วิธีใช้ A BIT, A BIT OF ในการแสดงจำนวนน้อย ๆ

a bit ออกเสียง เออะ-บิท
a bit of ออกเสียง เออะ-บิทเอิฟ
*a bit และ a bit of เป็นคำแสดงจำนาน (quantity words)
นอกจากนี้ a bit ยังเป็นคำวิเศษณ์บอกระดับ (adverb of degree) ด้วย
*a bit และ a bit of แปลว่า “มีจำนวนหรือชิ้นอยู่เล็กน้อย”
(a bit และ a bit of มีความหมายทำนองเดียวกับ a little แต่ใช้กับสิ่งที่ เป็นทางการมากกว่า (more formal)
หลักการใช้
1. ใช้ a bit of กับนามนับไม่ได้ (uncountable noun) เช่น
a bit of wood
a bit of cheese
a bit of butter
a bit of cake
แต่ถ้าคำนามนับไม่ได้นั้นเป็นเครื่องดื่ม (a drink) ให้ใช้ a drop of แทน เช่น
a drop of water
a drop of alcohol
a drop of wine
a drop of whisky
ตัวอย่าง
He gave me a bit of food.
เขาให้อาหารผมนิดหน่อย
We have a bit of wood to last for the winter.
พวกเรามีไม้เพียงเล็กน้อยที่จะใช้ไปตลอดฤดูหนาว
A drop of water is vital if you are in the desert.
นํ้าจำนวนนิดหน่อยก็มีความสำคัญถ้าหากคุณอยู่ในทะเลทราย
2.ใช้ a bit (= a little) เมื่อผู้ฟังทราบโดยแน่ชัดแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตัวอย่าง
“Why don’t you try this cake ?”
“I’ve already had a bit, thank you.” (= a bit of cake)
คุณไม่ลองทานเค้กหน่อยหรือครับ
ดิฉันได้ทานไปบ้างแล้วค่ะ ขอบคุณ
“Do you have any whisky ?
I just need a bit.” (= a bit of whisky)
“Yes. Here it is.”
คุณมีวิสกี้บ้างไหม
ผมค้องการเพียงนิดหน่อบ
มีครับ นี่ครับ
3. ใช้ a bit (of) กับนามนามธรรม (abstract noun) ซึ่งถือเป็นคำนามนับไม่ได้เช่นกัน เช่น
a bit of peace
a bit of advice
a bit of fun
a bit of news
a bit of information
ตัวอย่าง
I need a bit of advice from you.
ผมตองการคำแนะนำจากคุณนิดหน่อย
“Do you get any news from your parents ?”
“Yes. I got a bit yesterday.” (= a bit of news)
คุณได้รับข่าวคราวใดๆ จากบิดามารดาของคุณบ้างหรือเปล่า
ได้ ผมได้รับบ้างนิดหน่อยเมื่อวานนี้
“I got a bit of fun at the party last night. What about you?”
“I got a bit, too.” (= a bit of fun)
ผมสนุกนิดหน่อยในงานเลี้ยงเมื่อคืน แล้วคุณล่ะ
ผมก็สนุกนิดหน่อยเช่นกัน
หมายเหตุ เพื่อให้ดูสุภาพ (polite) นิ่มนวลขึ้น ให้ใส่คำว่า little หน้าคำว่า bit เป็น a little bit (of)
ตัวอย่าง
“Could I borrow you a little bit of chalk ?”
“Certainly. Here it is.”
ผมขอยืมชอล์กคุณบ้างนิดหน่อยได้ไหม
ได้ นี่ครับ
Have the rest of the meat.
It’s only a little bit. (= a little bit of meat)
กินเนิ้อที่เหลือซะสิ มีเหลือบ้างนิดหน่อยเท่านั้น
4. a bit หรือ a little bit สามารถทำหน้าที่คำวิเศษณ์บอกระดับ (adverb of degree) ในความหมายเดียวกับ a little และมักใช้กับคำที่ ให้ความหมายเชิงลบ (negative meaning) หรือคำที่ให้ความหมายที่ไม่น่ารื่นรมย์ (unpleasant meaning)
ตัวอย่าง
Sophia felt a bit annoyed when Janet borrowed her camera.
โซเฟียรู้สึกรำคาญนิดหน่อยเมื่อเจเน็ตขอยืมกล้องถ่ายรูปของเธอ “How is your ankle after the accident ?”
“It still hurts a bit.”
ข้อเท้าของคุณเป็นอย่างไรบ้างหลังจากประสบอุบัติเหตุ
ยังเจ็บนิดหน่อย
I am a little bit tired after a long journey.
ผมรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยหลังจากการเดินทางไกล
5. ใช้ a bit of a กับคำนามที่บ่งบอกระดับ (noun implying degree)
ตัวอย่าง
He’s a bit of a fool.
เขาเป็นคนโง่นิดหน่อย
We had a bit of a shock when we heard the news.
พวกเรารู้สึกตกใจนิดหน่อยเมื่อได้ทราบข่าว
I’m afraid your friend is a bit of a thief.
ผมเกรงว่าเพื่อนของคุณจะเป็นขโมยเช่นกัน
6. ใช้ a bit กับคำคุณศัพท์แสดงขั้นกว่า (comparative words) ที่ให้ความหมายเชิงบวก (positive meaning) หรือให้ความหมายที่น่ารื่นรมย์ (pleasant meaning)
ตัวอย่าง
“How are you feeling?”
“Oh, I’m feeling a bit better today.”
คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง
ผมรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยวันนี้
This book is a bit more interesting than that one.
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจกว่าเล่มนั้นนิดหน่อย
My wife is a little bit fresher today.
ภรรยาของผมดูสดชื่นขึ้นบ้างนิดหน่อยวันนี้
7. ใช้ a bit ในประโยคปฏิเสธ เพื่อเน้นความหมายเชิงปฏิเสธ โดยให้ความหมายว่า at all
ตัวอย่าง
“Would you like something to eat ?”
“No, thanks. I’m not a bit hungry.”
คุณอยากทานอะไรไหม
ไม่ ขอบคุณ ผมไม่รู้สึกหิวเลย
“It must be years since we met.”
“Yes. And you haven’t changed a bit.”
หลายปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่เราได้พบกัน
ใช่ครับ คุณเองดูไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย
“Anything to drink?”
“No, thanks. I’m not a bit thirsty.”
ดื่มอะไรบ้างไหม
ไม่ ขอบคุณ ดิฉันไม่รู้สึกกระหายน้ำเลย
It didn’t hurt a bit when my tooth was pulled out.
ไม่รู้สึกเจ็บเลยเมื่อฟันของผมถูกถอนออก
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 16,280 times, 44 visits today)