สำนวนภาษาอังกฤษหมวดตัว T หลายคำให้ลองไปใช้

** take advantage of = to take an opportunity; ฉวยโอกาส
My mother took advantage of the special sale and bought a dozen of new skirts.
คุณแม่ฉวยโอกาสตอนลดราคาซื้อกระโปรงใหม่เป็นโหล

** take after = to resemble a parent or close relation;
เหมือนพ่อแม่หรือญาติสนิท
Margaret take after her father in being strong-willed.
มาร์กาเร็ตเหมือนกับคุณพ่อของเธอในเรื่องความใจแข็ง
You can see from her nose that she takes after her mother.
คุณดูที่จมูกของเธอซี เหมือนกับคุณแม่ของเธอ

* * take apart = to separate the different parts of an object or mechanism; ถอดออกเป็นชิ้นๆ
It is much easier to take it apart than to put it together again.
ถอดเป็นชิ้นๆ ง่ายกว่าการประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้ง
I could never have taken it apart.
ฉันไม่สามารถถอดมันออกเป็นชิ้นๆ ได้

** take back = withdraw; เอากลับคืน, ถอน
You can borrow my car if you promise to take it back this evening.
ผมให้คุณยืมรถได้ถ้าคุณสัญญาว่าจะเอามาคืนในเย็นวันนี้
ฉันเอาคืนให้ทั้งหมดตามที่ฉันได้พูดเอาไว้”

** take care of = give attention to; ระมัดระวัง, ดูแล
The doctor says that his patient should take better care of herself. แพทย์บอกคนไข้ของเขาให้ช่วยตัวเองให้มากขึ้น
Who will take care of your children while you are away on your vacation ?
ใครจะเป็นคนดูแลพวกลูกๆ ของคุณขณะที่คุณไปพักผ่อน

** take in = admit, trick, deceive; อนุญาตให้เข้า, หลอกลวง
I am afraid you’ve been taken in.
ผมเกรงว่าเธอจะถูกหลอกลวง
The hotels were full, but some kind friends took us in for the night. โรงแรมเต็มหมด แต่เพื่อนอนุญาตให้เราเข้าพักด้วย

** take off = leave the ground; ทะยานขึ้น (เครื่องบิน)
This flight will take off at 10.50 a.m.
เครื่องบินเที่ยวนี้จะขึ้นบินเวลา 10.50 น.
The plane accelerated along the runway and took off.
เครื่องบินวิ่งเร่งไปตามรันเวย์แล้วทะยานขึ้น

** take on = undertake (work), employ; รับทำงาน, รับเข้าทำงาน
The builders are very busy at the moment and can not take on any more jobs.
ช่างที่ก่อสร้างมีงานยุ่งยากในขณะนี้จนไม่สามารถรับงานเพิ่มได้อีก
If you like that new job applicant, let’s take him on.
ถ้าคุณชอบผู้สมัครคนใหม่นั้น ก็ว่าจ้างเลยซี

** take out = obtain an official document-licence, entertain at a public place, patent; ได้รับอบุมัติ, พาไปเลี้ยง
Have you take out a patent for your invention ?
คุณได้รับอนุมัติให้มีลิขสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือยัง ?
I will take you out to dinner since there’s no food in the house.
ฉันจะพาพวกเธอไปกินอาหารเย็นนอกบ้าน ในบ้านไม่มีอาหารเลย

** take over = to take control of, assume the duties; เข้าดำเนินกิจการ, เข้ารับหน้าที่แทน, เปลี่ยน
The small firm was taken over by PSA group.
ธุรกิจขนาดเล็กถูกกลุ่มพีเอสเอเข้าดำเนินการแล้ว
When you’re tired of driving I’ll take over from you.
เมื่อไรที่คุณขับรถเหนื่อย ผมจะเปลี่ยนขับแทนคุณ

** take to = start (an activity, habit); เริ่มกิจกรรม. เปลี่ยนนิสัย
Since his wife died he has taken to drinking heavily.
ตั้งแต่ภรรยาของเขาตาย เขาก็หันไปดื่มอย่างหนัก
She had an unhappy childhood. Her mother left home and her father take to drink.
เธอเป็นเด็กที่ไม่มีความสุข พอมารดาของเธอออกจากบ้าน บิดาของเธอก็เริ่มดื่มเหล้าอย่างหนัก

