่งขึ้น
He went to a dance hoping to get off with a nice girl.
เขาไปเต้นรำก็เพื่อจะได้รู้จักคุ้นเคยกับสาวสวย
You had a good time at the party, didn’t you?
I saw you get off with that nice-looking friend of Jim’s.
คุฌมีโอกาสดีในงานเลี้ยงไม่ใช่หรือ ? ฉันพบคุณสนินสนมกับเพื่อนคนสวยของจิม

** get on = board, go into, continue, proceed, clothe, place on oneself;
ขึ้นรถ, ลงเรือ, ก้าวหน้า, ฟื้นไข้, ดำเนินไป, ทำงานประสานกัน
I’ll just get my shorts on, and we will go for a walk.
ฉันจะไปเปลี่ยนเป็นใส่กางเกงขาสั้นแล้วเราจะออกไปเดินเล่น
I didn’t get on too well with my French lesson.
ฉันยังเรียนภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ค่อยดีนัก

** get on for = be near, be approaching; เข้าใกล้, เกือบ
Look at the time! It’s getting on for midnight.
ดูเวลาซี! มันเกือบเที่ยงคืนแล้วนะ
It was getting on for midnight before we left the party.
ก่อนที่ฉันกลับจากงานเลี้ยงก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว

** get out = publish, make known, reveal; ออกไป, รั่วไหล, กระจายไป
When do you expect new edition to get out ?
คุณคิดว่าการพิมพ์ครั้งใหม่จะออกมาเมื่อไร ?
Whatever she knows, it will surely get out within a short time.
ไม่ว่าเธอจะได้รับทราบข่าวอะไรมาก็ตาม ข่าวนั้นจะกระจายไปภายในระยะเวลาอันสั้น

** get out of = escape from, avoid (a duty), give up; หนีไปจาก, หลีกเลี่ยงงาน, หาข้อแก้ตัวที่ไม่ทำงาน, เลิก
You have promised; you can’t get out of it now.
คุณสัญญาไว้แล้ว ตอนนี้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะ
The bird has got out of its cage.
นกหนีไปจากกรง
I wish he would get out of the habit of staring at me every time he sees me.
ฉันหวังว่าเขาคงจะเลิกนิสัยมองหน้าทุกครั้งที่พบฉัน

** get over = cross, (cause to) climb, overcome, become calm, recover (from); = ปีนข้าม, สุดตลอด, หายจากการเจ็บป่วย
The boys got themselves safely over the fence.
เด็กชายเหล่านั้นกระโดดข้ามรั้วได้อย่างปลอดภัย
I was disappointed about the matter, but I’ll get over it.
ฉันรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ฉันคงจะลืมมันไม่ยากนัก

** get ready = arrange, prepare; จัดแจง, เตรียมพร้อม
Please get ready for going out to a movie.
โปรดเตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปดูหนัง
Can you get dinner ready by 7 o’clock ?
คุณจะจัดเตรียมอาหารเย็นให้เสร็จภายใน 7 โมงได้ไหม ?

** get rid of = dispose of, give away; กำจัด, เป็นอิสระ
Shall we get rid of our old car ?
เราจะขายรถคันเก่าไปดีไหม?
I feel bad when we have to get rid of my favourite dog.
ฉันรู้สึกเสียใจเมื่อเราต้องนำสุนัขตัวโปรดของฉันไปปล่อย

** get round = avoid, persuade, influence; หลีกเลี่ยง, ชักชวน, จูงใจ, ประจบประแจง
Is there any way of getting round these rules?
มีทางหลีกเลี่ยงกฎเหล่านี้ได้ไหม ?
Most children know how to get round their parents.
เด็กทุกคนรู้จักวิธีการประจบพ่อแม่

** get through = manage to do or to pass through, (help to) be successful in; = ผ่าน, ผ่านพ้น. เสร็จ, สอบได้
Congratulations Mary, you get through that written papers.
ขอแสดงความยินดีด้วยนะแมรี่ที่เธอสอบผ่านข้อเขียน
Did you get through a lot of work this weekend ?
คุณทำงานหลายอย่างเสร็จในสุดสัปดาห์นี้ไหม ?

** get to = reach, arrive at, begin to do or reach the point; ถึง, เริมต้น

We didn’t get to the office until late afternoon.
ฉันได้ไปถึงที่ทำงานตอนบ่ายมากแล้ว
Lying in bed, I get to thinking of going to Europe for vacation.
ในขณะนอนเล่นอยู่บนเตียงฉันก็คิดไว้ว่าจะไปเที่ยวยุโรปเพื่อการพักผ่อน

** get together = meet socially, assemble, collect; ชุมนุม, รวม, พบปะซึ่งกันและกัน
Shall we get together this weekend ?
เราจะนัดพบชุมนุมกันเสาร์อาทิตย์นี้ไหม ?
It will be much better if you could get things together soon.
มันจะเป็นการดีมากถ้าคุณสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้โดยเร็ว

