สำนวนภาษาอังกฤษน่าใช้ในหมวดอักษร C

** call down = reprimand; ถูกดุ, ตำหนิ
My brother calls down my little niece for being a stubborn child.
พี่ชายของฉันตำหนิหลานสาวว่าเป็นเด็กที่ดื้อรั้น
The boys were called down for skipping class.
เด็กชายเหล่านั้นถูกดุที่ไม่ไปเรียนหนังสือ

** call for = arrive to take away, demand need; เรียกหา, ไปรับ, ต้องการ, สั่ง
Please call for me at four o clock, will you?
เมื่อถึงเวลาสี่โมงโปรดช่วยเรียกฉันหน่อยไดไหม?
Sales department calls for few extra men.
ฝ่ายขายต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นอีกสองสามคน

** call in = request, order the return of something; เรียกประชุม, เรียกให้มา, เชื้อเชิญ, เรียกคืน
The Army is calling in all unused automobile spare parts.
ทางกองทัพเรียกอะไหล่รถที่ไม่ได้ใช้คืนทั้งหมด
Why did you call in so many cars from up-country dealers?
ทำไมคุณเรียกรถจากผู้ขายปลีกในต่างจังหวัดคืนเป็นจำนวนมากเช่นนั้น?

** call off = cancel; งด, ยับยั้ง, หยุด, เรียกให้ไปที่อื่น, เลิก, เลื่อน
Shall we call off the game now?
เราจะเลิกแข่งขันในตอนนี้ไหม?
The tennis tournament was called off on account of insufficient fund.
การแข่งขันเทนนิสถูกประกาศยกเลิกเนื่องจากเงินทุนไม่พอ

** call on = come to see someone, visit, appeal to, request; แวะเยี่ยม, มาหา, เรียก, ขอให้ร่วมด้วย, สวดมนต์, อ้อนวอน
I’ll call on you sometimes tonight.
ฉันจะแวะเยี่ยมคุณคืนนี้
Just call on me anytime for help.
เรียกขอความช่วยเหลือจากฉันได้ทุกเวลาเลยนะ

** call out = raise one’s voice, shout, sommon;
ตะโกน, ร้องออกมา, เรียก, ทักทาย
Somebody calls out for help over there.
มีคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น
Those young men were called out for military training.
ชายฉกรรจ์เหล่านั้นถูกเรียกเกณฑ์ทหาร

** call up = to telephone; พูดโทรศัพท์
When should I call you up ?
จะให้ฉันโทรถึงคุณเมื่อไหร่ ?
I’ll call you up sometimes this afternoon.
ฉันจะโทรศัพท์ถึงคุณในตอนบ่ายนี้

** call on = to visit; เยี่ยม
Yesterday several friends called on us at our office.
เมื่อวานนี้เพื่อนๆ หลายคนมาเยี่ยมเราที่ที่ทำงาน
How many students call on Mr.Jack everyday?
นักเรียนกี่คนที่ไปเยี่ยม มร.แจ๊ค ทุกๆ วัน

** calm down = become calm or quiet, recover one’s temper ; เงียบสงบลง, ทำให้สงบลง, ปลอบ
The sea calmed down as soon as the sun rose.
ท้องทะเลสงบเงียบเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น
It took me three hours to calm him down.
ฉันต้องใช้เวลานานถึงสามชั่วโมงปลอบเขา

** care for = be pleased or attracted by: สนใจ, เอาใจใส่, ช่วย, รัก

He really cares for his new girl friend.
เขาเอาใจแฟนคนใหม่ของเขามาก
I don’t care for your new car.
ฉันไม่สนใจรถคันใหม่ของคุณหรอก

** carry on = continue; ดำเนินต่อไป, ทำต่อ, ประพฤติผิด, ร้องไห้
Will you please carry on the assignment while I attend a seminar?
คุณจะกรุณารับปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ฉันเข้าร่วมสัมมนาได้ไหม ?
When’ she comes, Sam will wag his tail then carry on playing.
เมื่อเธอกลับมา, แซมจะกระดิกหางแล้วจึงเล่นต่อ

** carry out = fulfill, perform, conduct; ปฏิบัติจนสำเร็จ, ดำเนินการ, นำทั้งหมด, บริหาร, สำเร็จ
Will you join the group in carrying out that plan?
คุณจะเข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่มในการดำเนินงานตามแผนการนั้นด้วยหรือไม่?
I was determined to see that you were carried out John’s project.
ฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะเฝ้าดูว่า คุณได้เข้าร่วมปฏิบัติตามโครงการของจอห์นจนสำเร็จ

