ตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษในหมวดอักษร O

** of age = reach 21 years old or older; บรรลุนิติภาวะ
When will you be of age, Johnny ?
จอห์นนี่ คุณจะบรรลุนิติภาวะเมื่อไร ?
She’ll be of age by next Friday.
เธอจะบรรลุนิติภาวะในวันศุกร์หน้านี้

** off and on = now and then, sometimes; นานๆ ครั้ง, ปิดๆ เปิดๆ
It rained off and on all day yesterday.
เมื่อวานฝนตกๆ หยุดๆ ตลอดวัน
I get to see Somsri off and on.
ฉันพบสมศรีนานๆ ครั้ง

** old hand = experienced person; มือเก่า, ผู้ชำนาญการ
Tom’s father is an old hand pharmacist.
คุณพ่อของทอมเป็นเภสัชกรมานาน
I am looking for an old hand carpenter.
ฉันกำลังหาช่างไม้ที่มีประสบการณ์มานาน

** on account of = because of; เนื่องจาก, เพราะว่า
Mrs.Thompson decided to resign on account of poor health.
มิสซิสทอมสันได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานเนื่องจากสุขภาพไม่ดี
She is taking up this job on account of her past experience.
เธอเลือกรับงานนี้เนื่องจากเธอเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว

**on foot = walking; เดินไป
I normally go to school on foot.
ฉันเดินไปโรงเรียนเป็นประจำ
How long it takes you to go to the nearest grocery store on foot? คุณจะใช้เวลานานสักเท่าไรเดินไปร้านขายของชำที่อยู่ใกล้ที่สุด

**on occasion = now and then; บางครั้งบางคราว
Yes, I met Jane on occasion in a store.
ค่ะ, ฉันได้พบเจนที่ร้านค้าเป็นบางครั้งบางคราว
Shall I see you on occasion ?
ฉันจะมาพบคุณบ้างได้ไหม?

** on purpose = deliberately, intentionally; เจตนา, ตั้งใจทำ, จงใจ

Are you buying that watch on purpose ?
คุณตั้งใจจะซื้อนาฬิกาเรือนนั้นหรือ ?
That boy kicked my dog on purpose.
เด็กชายคนนั้นจงใจเตะสุนัขของฉัน

** on the air = on the radio or television; ออกอากาศ, กระจายเสียงโดยทางวิทยุ, โทรทัศน์
You have to get ready to be on the air by ten o’clock.
คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกอากาศตอนสิบโมง
What time that program will be on the air ?
รายการนั้นออกอากาศเวลากี่โมง ?

** on time = exactly at the scheduled time; ตรงต่อเวลา, ทันเวลาพอดี
Please try to be on time for tomorrow’s meeting.
ในการประชุมพรุ่งนี้ขอความกรุณาให้ตรงต่อเวลาด้วย
Do you think that JAL flight No. 432 will be arriving on time.
คุณคิดว่าสายการบินเจ เอ แอล เที่ยวบินที่ 432 จะเข้าตรงเวลาที่กำหนดไว้ไหม ?

** once in a while = now and then, occasionally, a few times; นานๆ ครัง, ชั่วครั้งชั่วคราว
Our family visits our grandparents once in a while.
ครอบครัวของเรามาเยี่ยมคุณปู่และคุณย่านานๆ ครั้ง
Once in a while we ‘go for movie and eat out.
นานๆ ครั้งเราจะไปชมภาพยนตร์และทานอาหารนอกบ้าน

** open up = unwrap, unlook, talk freely and openly; เปิด, พูดออกมา, ให้ความสว่างหรือความจริง
Please open up that parcel for me.
ช่วยเปิดของห่อนั้นให้ฉันหน่อย
It was only after Mr. White had a few drinks that he could open up about his family.
มร.ไวท์จะระบายความเป็นไปของครอบครัวเขาออกมาต่อเมื่อเขาได้ดื่มเหล้าเข้าไป

** opposed to = (be) against, not support; ต่อต้าน, สวนกัน, ตรงกันข้าม
Why you always opposed to his offer ?
ทำไมคุณถึงชอบต่อต้านข้อเสนอของเขาอยู่เสมอ ?
They are totally opposed to any change in the existing law.
พวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแก้ไขกฎหมายของเดิม

** out-of-date = no longer fashionable, obsolete; ล้าสมัย, โบราณ, แบบเก่า, หมดสมัยนิยม
The furniture in your living room is rather out-of-date.
เครื่องเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขกของคุณค่อนข้างไม่ทันสมัย
Are you sure that the style is not out-of-date ?
คุณแน่ใจหรือว่าแบบนี้ยังจะไม่ล้าสมัย?

**out of order = broken, not working properly; เสีย, ใช้การไม่ได้, ไม่เป็นระเบียบ, ไม่ทำงาน
My phone is out of order.
โทรศัพทของฉันเสีย
That IBM typewriter is out of order. Will you please call a repairman ?
พิมพ์ดีดไอบีเอ็มเครื่องนั้นเสีย คุณช่วยโทรศัพท์เรียกช่างแก้ให้หน่อยได้ ไหม ?

** out of the question = not possible; เป็นไปไม่ได้, ไม่มีทางเป็นไปได้, นอกประเด็น
Going to Europe for vacation is out of the question for me.
การเดินทางไปยุโรปเพื่อการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับข้าพเจ้า
Lending you my car is out of the question.
การให้คุณยืมรถของฉันน่ะเหรอเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรอก
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 702 times, 1 visits today)