สำนวนภาษาอังกฤษ“hush money”

“เงินปิดปาก”

ความหมาย

เงินที่ให้เป็นสินบน เพื่อไม่ให้พูดความลับ หรือ ขยายเรื่องที่ไม่ดีต่างๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

That blackmailer extorted hush money from a husband who had been unfaithful to his wife.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

“ข้าก็เข้าไปดูอุทยาน   หมู่พยาบาลสอนไท้

ให้สินจ้างชักชิด          เงินทองปิดปากไว้”

(ลิลิตพระลอ)

คำอธิบาย

คำ ‘hush’ เป็นกริยาหมายถึง ทำให้เงียบ สํานวน “hush money” จึงหมายความถึงเงินที่ให้แก่ใครเพื่อที่จะให้คนนั้นปิดปากเงียบ ไม่พูดขยายความลับ เรื่องไม่ดีต่างๆ หรือเรื่องที่ตนไม่อยากจะให้คนอื่นทราบ เป็นทำนองให้สินบน มีความหมายตรงกับสำนวนไทย ‘‘เงิน ปิดปาก” ซึ่งบางครั้งก็พูดว่า “ค่าปิดปาก’’ ถ้าเป็นกริยา พูดว่า เอาเงินปิดปาก หมายถึงทำให้คนนั้นไม่พูดความลับ หรือเรื่องไม่ดีด้วยการให้เงินเป็นสินบน

(Visited 191 times, 1 visits today)