สำนวนภาษาอังกฤษ“thin as a rake”หมายถึง

“ผอมเหมือนไม้เสียบผี”

ความหมาย

ผอมมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

He had been ill for several months and looked as thin as a rake.

(Longman Dictionary of English Idioms)

คุณควรจะทานข้าวให้มากๆ เพราะผอมเหมือนไม้เสียบผี

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทย มีความคิดตรงกันในการเปรียบคนที่ผอมมากกับไม้ที่เล็กยาว ‘rake’ เป็นไม้คราดที่มีด้ามยาว นอกจากเปรียบกับไม้คราดแล้ว ยังมีสำนวน “thin as a lath” และ “thin as a stick” ‘lath’ เป็นสำนวนใหม่ที่คนไทยนิยมใช้เมื่อพูดถึงการประหยัด โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจไม่ค่อยดี

สำนวนอังกฤษที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “tighten one’s belt” คอ “trim one’s sails” หมายถึง การทำตัวหรือใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ เช่น The Robinsons are not as wealthy as formerly; in fact, they have had to trim their sails and give up such luxuries as going to the theatre every week. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage) สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่า ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยใช้กันแล้ว มาจาก “trim one’s sails before (to) the wind ”

(Visited 514 times, 1 visits today)