สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้ในหมวดอักษรA

** above all = most of all, mainly : สำคัญที่สุด,เป็นพิเศษ, เหนือสิ่งอื่นใด, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Don t forget to bring all your personal necessities, above all your camera.
อย่าลืมนำของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นไปทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องถ่ายรูป
I am pleased with your typing speed, above all style of your letter writing.
ฉันพอใจกับความรวดเร็วในการพิมพ์งานของคุณและที่สำคัญก็คือสำนวนการเขียนจดหมายของคุณ

** accord with – match, be in agreement with: เห็นพ้อง, สัมพันธไมตรี, กลมกลืน, ต้องกันหรือตรงกัน
His benavbiour does not accord with what I have heard.
ความประพฤติของเขาไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันได้ยินมา
Your report do not accord with the topic.
รายงานของท่านไม่ตรงกันกับหัวเรื่อง

** accuse of = say that somebody is guilty : หาว่า, กล่าวหา, กล่าวโทษ, ใส่ความ, ฟ้อง
Mr. White, a bill collector, was accused of cheating.
มิสเตอร์ไว้ท์พนักงานเก็บเงิน, ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง
Have you ever been accused of anything in your life ?
ในชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยถูกกล่าวหาบ้างไหม?

** accustom oneself to = leam to accept, get used to: ฝึกตนเองให้เคยชินกับ
Somsri slowly accustomed herself to new life style in Paris.
สมศรีค่อยๆ รู้สึกเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบใหม่ในกรุงปารีส
“Tom, please try to accustom yourself to your new working group.
“ทอม, คุณต้องพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ให้ได้

** across the board = applying in all case: ทั่วไปตลอดแนว,ทั่วไปทุกกรณี
They were awarded wage increased across the board.
พวกเขาได้รับรางวัลด้วยการได้ขึ้นค่าจ้างทุกๆ คนและทุกระดับ

** act for = perform somebody’s duties on his behalf, represent:
ทำหน้าที่แทน, รักษาการในตำแหน่ง
Who will be acting for you during your absence?
ใครจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนคุณในขณะที่คุณไม่อยู่?
Knowing his own ability, Peter refused to act for chairmanship.
ปีเตอร์ปฏิเสธที่จะรับรักษาการตำแหน่งประธาน เพราะเขารู้ถึงความสามารถของตนเองดี

** adapt (for) = rewrite, rearrange, modify (for): ทำให้เหมาะ, ดัดแปลง
The author is going to adapt his play for movie.
ผู้ประพันธ์จะดัดแปลงเนื้อเรื่องให้เหมาะกับการสร้างเป็นภาพยนตร์

These automobiles have been adapted for use in the rally.
รถยนต์เหล่านี้ได้ถูกดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้ในการแข่งแรลลี่

** add in = put or pour in, include: เพิ่ม, ต่อเติม, เสริม
Should we add in more sugar in this lemon juice?
เราจะต้องเติมน้ำตาลในน้ำมะนาวนี้อีกไหม?

** admit to = allow to enter or join, not deny, confess to: รับเข้าเป็นสมาชิก, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง
This ticket will admit only a couple to the ”Holiday on Ice Show.”

ตั๋วนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ชมสองท่านเพื่อเข้าชมสเก็ตน้ำแข็ง“ฮอลลิเดย์ออนไอซ”
Sompom admitted readily to a great tiking for “Love Story” film.
สมพลยอมรับว่าเขาชอบภาพยนตร์เรื่อง “เลิฟสตอรี่” มาก

** agree to = accept, fall in with: เห็นพ้องกัน, สอดคล้อง
The committee finds it impossible to agree to Mr. Long’s advice.
คณะกรรมการพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำตามคำแนะนำของมิสเตอร์ลอง
After a long discussion, his proposal was finally agreed to.
ในที่สุดข้อเสนอของเขาก็ได้รับการยอมรับหลังจากที่อภิปรายกันยาวนาน

