สำนวนภาษาอังกฤษ“set a sprat (o catch a mackerel”

“หว่านพืชเพื่อหวังผล’’

ความหมาย

การลงทุนเพื่อหวังกำไร มักจะเป็นการลงทุนด้วยของที่มีค่าน้อย และหวังกำไรได้ของที่มีค่ามากกว่าตอบแทน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Dally set a sprat to catch a mackerel when she sent a small box of chololates to her rich aunt.

(Common English Sayings)

การที่เขาพยายามทำดีต่อเธอ เอาอกเอาใจซื้อของมาให้เป็นการ หว่านพืชเพื่อหวังผล

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “set a sprat to catch a mackerel” เป็นสำนวนเก่ามาจากการจับปลา ‘sprat’ เป็นปลาตัวเล็กที่มีราคาถูก ส่วน ‘mackerel’ เป็นปลาตัวใหญ่กว่า และ มีค่ามากกว่า ‘sprat’ การใช้ปลาตัวเล็กเป็นเหยื่อจับปลาตัวใหญ่ เป็นสำนวนหมายถึง การให้อะไรเพียงเล็กน้อย โดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่า มีค่ากว่าตอบแทน เป็นการลงทุนโดยหวังว่าจะได้ผลที่มากกว่าสิ่งที่ลงทุนไป

สำนวนไทย ‘‘หว่านพืชเพื่อหวังผล” มาจากการปลูกพืช ชาวนาชาวสวนหว่านพืช เพราะหวังว่าต้นพืชนั้นจะเจริญเติบโต ผลิดอกออกผล ซึ่งย่อมจะมีค่ามากกว่าเมล็ดที่หว่านไป ฉะนั้นสำนวนนี้จึงมีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ ‘‘set a sprat to catch a mackerel”

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งคือ ‘‘ขุดบ่อล่อปลา” อาจจะจัดอยู่ในสำนวนประเภทนี้ได้ เปรียบกับการลงทุนขุดบ่อ เพื่อหวังจะล่อปลาให้ไหลจากคลองหรือสระเข้ามาอยู่ในบ่อ คนขุดบ่อจะได้จับปลาได้โดยสะดวก เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน นอกจากนี้สำนวนนี้ยัง หมายความว่า ทำกลอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อ เพื่อหวังประโยชน์จากฝ่ายนั้น เช่น คุณไม่ต้องมาขุดบ่อล่อปลาหรอก ใครๆ ก็รู้เท่าทันคุณหมด

(Visited 867 times, 1 visits today)