** get up = rise from one’s bed, feet, become violent; ตื่นนอน, ไต่ขึ้นไป, ยืนขึ้น, ลุกขึ้นยืน
Please get up or you will be late for the trip.
ตื่นขึ้นเสียทีมิฉะนั้นคุณจะไปเที่ยวไม่ทัน
He got up from the table and left the room. เขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปจากห้อง

** give away = give, free of charge, distribute, present; แจก, ยกให้คนอื่น, ให้ไปโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, เสียไป
He gave away his wealth and spent the rest of his life in monkhood.
เขาได้ยกทรัพย์สินของเขาเพื่อสาธารณกุศล และใช้ชีวิตใต้ร่มกาสาวพัสตร์
Please stop bringing in those give-away hats into the house.
จงอย่านำหมวกที่เขาแจกเหล่านั้นเข้ามาในบ้านอีกนะ

** give in = surrender, yeild; ยอมแพ้, ยอมจำนน
The general has lost the battle, but he refuses to give in.
นายพลได้แพ้สงครามแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะเป็นผู้แพ้
Completely surrounded by our troops, the enemy finally gave in.
กองทหารของเราล้อมเอาไว้หมดทุกด้าน ในที่สุดข้าศึกก็ยอมแพ้

** give out = be used up, stop functioning; ใช้หมด, หยุดทำงาน

We had just reached home when the petrol gave out.
เราเพิ่งถึงบ้านเมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงหมดพอดี
We were ten miles from the next town when the engine gave out.
เราไปอยู่ห่างจากเมืองถัดไปเป็นระยะทาง 10 ไมล์ เมื่อเครื่องยนต์เสีย

** give up = surrender, allow to be taken, admit defeat or one’s inability to do something; = ยอมแพ้, ทอดทิ้ง, สละ, เลิกทำ, เลิก Don’t give up the hope for success.
อย่าสิ้นหวังในการที่จะพบกับความสำเร็จ
You could do it, don’t give up too easily.
คุฌต้องสามารถทำได้ อย่ายอมแพ้ง่ายนัก

** go about = go around, circulate, make a start at; ไปไหนมาไหน, แพร่จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง, ทำงาน
I would advise you not to go about criticizing your ex-boss.
ฉันอยากจะเตือนคุณว่า อย่าเที่ยวไปวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าคนก่อนของคุณนัก
He promises to do something for you will go about it in the right way.
เขาสัญญาว่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อคุณถ้าคุณจะเริ่มทำในสิ่งที่ถูกต้องเสียที

** go after = pursue, try to catch or get; ติดตาม, พยายามเอาชนะหรือให้ได้มา
The police went after three escaped prisoners.
ตำรวจไล่ติดตามสามนักโทษที่หนีการกักกัน
Why don’t you go after what you decided.
ทำไมคุณถึงได้ไม่ทำตามในสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจไว้แล้ว

** go ahead = begin, proceed; นำหน้า, รุดหน้า, เริ่มต้น, ทำอย่างไม่ต้องรีรอ, ดำเนินงานต่อไป, ก้าวหน้า
You may go ahead with your plan.
คุณอาจเริ่มดำเนินงานตามที่ได้วางโครงการเอาไว้หรือยัง?

** go against = act contrary to, turn, against; ขัดกับ กลับเป็นตรงกันข้าม
It goes against my principles to evade taxes.
การหลบเลี่ยงภาษีเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการของข้าพเจ้า
His business was very successful at first, but things have been going against him recently.
ตอนแรกธุรกิจของเขาก็ประสพความสำเร็จมาก แต่เมื่อเร็วๆ นี้กาลได้เปลี่ยนไปทำให้เขาต้องล้มเหลวทางธุรกิจ

** go along with – agree with, approve of; เห็นด้วย, เข้ากัน
Do you go along with the idea of inherited wealth?
คุณเห็นด้วยกับความคิดของผู้ที่รํ่ารวยจากมรดกไหม ?
Your suggestion is illegal; I can’t go along with you.
คำเสนอแนะของคุณผิดกฎหมาย ผมไม่เห็นด้วยกับคุณหรอก

** go back = return to an earlier point in space time, discussion; กลับไป, ขึ้นถึงขีดสุดและกำลังลดถอย
This radio is going back to the shop where I bought it.
วิทยุเครื่องนี้จะถูกนำกลับไปยังร้านที่ซื้อมา
Once you decide to stay here, there will be no going back.
ในเมื่อคุณตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่แล้ว จะไม่มีการถอยหลังกลับไป

** go by = pass, be guided by, judge according to; ผ่านใกล้ๆ ไปโดยการ, ตัวแทน, ใช้ปฏิบัติตาม
The children were thrilled when the parade went by.
เด็กๆ ตื่นเต้นเมื่อเห็นขบวนแห่พาเหรดผ่านไป
It’s often a mistake to go by appearance.
การตัดสินของท่านอาจจะผิดพลาดถ้าท่านมองแต่เพียงผิวเผิน

