สำนวนภาษาอังกฤษ“chain-smoke”

“สูบมวนต่อมวน”

ความหมาย

สูบบุหรี่มาก สูบไม่หยุด       สูบติดต่อกัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี;      สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Mr. Jones is very nervous. He chain-smokes cigars.

(A Dictionary of American Idioms)

หมู่นี้วีระติดบุหรี่มาก สูบมวนต่อมวน อาจจะเป็นเพราะใช้ความคิดมาก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “chain-smoke” หรือ สูบเป็นลูกโซ่ หมายถึงสูบไม่หยุด หมดมวนหนึ่งก็จุดมวนใหม่สูบอีก ตรงกับสำนวนไทย สูบมวนต่อมวน เมื่อกล่าวถึง คนจะใช้ “chain-smoker” เช่น Henry is a chain- smoker, smoking almost three packs of ci­garettes each day. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage) แต่สำนวนไทยใช้เฉพาะรูปกริยาเท่านั้น

(Visited 248 times, 1 visits today)