** agree (with) = have the same opinion as: เข้ากันได้, เห็นด้วย

Do you agree with me that deer-hunting is a cruel sport?
เธอเห็นด้วยกับฉันไหมว่าเกมส์การล่ากวางเป็นเกมส์ที่ทารุณอย่างหนึ่ง?
I am entirely agree with the majority that you should take Jim’s post.
ฉันเห็นด้วยกับมติส่วนใหญ่ที่ว่าคุณควรจะรับตำแหน่งของจิม

** aim at = try to hit, have as ont’s target or objective: เล็งไปที่, หมายมั่นปั้นมือ, มุ่งหมาย
He aimed at a bird, but hit the air.
เขาเล็งไปที่นกแต่ยิงถูกอากาศ
He is aiming at presidentialship in next election.
เขาหมายที่จะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งคราวหน้า

** all day long = the entire day: ตลอดวัน
I can’t stand her talking all day long.
ฉันทนไม่ได้ที่เห็นเธอพูดทั้งวัน
She has been reading all day long.
เธออ่านหนังสือได้ตลอดทั้งวัน

** all in = exhuasted, with everything included: เหนื่อยอ่อน, เมื่อยล้า, คลุมทั้งหมด
He was all in after the game.
เขาเหนื่อยอ่อนภายหลังการแข่งขัน
Is that price all in?
ราคานั้นรวมทั้งหมดแล้วใช่ไหม?

** all in all = considering every: เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว, โดยธรรมชาติ, โดยทั้งหมด
All in all I still think she is very nice to me.
เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้วฉันยังคิดว่าเธอดีต่อฉันมาก
All in all we enjoyed your hospitality.
ทั้งหมดแล้วพวกเราได้รับความเพลิดเพลินและความพอใจจากการต้อนรับของท่าน

** all out = using the greatest effort possible: พยายามเต็มที่
He went all out in his attemple to break the world record.
เขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำลายสถิติโลกให้ได้

** all right = correct, satisfactory: ถูกต้อง, เหมาะสม, ดี, ปลอดภัย
I am sure everything will be all right.
ฉันแน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี
Is it all right to go ahead ?
จะเป็นการเหมาะสมไหมถ้าเราจะดำเนินการไปเลย?

** all set = prepared ready; เรียบร้อย, พร้อมแล้ว
Are you all set for the exam?
เธอเตรียมตัวพร้อมสำหรับสอบแล้วหรือยัง ?
I am all set for a long journey.
ฉันพร้อมแล้วที่จะเดินทางเป็นระยะทางไกล

** allow for = include in one’s calculations, take into account or consideration; ติดไว้ล่วงหน้า, เตรียมตัวไว้สำหรับ, คำนึงถึง
Don’t forget to allow for a little shrinkage when you make your pants.
เวลาตัดผ้าสำหรับกางเกง อย่าลืมเผื่อผ้าหดนิดหน่อยด้วย
You should allow time for traffic jam.
ท่านควรจะเผื่อเวลาสำหรับรถติดเอาไว้ด้วย

** amount to = be equal to reach a total, add up to, mean; รวมยอด, เพิ่มจำนวนถึง, เป็นจำนวนถึง
That conversation amounts to nothing more than a glossip.
การสนทนาครั้งนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการนินทา
What it amounts to is simply a political rumours.
ไม่มีอะไรหรอกนอกจากจะเป็นเพียงข่าวลือทางการเมืองเท่านั้น

** answer back = interrupt, return a rebuke in a rude manner; พูดสวนออกมา, พูดสอด
Jack got a surprise when he answered his teacher back.
แจ็คแปลกใจเมื่อเขาพูดสอดคุณครูของเขา
Don’t answer back when I’m talking to you.
อย่าพูดสอดออกมาขณะที่ฉันกำลังพูด

** answer for = make oneself responsible for; รับผิดชอบ
I will come myself, but I can’t answer for the rest of the family.
ฉันจะมาด้วยตนเองแต่ฉันไม่สามารถรับผิดชอบคนในครอบครัวที่เหลือได้
He has a lot to answer for.
เขามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก

** apologize (to) (for) = express regret to somebody; ขออภัย, ลุแก่โทษ, ออกตัว
You’d better apologize to your customer for not writing him earlier.
คุณควรขอโทษลูกค้าที่ไม่ได้เขียนจดหมายตอบเขาให้เร็วกว่านี้
That’s not something that has to be apologized for.
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุฌไม่ควรจะกล่าวขอโทษ

** apply to = concern, include, put or spread on; ใช้กับ, สมัคร, บอกกล่าว
New tax regulations apply to everyone.
กฎภาษีที่ออกใหม่ใช้บังคับกับราษฎรทุกคน
That cleansing lotion should be applied to your face only.
โลชั่นทำความสะอาดขวดนั้นสำหรับใช้กับผิวหนังเท่านั้น

** argue (with) = try to persuade somebody to change his mind; โต้เถียง, โต้ คารม, อ้างเหตุผล
Stop arguing with me! Just do as I tell you.
หยุดเถียงฉันเสียที แล้วทำในสิ่งที่ฉันบอกให้ทำ
Mrs. Norman is a very stubborn woman; she isn’t to be atgued with.
มิสซิสนอร์แมนเป็นคนดันทุรังมาก เราอย่าไปโต้เถียงกับเธอเลย

** arrange (for) = make plans for, fix, set in order on somebody’s behalf; จัดการ, เตรียม, กำหนด
I’ll arrange for those parcels to be delivered first thing in the morning.
ฉันจะจัดการส่งหีบห่อเหล่านี้เป็นสิ่งแรกพรุ่งนี้เช้า
l’ve arranged for a car to pick you up at the airport.
ข้าพเจ้าได้จัดส่งรถไปรับคุณที่สนามบินแล้ว

** ask after = ask for information; ask about the health of; ถามถึงสุขภาพ, ถามถึง
Mr. Jack has been asking after you; he’s heard you’ve been ill.
มร. แจ็คได้ถามถึงสิ่งที่เขาได้ยินมาว่าคุณไม่สบาย
I saw Mrs. Jones in the supermarket. She asked after you.
ฉันพบมิสซิสโจนส์ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เธอถามถึงคุณ

** at first = at the beginning, originally; แต่แรก, ครั้งแรก
At first I thought it is going to be an easy task.
ตอนแรกฉันคิดว่ามันจะเป็นงานที่ง่าย
At first I thought you are going with me.
ครั้งแรกฉันคิดว่าคุณจะไปกับฉันด้วย

** at first sight = immediately; เพียงแรกพบ, ทันทีที่เห็น
He felt in love with her at first sight.
เขาก็หลงรักเธอเมื่อครั้งแรกที่พบ
She thought she can impress him at first sight.
เธอคิดว่าเธอสามารถประทับใจเขาได้เพียงแรกพบ

** at least = as a minimum; อย่างน้อยที่สุด
At least you should read two chapters a day.
เธอควรจะอ่านอย่างน้อยที่สุดวันละสองบท
That was not right; at least you should let me know in advance.
นั่นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเลย อย่างน้อยที่สุดคุณควรจะต้องแจ้งให้ฉันทราบล่วงหน้า

** at once = immediately; โดยทันที, ฉับพลัน
Please come here at once Tommy.
มาที่นี่เดี๋ยวนี้, ทอมมี่
Will you please forward this message to her at once?
คุณช่วยเอาข่าวนี้ไปให้เธอทราบในทันทีได้ไหม?

** at times = occasionally, at intervals; เป็นครั้งคราว, บางโอกาส, นานๆ ครั้ง
At times, he seems to do a good job.
บางครั้งดูเหมือนว่าเขาทำงานได้ดี
At times, my little nephew talks like a grown up man.
บางครั้งหลานชายของฉันพูดราวกับเป็นผู้ใหญ่
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 8,836 times, 5 visits today)