** take turns = altemate, act in rotation; ผลัดกัน, เปลี่ยนกัน
My sister and I take turns helping our mother each day.
น้องสาวและข้าพเจ้าผลัดกันช่วยคุณแม่คนละวัน

** take up = study; เรียน, ใช้เวลาไป
What is your sister taken up at Chulaiongkom University ?
น้องสาวของคุณเรียนอะไรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ?
He had to retire from the chairmanship of the club because it taking Bp too much of his time.
เขาต้องออกจากประธานสโมสรเพราะเขาต้องเสียเวลากับมันมากเกินไป

** talk over = discuss, consider; ถก, พิจารณา, ปรึกษา
Before I left the company, I talked it over with my wife.
ก่อนที่ผมจะออกจากบริษัท ผมได้ปรึกษากับภรรยาของผมแล้ว
They talked over the scheme till midnight.
พวกเขาพูดถึงโครงการนั้นจนถึงเที่ยงคืน

** tear down = to demolish; รื้อ, ถอน, วิ่งตื่นไปทาง
We have to tear down the old building and build a new one.
เราต้องรื้ออาคารหลังเก่าแล้วสร้างหลังใหม่
The horses stampeded and tore down the street.
ม้าวิ่งตื่นตกใจ และวิ่งตื่นไปตามถนน

** tell off = scold, reprimand; ดุว่า, ด่า
My mother told off my sister for her bad behaviour.
คุณแม่ดุว่าน้องสาวของข้าพเจ้าที่ประพฤติไม่ดี
The superintendent told off six policemen to watch the burning house.
ผู้อำนวยการดุด่าตำรวจ 6 คน ที่ให้เฝ้าบ้านหลังที่กำลังถูกไฟไหม้

** tell on = have an effect on; ปรากฎผล
He is very strong, but all this hard work will tell on him in the end. เขาเป็นคนแข็งแรงมาก แต่งานที่หนักทั้งหมดนี่จะมีผลต่อเขาในที่สุด Sleeplessness is sure to tell on his health.
การนอนไม่หลับเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสุขภาพของเขา

** think about = consider, examine; พิจารณา, ตรวจสอบ
I will think about your proposal and give you my decision tomorrow.
ฉันจะพิจารณาข้อเสนอของคุณ และจะให้คำตอบในวันพรุ่งนี้
This takes sometime to think about.
สิ่งนี้ใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณา

** think of = recall, call to mind, have in mind; จำได้, คิดถึง
I don’t think much of him as a baseball player.
ผมไม่ได้คิดถึงเขามากนักในขณะที่เล่นเบสบอล
I can’t think of his name at the moment.
ขณะนี้ผมยังจำชื่อของเขาไม่ได้

** think out = devise, from in the mind; คิดให้ตก, ขบคิดปัญหา
It is a good idea, but we must think it out in greater detail.
มันเป็นความคิดที่ดีแต่เรายังต้องคิดคำนึงถึงรายละเอียดให้มากขึ้น
His arguments had obviously been well thought out.
ข้อโต้แย้งของเขาเป็นสิ่งที่ปรากฎว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดมาอย่างรอบคอบแล้ว

** think over = consider, reflect upon; ไตร่ตรอง
Think it over and let me know what you decide.
ลองไตร่ตรองดูแล้วบอกผมถึงการตัดสินใจของคุณ
I made him an offer, but he said he’d have to think it over first.
ฉันได้เสนองานให้เขา แต่เขาบอกว่าเขาขอเวลาคิดไตร่ตรองดูก่อน

** think up = devise, invent; คิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น
We are going to establish a company, but we must think up a good name.
เรากำลังจะตั้งบริษัท แต่เราต้องคิดตั้งชื่อบริษัทที่ดี
John’s very good at thinking up excuses for not working.
จอห์นเก่งทั้งคิดหาทางแก้ตัวถึงงานที่ตนไม่ได้ทำ

** throw away = is to lose by neglect or folly, to reject; ปฏิเสธ, สูญเสียไป เพราะละเลย, ขว้างทิ้ง
The lunatic threw his watch away.
คนบ้าขว้างนาฬิกาของเขาทิ้งไป
He has thrown away a fine opportunity.
เขาทิ้งโอกาสอันดีไป

