วิธีการใช้ Subject and Object questions

Subject questions (ซับเจ็กทฺ เควสฺเชิ่นสฺ) หมายถึง “คำถามในส่วนภาคประธาน” ส่วน Object question (อ๊อบเจ็กทฺ เควสเชิ่นสฺ) หมายถึง ‘‘คำถามในส่วนภาคกรรม” ได้แก่
1. Who ?
คำถาม Who (ฮู) แปลว่า “ใคร”ใช้ถามได้ตั้งที่เกี่ยวกับภาคประธาน (subject) หรือภาคกรรม (Object) ของประโยค โปรดดูตัวอย่างและสังเกตข้อแตกต่าง
Jim wants to see Mark.
หากต้องการคำตอบเป็น Jim ซึ่งอยู่ในตำแหน่งภาคประธานของประโยค จะตั้งคำถามได้ว่า
Q: Who wants to see Mark?
A : Jim.

แต่หากต้องการคำตอบเป็น Mark ซึ่งอยู่ในตำแหน่งภาคกรรมของประโยค จะตั้งคำถามโดยใช้ Who? หรือใช้ Whom? (ฮูม) ก็ได้ คือ
Q : Who does Jim want to see? หรือ Whom does Jim want to see?
A : Mark.

สังเกตเห็นได้ว่า ในกรณีของการต้องการคำตอบในภาคประธานเมื่อใช้ Who? ไม่มีอะไรยุ่งยาก กล่าวคือใช้ Who……? วางหน้าประโยคแทนคำตอบที่เป็นภาคประธานที่เป็นบุคคลเลย

แต่หากต้องการคำตอบในภาคกรรมเมื่อใช้ Who? หรือ Whom? ต้องมีการใช้กริยาช่วย (helping verbs เฮ้ลพิ่ง เวิบสฺ) ตามด้วยภาคประธาน ภาคกริยาหลัก และส่วนที่เหลือ กรณีที่ประโยคไม่มีกริยาช่วยต้องใช้ do, does ในปัจจุบันกาล หรือใช้ did หากเป็นอดีตกาล แต่ถ้าหากมีกริยาช่วยอยู่แล้วในประโยค ก็ใช้กริยาช่วยนั้นได้เลย
ตัวอย่าง
Frank is painting Helen.
Q : Who is painting Helen ?
A : Frank. → SUBJECT
Q : Who is Frank painting ? หรือ Whom is Frank painting ?
A : Helen. → OBJECT

Karen wrote a letter to Harry ?
Q : Who wrote a letter to Harry ?
A : Karen. → SUBJECT
Q : Who did Karen write a letter to ? หรือ Whom did Karen write a letter to ?
A : Harry. → OBJECT

ข้อสังเกต ในส่วนของคำถามที่ต้องการคำตอบภาคกรรมของประโยค เมื่อนำ เอากริยาช่วย do, does หรือ did มาใช้ คำกริยาหลัก (main verb เมน เวิบ) ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของช่อง 1 ตลอดเวลา คือไม่มีการเติม -s, -es, -ed เป็นต้น

2. What?
คำถาม What (ว็อท) แปลว่า “อะไร” ใช้ถามได้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับภาค ประธาน (subject) หรือภาคกรรม (object) ของประโยค ซึ่งใช้หลักการเดียวกับ Who?
ตัวอย่าง
The bus made me late for work.
Q : What made you late for work ?
A : The bus. → SUBJECT

I made spaghetti for dinner.
Q : What did you make for dinner ?
A : Spaghetti. → OBJECT

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 7,724 times, 1 visits today)