สมัครทำงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด(Applying for a Post as Typist)

180 Rama IV Road,

Bangkok,

June 12, 2012

Regional Administrative Officer,

F.A.O., Phra Athit Road,

Bangkok.

Dear Sir:

     In reply to your advertisement in yesterdays Bangkok Post, I write to apply for the post of typist.

     My typing speed (both in thai and English) is 80 words per minute.

     I am a Thai, 30 years of age, married, and a graduate of the School of Business Administration, where I received training in several courses other than typing. I have been with Bombai Co. for two years. My present employer, to whom you may write for a refrerence, knows that I am answering this ad.

     I wish to leave my present position because it does not offer me the good opportunity for greater responsibilities which I would expect to find in a firm like yours.

     I should be glad to call on you at whatever time you suggest, if you wold write me at the above address.

     As regards salary, I would like to commence at 3,000 baht per month.

Yours very truly,

Prapon Pohthong

คำศัพท์ที่ควรทราบ

post – ตำแหน่ง

typist – พนักงานพิมพ์ดีด

regional – ประจำภาค

administrative – เกี่ยวกับการบริหาร

reply – การตอบ

advertisement – การโฆษณา

typing – เกี่ยวกับการพิมพ์

speed – อัตราความเร็ว

received – ได้รับ

several – สองสาม

other than – แตกต่างไปจาก

ad. = advertisement – โฆษณา

answering – ตอบ

wish – ต้องการ

leave – ออกจาก

offer – เสนอให้

opportunity – โอกาส

greater – ยิ่งใหญ่กว่า

responsibilities – ความรับผิดชอบ

expect – คาดหมาย

firm – ห้าง, ร้าน

yours – (ห้าง) ของท่าน

glad – ยินดี

call on – มาหา

whatever – อะไรก็ตาม

suggest – เสนอแนะ

above – ข้างบน

address – ตำบลที่อยู่

as regards – เกี่ยวกับ

commence – ตั้งต้น

Expressions ที่ควรจดจำ

in reply to your advertisement – ในการตอบโฆษณาของท่าน

in answer to your advertisement – ในการตอบโฆษณาของท่าน

to apply for the post of typist – สมัครทำงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

to apply for the place as typist – สมัครทำงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

my typing speed is 80 words per minute – อัตราความเร็วสำหรับการพิมพ์ของผมก็คือ ๘๐ คำต่อหนึ่งนาที

I can type 80 words a minute – ผมสามารถพิมพ์ได้ ๘๐ คำต่อนาที

30 years of age = 30 years old – อายุ ๓๐ ปี

other than = different from – แตกต่างไปจาก

to have been with ..-ได้ (ทำงาน) อยู่กับ ..

to have been working with – ได้ทำงานอยู่กับ… .

to write to them for a reference – เขียนถึงเขาเพื่อความสนับสนุน

to write to them for a recommendation – เขียนถึงเขาเพื่อคำรับรอง

to leave my present position  – ออกจากตำแหน่งในปัจจุบันของผม

to quit my present post – ออกจากตำแหน่งของผมในปัจจุบัน

to offer me the good opportunity for… – ใหโอกาสอันดีแก่ผมสำหรับ…

to give me the good chance for… – ให้โอกาสอันดีแก่ผมสำหรับ…

to be glad to call on you  – ยินดีที่จะไปพบคุณ

as regards = with regard to – เกี่ยวกับ

would like to commence at .. – อยากจะเริ่ม..

would want to start at… – อยากจะเริ่ม …

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๘๐ ถนนพระราม ๔

กรุงเทพ ฯ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

เจ้าหน้าที่บริหารประจำภาค

เอฟ. เอ. โอ. ถนนพระอาทิตย์

กรุงเทพฯ

เรียนท่านเจ้าหน้าที่บริหาร ที่นับถือ

     ในการตอบโฆษณาในหนังสือบางกอกโพสต์ ฉบับเมื่อวานนี้ ผมเขียนจดหมายมาเพื่อสมัครงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

     อัตราความเร็วของผมสำหรับการพิมพ์ดีด (ทั้งไทย และอังกฤษ) คือ ๘๐ คำต่อหนึ่งนาที

     ผมเป็นคนไทย อายุ ๓๐ ปี สมรสแล้ว และเป็นผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการค้า ซึ่งเป็นสถาบันที่ผมได้ฝึกฝนตามหลักสูตรหลายอย่างนอกเหนือไปจากพิมพ์ดีด ผมได้ทำงานอยู่ที่ห้างบอมใบเป็นเวลา ๒ ปี นายจ้างของผม ซึ่งท่านอาจเขียนไปถึงเพื่อขอคำสนับสนุนได้นั้น ได้ทราบแล้วว่า ผมกำลังตอบสมัครงานของท่าน

     ผมต้องการออกจากตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันของผมก็เพราะว่า งานปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้ผมในด้านความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปกว่าที่ผมคาดหวังว่าจะได้พบในหน่วยงาน เช่นองค์การของท่าน

     ผมยินดีที่จะพบท่านตามเวลาใดๆ ที่คุณเสนอแนะมา ถ้าหากว่าคุณจะเขียนถึงผมตามตำบลที่อยู่ข้างบนนี้

     สำหรับเงินเดือนนั้น ผมอยากจะขอตั้งต้นเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

ด้วยความจริงใจ

ประพนธ์  โพธิ์ทอง

(Visited 193 times, 1 visits today)