สำนวนที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษหมวดอักษร J

** jack up = raise, เพิ่มขึ้น, ยกขึ้นด้วยแม่แรง
The workers expected their wage rates to jack up bt 10 – 20 %.
คนงานหวังว่าจะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 10 – 20 %
It is an unfair treatment to jack up sugar price due to shortage.
มันเป็นการไม่ยุติธรรมเลยที่ขึ้นราคานํ้าตาลอันเป็นผลเนื่องมาจากน้ำตาลขาดแคลน

** jam in/into = press somebody or something tightly into a small space; อัด, บีบ,ดัน, ตะบัน, หนีบ
Give the clothes to me; I can jam a few more into my suitcase.
ส่งเสื้อเหล่านั้นมาให้ฉัน ฉันสามารถใส่อัดลงไปในกระเป๋าเดินทางของฉันได้อีก
Don’t jam in too many dishes; the machine won’t work.
เครื่องล้างชามจะไม่ทำงานถ้าคุณใส่เข้าไปมากจนเกินไป

** join in = add oneself, or one’s or one’s support, to something taking place; เข้าร่วม , พบ, ร่วมสัมพันธ์
Who said you could not join in?
ใครเป็นคนบอกว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมวงได้?
She was invited to join in the game.
เธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมเล่นเกมส์

** join together/to = bring (two things) together, attach one to another; ต่อเข้าด้วยกัน, ติด, ต่อ, บรรจบ
These two sections of pipe are well joined together.
ข้อต่อของท่อทั้งสองท่อต่อเข้าด้วยกันได้สนิทดี
One pipe is joined to the next by means of metal welding.
ท่อหนึ่งต่อเข้ากับอีกท่อหนึ่งด้วยวิธีการเชื่อม

** join up = go into the army; สมัครเป็นทหาร
He could not find a job and decided to join up.
เขาไม่สามารถหางานทำได้จึงตัดสินใจสมัครเป็นทหาร
I never thought Peter would join-up. but he says he’s always wanted to be a soldier.    r
ฉันไม่คิดเลยว่าปิเตอร์จะสมัครเป็นทหาร เขาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาต้องการเป็นทหาร

** jot down = make a quick written note of; จดลงไปอย่างลวกๆ จดโน๊ตสั้นลง ไปอย่างรวดเร็ว, จดหวัดๆ
Please jot down Mary’s phone number for me.
กรุณาจดเบอร์โทรศัพท์ของแมรี่ให้ฉันด้วย
I’ll jot that car’s license number down before I forget.
ฉันจะจดหมายเลขทะเบียนรถคันนั้นก่อนที่ฉันจะลืม

** jump on someone = criticize severely, be suddenly angry with; ตำหนิ, ติเตียน
The teacher jumed on him for giving in untidy homework.
คุณครูดุเขาที่ทำการบ้านไม่เรียบร้อย
I don’t like being jumped on for trivial matters.
ฉันไม่ชอบที่ถูกตำหนิติเตียนในเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ

** jump to a conclusion = make a quick but unjustified decision; รวบหัวรวบหาง, ด่วนลงความเห็น, โมเมเอาเอง
Don’t jump to the conclusion that wealthy people will always live and eat well.
อย่าเพิ่งด่วนลงความเห็นเอาว่าคนรวยจะกินดีอยู่ดีเสมอไป
He jumped to the conclusion as she came from a wealthy family and must be well educated too.
เขาคิดเอาเองว่าเธอมาจากครอบครัวที่มั่งคั่งและจะต้องมีการศึกษาที่ดีด้วย
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 274 times, 1 visits today)