** throw in = include (something extra) in the price; แถม, โยนเข้าไป If you pay cash for this shirt, you get a free handkercheif thrown in.
ถ้าคุณจ่ายค่าเสื้อเป็นเงินสด คุณจะได้ผ้าเช็ดหน้าแถมฟรี

** throw off = get rid of; กำจัด, สลัด, ทิ้ง
I caught a cold and couldn’t throw it off.
ผมเป็นหวัดและยังไม่สามารถรักษาให้หายได้
Peter has managed to throw off the annoying habit of staring at people in bus.
ปีเตอร์พยายามเลิกนิสัยที่ไม่ดีที่จ้องหน้าคนบนรถเมล์

** throw out = to dismiss eject by force, reject; โยนออกไป, ไม่รับ, ไล่ไป,ปฏิเสธ
When one of the guests became drunk, they immediately threw him out of the liquor store.
เมื่อแขกคนหนึ่งเมา พวกเขาจับโยนออกจากร้านเหล้าทันที
I consider the proposal to be fairly good, but it was thrown out by the Board immediately.
ฉันพิจารณาว่าข้อเสนอของเขาค่อนข้างดี แต่ก็ถูกคณะกรรมการปฏิเสธออกมาในทันที

** thorw over = abandon, desert; ทอดทิ้ง, ปล่อยไป, สลัดรัก
His fiancee has thrown him over for a richer man.
คู่หมั้นสลัดรักเขาเพื่อไปหาชายที่รํ่ารวยกว่า
She throw him over for a tall, dark and handsome Arab.
เธอสลัดรักเขาเพื่อไปหาชาวอาหรับร่างสูงผิวคล้ำรูปหล่อคนนั้น

** throw up = vomit; อาเจียน
I when you get seasick you will throw up the food.
เมื่อคุณเมาคลื่นคุณจะอาเจียนออกมา
My uncle has a stomach disorder and throw up everything he eats.
ลุงของข้าพเจ้ากระเพาะไม่ปกติ รับประทานอะไรก็อาเจียนออกมาหมด

** tie up = complete, bind, connected with; จมเงินทุนไว้เฉยๆ, ตรึงกันอยู่, เสร็จสมบูรณ์
He’s tied all his money up in stocks and shares and had nothing in the bank to pay his debt with.
เขาจมเงินอยู่กับหุ้นจนเงินในธนาคารไม่มีที่จะใช้หนี้
His state of depression isn’t just because of his jot-it’s tied up with his home life.
การตกตํ่าไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่องานของเขาเท่านั้น มันเกี่ยวเนื่องไปถึงชีวิตครอบครัวของเขาด้วย

** touch down = (of an aeroplane) land; ลงพื้นดิน (เครื่องบิน), แตะ The plane from Hongkong touched down five minutes ago.
เครื่องบินจากฮ่องกงลงถึงพื้นดินเมื่อ 5 นาทีมานี้เอง

** touch off = fire (a gun), start; เหนี่ยวไกปืน, จุดระเบิด
The arrest of the students’ leader touched off demonstration all over the country.
การจับกุมหัวหน้านักศึกษา ก่อให้เกิดการเดินขบวนประท้วงไปทั่วประเทศ The strike was touched off by the sacking of a worker.
ผู้สไตร๊คถูกยิงโดยกลุ่มของกรรมกร

** touch on = mention briefly; อ้างถึงสั้นๆ, อ้างถึง
His lecture was mainly about World War II, but he also touched on “World War I.”
การบรรยายของเขาถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นหลักแต่เขาก็บรรยายถึง สงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างสั้นๆ ด้วย
In his lecture on geology, he touched on the subject of climate.
การบรรยายวิชาธรณีวิทยา เขากล่าวเข้าไปถึงวิชาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ

** touch up = make small thing to improve it; ตกแต่งอีกเล็กน้อย
It is a good picture but it needs touching up.
มันเป็นภาพที่ดีแต่ต้องตบแต่งอีกเล็กน้อย
The kitchen needs touching up in fire places; we’ll put a bit of paint on this afternoon.
ครัวต้องการการตกแต่งอีกเล็กน้อย เราจะทาสีอีกนิดหน่อยในตอนบ่ายวันนี้

