วิธีการใช้ ABOVE and OVER ในภาษาอังกฤษ

above (เออะบัฟ) adv. และ over (โอเวอะ) adv.

มีวิธีการใช้ดังนี้
1. above และ over นำมาใช้ในความหมายว่า higher than แปลว่า สูงกว่า เหนือกว่า
ตัวอย่าง
The water came up above/over our knees.
นํ้าขึ้นสูงเลยหัวเข่าของเรา
Can you see the plane above/over that mountain?
คุณมองเห็นเครื่องบินที่บินอยู่เหนือภูเขาสูงนั้นหรือเปล่า
2. มักใช้คำว่า over เมื่อหมายถึง covering; crossing แปลว่า ครอบคลุม, ข้าม
ตัวอย่าง
The plane was flying over Thailand.
เครื่องบินกำลังบินผ่านประเทศไทย
There’s thick cloud over the north of Laos.
มีเมฆหนาลอยปกคลุมอยู่ทางด้านเหนือของประเทศลาว
3. นิยมใน้ over เมื่อนำมาใช้กับสำนวน (number) ปริมาณ (quantity) หรือการวัด (measurement) หมายถึง more than แปลว่า มากกว่า
ตัวอย่าง
There were over 1,000 people at the funeral.
มีคนมาร่วมในพิธีศพมากกว่า 1,000 คน
You have to be over 18 to see this film.
คุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี จึงจะมีสิทธิ์ชมภาพยนต์เรื่องนี้
4. แต่ถ้าพูดถึงการวัดที่ออกมาเป็น scale หรือมาตราส่วน เช่น อุณหภูมิ เรานิยมใช้ above ซึ่งแปลว่า มากกว่า สูงกว่า
ตัวอย่าง
The temperature is three degrees above zero.
อุณหภูมิขึ้นสูงกว่า 0 องศาอยู่ 3 องศา
He’s well above average in intelligence.
เขามีระดับสติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,755 times, 4 visits today)