** catch cold = become sick with a cold; เป็นหวัด
Be careful you’ll catch cold if you don’t dress warm enough.
ระวัง คุณจะเป็นหวัดถ้าคุณไม่สวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเพียงพอ
I always catch cold in winter.
ฉันมักจะเป็นหวัดในฤดูหนาวเสมอ

** catch fire = ignite; ติดไฟง่าย, เริ่มต้นเผา, ลุกเป็นไฟ
Be careful your skirt, it’ll catch fire from candle.
ระวังกระโปรงของคุณมันจะติดไฟจากเปลวเทียน
These papers catch fire quickly.
กระดาษพวกนี้ติดไฟได้ง่ายมาก

** catch on = understand: เข้าใจ, จับ, เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
Did you catch on what I have said?
คุณจับใจความได้ทันหรือเปล่าว่าฉันพูดอะไรบ้าง?
I don’t catch on the steps you are performing.
ฉันตามไม่ทันในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของคุณ

** catch up = seize, gother to oneself; คว้า, ตามทัน, อยู่ในระดับเดียวกัน, ไล่ทัน
You will have enough time to catch up that evening train.
คุณยังมีเวลาพอที่จะขึ้นรถไฟเที่ยวเย็นทัน
Mr.Brown caught the child up in his arms.
มร.บราวน์ คว้าเด็กคนนั้นขึ้นมาอยู่ในอ้อมแขนของเขา

** charge for = ask in payment; คิดราคา
Do they charge you for it?
เขาคิดเงินคุณหรือเปล่า?
How much to they charge for washing your car?
เขาคิดค่าราคาล้างรถคุณเท่าไร?

** check in = report for duty, register; รายงานตัว, เข้าพัก, ลงชื่อพักในทะเบียนพักของโรงแรม
What time did you check in for work today?
วันนี้คุณมาลงเวลาทำงานเมื่อไหร่?
He checked in at Dusit Thani Hotel last night.
เขาลงชื่อเข้าพักโรงแรมดุสิตธานีเมื่อคืนนี้

** check out = leave a hotel after paying one’s bill; แจ้งออกจากโฮเต็ล
Our check out time at 2 p.m..
เวลาแจ้งออกจากโรงแรมของเราเวลาบ่าย 2 โมง
When did you check out from the hotel ?
คุณแจ้งออกจากโรงแรมเวลาอะไร

** check-up = examination; ตรวจสอบ
Mrs.Gray just has her physical check-up today.
มิสซิส เกร เพิ่งจะรับการตรวจสุขภาพวันนี้
Please be here tomorrow at nine o’clock for your annual physical check¬up.
พรุ่งนี้เก้าโมงเช้ากรุณามาที่นี่เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี

** chicken-hearted = cowardly, timid; ขี้ขลาด
He is a chicken-hearted man.
เขาเป็นบุรุษขี้ขลาด
Don’t be chicken-hearted; try to ask her out.
อย่าขี้ขลาดนักเลย พยายามชวนเธอออกไปเที่ยวซี

** clear up = become fair, solve; อากาศดีขึ้น, ทำให้กระจ่าง, สะสาง, แก้ปัญหาได้
After a heavy rain, the weather clears up.
หลังจากฝนตกหนักอากาศเริ่มดีขึ้น
I want to clear up something before I leave.
ฉันต้องการที่จะสะสางอะไรบางอย่างก่อนที่ฉันจะจากไป

** close down = end, cease, shut down; ปิดอย่างถาวร, เลิกกิจการ, ยุติ, ปิด
The store had to close down through lack of orders.
ร้านค้าจำต้องปิดกิจการเนื่องจากไม่มีผู้สั่งของ
There was an announcement to close down schools after heavy snow.
ได้มีประกาศสั่งปิดโรงเรียนหลังจากหิมะตกอย่างหนัก

** come about = happen; เกิดขึ้น
How did it come about that he lost her job?
มันเกิดอะไรขึ้นที่เขาตกงาน?
How did that come about?
สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

** come across = find, meet; พบโดยบังเอิญ
Did you come across any twenty years old coins in your collection?
คุณได้พบเหรียญเก่าที่มีอายุยี่สิบปีในการเป็นนักสะสมเหรียญเก่าของคุณบ้างไหม?
I came across an old colleague last night.
ฉันได้พบเพื่อนร่วมงานเก่าโดยบังเอิญเมื่อคืนนี้

** come along (with) = move somewhere quickly (with somebody; ติดตาม, เข้ากันได้
Would you like to come along with me to the store?
คุณจะไปที่ร้านค้ากับฉันไหม?
Come along to have a cup of coffee with me.
มาดื่มกาแฟกับฉันสักแก้วสิ