** go down = set, disappear, be reduced in amount; ลดราคา, คุณภาพ เลวลง, เสื่อมลง, จม, ตก, เป็นที่ยอมรับกัน
As the sun went down the whole sky slowly became dark.
ในขณะที่ตะวันลับขอบฟ้า ท้องฟ้าก็ค่อยๆ เริ่มมืด
Prices always seem to be going up; they hardly go down.
ราคาของสินค้าที่ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ มันจะไม่ค่อยลดลงมา

** go into = occupy oneself with; investigate; พิจารณา, สืบสวน
We accept your general argument. There’s no need to go into details.
เรายอมรับในข้อโต้แย้งทั่วๆ ไปของคุณ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปพิจารณาในรายละเอียด
We have had a complaint from a customer, I’m afraid we’ll have to go into it.
เราได้รับการต่อว่ามาจากลูกค้า ฉันเห็นว่าเราควรจะต้องสอบสวนดู

** go off = explode, make a loud noise, deteriorate; ระเบิด, เสียงดัง, ของเสีย (เน่า)
The alarm clock went off at 6 o’clock and woke all up.
นาฬิกาปลุกเสียงดังเมื่อ 6 โมงเช้าทำให้ทุกคนตื่น
Milk goes off very quickly in hot weather.
นมเสียได้ง่ายในขณะที่อากาศร้อน

** go on = continue, happen, be spent on, begin to receive; ต่อไป, ดำเนินต่อไป, ก้าวหน้า, ออกโรง
What’s going on down there ?
เกิดอะไรขึ้นที่ตรงนั้น ?
A good portion of my monthly budget goes on books.
ส่วนหนึ่งของรายจ่ายในแต่ละเดือนของฉันจะถูกใช้จ่ายไปในการซื้อหนังสือ

** go out = cease to be in fashion, be sent, circulate, emigrate; หมดแฟชัน, ประกาศ, บอกกล่าว, อพยพ
I hoped plastic coats will be soon go out.
ฉันหวังว่าการอาบพลาสติกจะหมดสมัยไปในไม่ช้านี้
Have all the wedding invitations gone out yet ?
บัตรเชิญแต่งงานทั้งหมดได้ส่งออกไปหรือยัง ?
He went out to New York about five years ago.
เขาอพยพไปอยู่ที่นิวยอร์คมาประมาณ 5 ปีแล้ว

** go over = examine, look at carefully, do again, repeat, succeed; ทำซ้ำ, ตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง, ทบทวน
Let us go over your mid-term test together.
ไหนเราลองทบทวนข้อสอบกลางเทอมของเธอด้วยกันซิ
I don’t think it will do any good to go over that lesson again.
ฉันไม่คิดว่ามันจะให้ประโยชน์มากนัก ถ้าเราจะทบทวนบทเรียนบทนั้นอีก

** go round = be enough; เพียงพอ
Several uninvited guests arrived and we did not have enough food go round.
แขกที่ไม่ได้เชิญได้มากันหลายคน และเราจึงมีอาหารไม่เพียงพอ
Will there be enough copies of the speech to go round?
คุณจะมีสุนทรพจน์เพียงพอสำหรับแจกทุกคนหรือ ?

** go through = pass from one side to other, be published in, go over, review, rehearse; ผ่าน, ขายหมดเกลี้ยง, ตรวจอย่างระมัดระวัง This thread is too thick to go through the needle hole.
ด้ายเส้นนี้หนาเกินกว่าที่จะผ่านรูเข็มเล่มนี้
This noval was the best seller and went through ten editions in a year.
นิยายเรื่องนี้ขายดีมากจนต้องนำไปพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ 10 ในรอบปีนี้

**go through with = finish, carry out; เสร็จ, ดำเนินการไป
In spite of your apposition we are determined to go through with our plan.
ทั้งๆ ที่คุณขัดขวางเราก็ตัดสินใจลงมือทำไปตามแผนงานของเรา
The government threatened to raise the taxes but did not have the courage to go through with.
รัฐบาลขู่ว่าจะขึ้นภาษี แต่ก็ไม่กล้าที่จะประกาศขึ้น

** go up = rise, increase, climb; ราคาสูงขึ้น, ระเบิดโผล่ขึ้น
Since she broke her leg, she’s been unable to go up steps.
ตั้งแต่ขาหัก เธอไม่สามารถที่จะขึ้นบันไดหรือที่สูงได้
Have you seen the papers today ? Go up the gas prices again.
คุณเห็นหนังสือพิมพ์ของวันนี้แล้วหรือยัง ราคาแก๊สขึ้นไปอีกแล้ว

**grow up = become adult; เติบโตเป็นผู้ใหญ่
What do you want to be when you grow up?
คุณต้องการเป็นอะไรเมื่อคุณโตเป็นผู้ใหญ่?
She will be a nice girl when she grows up.
เมื่อโตขึ้นเธอจะเป็นคนสวย
ที่มา:ธวัชชัย ปานนิมิต

(Visited 3,932 times, 2 visits today)