สำนวนภาษาอังกฤษ “black sheep”

“แกะดำ”

ความหมาย

คนไม่ดีที่อยู่ในหมู่คนดี หรือ คนที่ด้อยกว่า มีความประพฤติไม่ดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน หรือในครอบครัวเดียวกัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

All the brothers except James were honestmen; James was always the black sheep of the family.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

My brother is a lawyer and my sister is a doctor. They say I’m the black sheep of the family because I decided to be an actor. (Longman Dictionary of English Idioms)

นายสมศักดิ์เป็น แกะดำ ที่พี่น้องทุกคนไม่อยากจะพูดถึง เพราะเขาชอบนำความเสื่อมเสียมาสู่วงส์ตระกูล

คำอธิอบาย    

แกะส่วนมากจะมีขนสีขาว หรือ สีเหลือง แกะฝูงหนึ่งบางทีก็จะมีแกะสีดำหลงอยู่ตัวหนึ่ง แกะสีดำมีราคาด้อยกว่าแกะสีขาว และเมื่อนำแกะสีดำมาเปรียบกับคน จึงหมายถึงคนที่ด้อยกว่าคนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน หรือคนที่ประพฤติตนไม่ดีผิดกับคนอื่นๆ การที่เปรียบแกะดำ กับคนไม่ดี คนชั่ว ก็อาจจะเป็นเพราะคำ ‘black’ เมื่อ เป็นคุณศัพท์ หมายถึงที่เลวร้าย ไม่มีศีลธรรม เช่น ‘a black crime’ และ ‘black ingratitude’ สำนวน “black sheep” มักจะใช้ในวลี ‘the black sheep of the family’ หมายถึงคนในครอบครัวที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศของวงศ์ตระกูล

สำนวนไทย “แกะดำ’’ เป็นสำนวนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ไม่กี่ปีมานี้เอง แปลจากสำนวนอังกฤษ “black sheep” และมีความหมายเหมือนกับสำนวนอังกฤษ สำนวนไทยๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ “แกะดำ” ก็ มีหลายสำนวน เช่น “นอกคอก” หมายถึง พูด หรือ ทำแผลงไปจากปกติธรรมดา ‘ลูกนอกคอก’ หมายถึง ลูกคนที่ประพฤตตัวไม่ดี ผิดจากคนอื่นในวงศ์ตระกูลเดียวกัน อีกสำนวนหนึ่งคือ “ไม้นอกกอ” สำนวนนี้ เอาไม้ไผ่มาเปรียบ ไม้ไผ่ปรกติจะขึ้นเป็นกอเป็นกลุ่มกัน หน่อใดที่ไปขึ้นอยู่โดดเดียวต่างหาก ก็เรียกว่า ไม้นอกกอ เมื่อเปรียบกับคน จึงหมายถึงคนที่ประพฤติหรือทำอะไรออกไปจากแบบแผนประเพณีของญาติพี่น้อง ประพฤติไปในทางที่ไม่ดี และนำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูล

(Visited 1,910 times, 1 visits today)