**come by = obtain (usually as a result of effort); มาโดย, ได้มา, ผ่าน, ผ่านไป, แวะเยี่ยม
Jobs are hard to come by now.
เดี๋ยวนี้งานหายาก
I hope you came by all that money honestly.
ฉันหวังว่าคุณได้เงินเหล่านั้นมาด้วยความสุจริต

**come down = become lower in price; is to descend; ราคาลดต่ำลง, ตกตํ่าลง, ลดลง
Fruit should come down when the new season starts.
ราคาผลไม้จะลดลงเมื่อเริ่มฤดูใหม่
A torrent of rain came down and damage the crop.
น้ำฝนที่หลากลงมาทำให้พืชผลเสียหาย

** come in = become fashionable, enter; เข้ามา, เริ่มนิยมกัน
People say short skirts will come in again.
คนพูดกันว่ากระโปรงสั้นจะมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
While we were sleeping, they came in.
ขณะที่เรากำลังหลับกันอยู่พวกเขาก็เข้ามา

** come off = fall from, become detached; หลุดออก, เกิดขึ้น, ประสบผลสำเร็จ
When she lifted the kettle up, the handle came off.
หูกานํ้าหลุดในขณะที่เธอยกกาขึ้น
Under new Australian-Thai Trade Agreement, the import tariffs come off.
ภายใต้การตกลงการค้าใหม่ระหว่างออสเตรเลีย-ไทย พิกัดอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าบางอย่างได้ถูกยกเลิก

**come on = is to advance, hurry up; เติบโต, มาเถอะ
The garden is coming on very nicely now.
สวนกำลังเริ่มสวยงามมากในขณะนี้
Come on ! I can’t wait all day for you.
มาเถอะ ฉันไม่สามารถคอยคุณได้ตลอดวันหรอก

** come out = be issued or published, develop; ค้นพบ, พิมพ์ออกจำหน่าย, ปรากฎ, ผล, สำเร็จ, เริ่มออกสังคม, จาง (สีตก)
New issue of best sellers will come out by next week.
การสั่งพิมพ์หนังสือที่ขายดีที่สุดรุ่นใหม่ จะออกวางตลาดภายในสัปดาห์หน้า
The picture he took at a farewell party came out nicely.
รูปที่ถ่ายในงานวันเลี้ยงอำลาออกมาดีมาก

**come over = visit somebody, reach as a migrant; มาเยี่ยม, แผ่ขยาย, ครอบคลุม
My boyfriend is coming over for summer vacation this July.
เพื่อนชายของฉันจะมาเยี่ยมในการหยุดภาคฤดูร้อนนี้ ในราวเดือนกรกฎาคม
Their ancestors came over from Japan.
บรรพบุรุษเขาเหล่านั้นมาจากญี่ปุ่น

**come through = experience, pass through; ประสบการณ์, ประสบ, เคย
He came through many disappointments without losing hope.
เขาประสบกับความผิดหวังมาหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็ยังไม่ยอมสิ้นหวัง

** come to = to revive, regain conciousness; พื้น, ลงเอย, ถึงที่สุด
She felt unconcious and didn’t come to until she reached the hospital.
เธอหมดสติและไม่ฟื้นจนกระทั่งเธอมาถึงโรงพยาบาล
At first they thought the old woman was dead but soon she came to.
ตอนแรกพวกเขาคิดว่าหญิงชราคนนั้นตายแล้วแต่ในไม่ช้าเธอได้ฟื้นขึ้น

**come true = to prove to be true or correct; กลายเป็นจริงขึ้นมา Our dreams do not always come true.
ความฝันไม่เป็นจริงเสมอ
Everything the economists predicts about the economy has come true.
สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์พยากรณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจกลายเป็นจริงตามนั้น

**come up = arise, be mentioned, occur; เสนอ, เกิดขึ้น, งอก, ปรากฎขึ้น, เข้ามาหา, ขึ้น, ถูกนำมากล่าว
The question of high cost of living is bound to come up soon.
ปัญหาค่าครองชีพสูงจะถูกนำมากล่าวถึงในเร็วๆ นี้
I’ll let you know as soon as a vacancy come up.
ฉันจะแจ้งให้คุณทราบในทันทีที่มีตำแหน่งงานเกิดขึ้น

**connected (with) = be a member of, have links with; เกี่ยวข้อง, ต่อเนื่อง, วงศ์วาน
Are you connected with the Martins?
คุณเป็นญาติกับครอบครัวมาร์ตินหรือเปล่า?
She is connected with Mrs. Tompson.
เธอเป็นญาติกับมิสซิสทอมสัน

**consult with = seek the advice of; ปรึกษา, ขอความเห็น
You’d better consult with your family before taking up that post.
คุณควรจะปรึกษากับครอบครัวของคุณก่อนที่จะรับตำแหน่งนั้น
After consulting with her husband, she decided to leave the job.
หลังจากที่ได้ขอปรึกษากับสามีของเธอแล้ว เธอจึงตัดสินใจลาออกจากงาน

