วิธีการใช้ Question tags ในภาษาอังกฤษ

question tags (เควสเชิ่น แท็กสฺ) เป็นรูปคำถามลักษณะหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เอ่ยนั้นจริงหรือไม่ หรือเพื่อเป็นการสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเห็นพ้องกับที่เราพูดถึงหรือเปล่า

ในการออกเสียง หากเราคิดว่าเป็นจริงแน่ๆ ตามคำพูดของเรา เราก็จะลงเสียงต่ำ (falling intonation) ใน question tags
ตัวอย่าง
You’re hungry, aren’t you?
คุณหิวใช่ไหมล่ะ
The weather isn’t very nice today, is it?
อากาศวันนี้ไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะ

แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงตามที่เราพูดถึงนั้นหรือไม่ เราก็จะขึ้นเสียงสูง (rising intonation) ใน question tags
ตัวอย่าง
You’re hungry, aren’t you?
คุณหิวใช่ไหม
The weather isn’t nice, is it?
อากาศไม่ดีใช่ไหม

ในด้านของหลักการในเชิงไวยากรณ์ของ question tags ไม่มีอะไรยุ่งยาก มีกฎเกณฑ์ที่ควรจะทราบดังนี้
1. question tags ในรูปบอกเล่า กับข้อความด้านหน้าที่เป็นรูปปฏิเสธ นั่นคือ
Negative sentence, + Affirmative question tag
ตัวอย่าง
You aren’t American, are you?
Sandra can’t ski, can she?
It isn’t very warm, is it?
David hasn’t got a car, has he?

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า หากในข้อความด้านหน้ามีคำกริยาช่วย (helping verbs) รูป question tags จะใช้กริยาช่วยนั้นๆ แล้วตามด้วยสรรพนาม

2. ใช้ question tags ในรูปปฏิเสธ กับข้อความด้านหน้าที่เป็นรูปบอกเล่า นั่นคือ
Positive sentence, + Negative question tag
ตัวอย่าง
You are British, aren’t you?
Sandra can skate, can’t she?
Tony has got a new car, hasn’t he?
There was a mistake, wasn’t there?

3. ในกรณีที่ข้อความข้างหน้าไม่มีคำกริยาช่วย ใน question tags จะต้องเอา do, don’t, does หรือ doesn’t มาช่วย ถ้าข้อความข้างหน้าเป็น Present simple
ตัวอย่าง
You work in that shop, don’t you?
Sandra lives here, doesn’t she?
Tom doesn’t work in that company, does he?
You don’t study every day, do you?

ในกรณีที่ข้อความข้างทน้า คำกริยาหลักเป็นรูปอดีตกาล และเป็นแบบบอกเล่า ให้ใช้ didn’t ใน question tags
ตัวอย่าง
You worked in that company, didn’t you?
Mark went to America, didn’t he?

หากข้อความข้างหน้ามีกริยาช่วยในรูปปฏิเสธ และแสดงอดีตกาล ให้ใช้ did ใน question tags
ตัวอย่าง
You didn’t go to work yesterday, did you?
Your horse didn’t win, did it?

4. ประโยคที่มีประธานจำพวก “everybody, somebody, everyone, anyone, nobody, anybody, everything, something, no one, etc.” ใน Question-tags ใช้ Special Finites + they ?
Tags
5. คำต่อไปนี้มีความหมายเชิงปฏิเสธ (Negative meanings) ได้แก่ seldom (ไม่ใคร่จะ), rarely (ไม่ใคร่จะ), scarely (ไม่ใคร่จะ), hardly (เกือบไม่), barely (เกือบจะไม่), little (แทบไม่มี), few (แทบไม่มี), only (เพียงแค่)
ดังนั้น Question-Tags ที่ใช้จึงต้องเป็น Positive Tags ดังตัวอย่าง
She scarcely seems to care, does she?
He rarely comes here, does he?
I sheldom got asleep, did I?
Few students can solve the problem, can they?
They hardly spoke to anyone, did they?

6. ประโยคที่มีคำว่า ‘never’ อยู่ด้วย ถือว่ามีความหมายเชิงปฏิเสธ ฉะนั้น จึงต้องใช้ Positive Tags เช่น
I have never told a lie, have I?
I have never been there, have I?
He has never stayed here, has he?

7. ถ้าประโยคบอกเล่า (Positive statement) เป็นประโยคคำสั่ง Question Tag ที่จะใช้ได้มีเพียงรูปเดียว คือ……..,will you?
Open the door, will you?
Shut the window, will you?
Stop laughing at me, will you?

8. ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย Let’s (= Let us) ใน Question-Tag จะเป็น
………, shall we? แต่ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย Let me/him/her ใน Question Tag จะเป็น    will you?
Let’s go for a walk, shall we?
Let’s go to church, shall we?
Let me tell you, will you?
Let him touch it, will you?

9. ถ้าประโยคมีทั้ง Main Clause และ Subordinate Clause อยู่ใน ประโยคเดียวกัน การที่จะทำเป็น Question-Tag ให้ยึดถือ finite verb ใน Main clause เป็นสำคัญ เช่น
She said he was coming to see you next week, didn’t she?
If your friend is in trouble, you should help, him, shouldn’t you?

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 73,058 times, 4 visits today)