* * trade in = to exchange an old article for new plus a payment in cash; เอาของเก่าไปแลกของใหม่แถมเงินส่วนที่ขาด
You can trade in your old car for a new model.
คุณสามารถเอารถคันเก่าไปแลกกับรถรุ่นใหม่และจ่ายเงินส่วนที่ขาด
l’m dissatisfied with my new television and plan to trade it in.
ฉันไม่พอใจกับทีวีเครื่องใหม่ ฉันมีโครงการจะเอาไปแลกรุ่นใหม่

** try on = to test, try before buying; ทดลอง (ลองก่อนซื้อ)
She tried on several skirts and finally picked on red one.
เธอลองสวมกระโปรงหลายต่อหลายชุดและในที่สุดก็เลือกชุดสีแดง
I have bought a dress buy I haven’t tried it on yet.
ฉันซื้อชุดมาแต่ยังไม่ได้ลองสวมเลย

** try out = test, experimental with; ทดลองให้ดู
Before I purchase that red car, I’d to try it out.
ก่อนที่ผมจะซื้อรถคันแดง ผมอยากลองขับดูก่อน
We are trying out new teaching method.
เรากำลังทดลองวิธีการสอนแผนใหม่

** turn down = reject, refuse; ปฏิเสธ
They turned him down for the job because of his age.
พวกเขาปฏิเสธที่จะรับเขาเข้าทำงานเนื่องจากอายุ (มากเกินไป)
We have had to turn down five applicants already.
เราต้องปฏิเสธผู้สมัครไปห้าคนเรียบร้อยแล้ว

** turn in = go to bed, give back; เข้านอน, ส่งคน
When I left the army I turned in my rifle and uniform.
เมื่อผมออกจากทหาร ผมส่งปืนไรเฟิลและเครื่อง
I am tried. I think I’ll turn in.
ฉันเหนื่อย ฉันคิดว่าฉันจะเข้านอน
It s eleven o’clock; lef’s turn in.
นี่ห้าทุ่มแล้ว เข้านอนกันเถอะ

** turn off = extinguish (lights, gas, radios etc.); ดับ, ปิด (ไฟ, วิทยุ, ทีวี)
Don’t forget to turn off the lights when you leave the office.
อย่าลืมปิดไฟเมื่อคุณออกไปจากที่ทำงาน
Shall I turn off the television or are you still watching to it?
จะให้ปิดทีวีหรือว่าคุณจะยังคงดูอยู่

** turn on = start, begin; เปิด (ไฟ, วิทยุ, ทีวี)
This room is dark. Please turn on the light.
ห้องนี้มืด โปรดเปิดไฟด้วย
I went to hear the news. Please turn the radio on.
ผมต้องการฟังข่าว ช่วยเปิดวิทยุให้ด้วย

** turn out = clean by emptying, produce; ทำความสะอาดโดยเอาทิ้ง, ผลิต, ทำขึ้น
The factory turns out 100 tons a day.
โรงงานผลิตได้วันละ 100 ตัน
Our factory turns out 300 cars a day.
โรงงานของผลิตรถได้วันละ 300 คัน

** turn over = do business to the amount of, hand over; ยอดขาย, ส่งมอบ
This company turns over about 5 million baht per month.
บริษัทนี้มียอดขายประมาณเดือนละ 5 ล้านบาท
He has retired and turned over the business to his son.
เขาปลดเกษียณจากงาน เขาจึงมอบธุรกิจให้กับบุตรชายของเขา

** turn up = appear, arrive, make louder, discover; มาถึง, ปรากฎ, เพิ่มมากขึ้น, ค้นพบ
I had arrange to meet him at the part but he did not turn up.
ฉันนัดพบกับเขาที่สวนสาธารณะแต่เขาไม่ไปตามนัด
Turn up the radio, I can’t hear what they’s saying.
ช่วยเปิดวิทยุให้ดังขึ้นหน่อย ฉันไม่ได้ยินเลยว่าเขาพูดอะไรบ้าง
Don’t waste any more time, trying to find it. I will turn up somewhere.
อย่ามัวเสียเวลาหาอยู่เลย ผมคงจะหาพบสักแห่งหนึ่ง
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 2,118 times, 1 visits today)