**contribute to = give, add, give help towards; ให้เงินช่วยเหลือ, สนับสนุน
The King’s presence contributed to the pride of my gradution.
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจยิ่ง
A great amount of money was contributed to the Cambodian and Vietnamese refugees.
ผู้ลี้ภัยชาวเขมรและเวียตนามได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก

**co-operate (with) = work together (with); ร่วมมือ
Things will run smoothly if you and Edward can co-operate with each other.
สิ่งต่างๆ จะดำเนินไปด้วยดี ถ้าคุณและเอ็ดเวิร์ตจะร่วมมือซึ่งกันและกัน
If you will co-operate with us in gathering data, we will have a much more successful outcome than this.
ถ้าคุณให้ความร่วมมือกับเราในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เราจะได้รับผลสำเร็จกว่านี้

** cross out = delete; put a line through something; ตัด, เลิกล้ม, ยกเลิก, ขีด ฆ่าทิ้ง
Please cross out the illegible words.
กรุณาตัดคำที่อ่านไม่ออกออกไป
Please cross out the unnecessary items out of your shopping list.
กรุณาขีดฆ่าทิ้งรายการที่ไม่จำเป็นออกจากรายการซื้อของท่าน

**cry for = cry or weep in an attempt to obtain something; ร้องขอ, ร้องเอา, ร้องไห้ขอ, ร้องไห้เพราะอยากได้
He’ll cry for whatever he wants.
เขาจะร้องไห้เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการ
Johnny always cries for nothing.
จอห์นนี่มักจะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ

** cut back = reduce; ตัด, ลดลง
Due to the unfavourable economic climate and high cost of gasoline, the auto-sales has cut back by 15-20 percent.
เนื่องจากนํ้ามันมีราคาสูงขึ้นและสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยแจ่มใสนักส่งผลให้ ยอดการขายรถลดลงประมาณ 15-20 เปอร์เซนต์
The cut back in national budget was affected by high rate of unemployment.
งบประมาณแผ่นดินถูกตัดลงเป็นผลให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น

**cut down = reduce, decrease; ลดปริมาณลง, ลดลง, ตัดล้มลง, คร่าชีวิต, ฆ่า
“Due to heavy loss our organization has to cut down all expenses.”
“อันเป็นผลเนื่องจากการขาดทุน องค์การของเราจำต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง
The decision is to cut down office staff.
ได้มีการลงมติให้ลดจำนวนพนักงานลง

**cut in = interrupt a conversation; สอดเขามา, ขัดจังหวะ
I hope you don’t mind my cutting in. I must go now.
ฉันหวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไรที่ผมมาขัดจังหวะ ผมต้องไปขณะนี้แล้ว
We were talking quietly when she cut in.
เรากำลังคุยกันอยู่เงียบๆ ขณะที่เธอเข้ามาขัดจังหวะ

**cut off = remove by cutting, interrupt, make unavailable; ตัดออก, ตัดเส้นทาง, หยุดจ่าย, ตัดขาด, ติดต่อไม่ได้, ถูกล้อม
That machine has cut off the workman’s finger.
เครื่องจักรเครื่องนั้นตัดนิ้วคนงาน
The OPEC threatened to cut off oil supplies.
องค์การผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก (โอเปค) ได้ขู่ที่จะตัดการส่งน้ำมัน

** cut out = eliminate, stop; กำจัด, ตัดออก, เลิก, แทนที่, เอาชนะ
Will you cut out that stupid manner?
คุณจะเลิกทำกิริยาบ้าๆ นั้นได้ไหม?
You’ll not save much money by cutting out all the games.
ไม่เห็นจะเป็นการประหยัดได้มากเท่าใด ในการยกเลิกกีฬาประเภทต่างๆ

**cut short = end abruptly; หยุด, เลิก, ยุติ, ทำให้สั้นเข้า
My summer vacation was cut short for many reasons.
การหยุดพักผ่อนฤดูร้อนของฉันได้ถูกย่นระยะเวลาให้สั้นเข้าด้วยเหตุผลหลายประการ
Are you going to cut your plan short?
คุณคิดจะล่นแผนการของคุณหรือเปล่า?

**cut up = to chop up, grieved; ตัดเป็นชิ้น, เศร้าโศก
The butcher cut up the meat and then weighed it.
คนขายเนื้อตัดเนื้อเป็นชิ้นแล้วนำขึ้นชั่ง
The news of his father’s death has cut him up greatly.
ข่าวการตายของบิดาทำให้เขาโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 1,436 times, 1 visits today)