วิธีการใช้ Possessive nouns ในภาษาอังกฤษ

Possessive nouns (พอสเซสซิฟวฺ นาวสฺ) หมายถึง การทำให้คำนามอยู่ในรูปแสดงความเป็นเจ้าของมีอยู่ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 หากคำนามที่จะเปลี่ยนให้แสดงความเป็นเจ้าของเป็นรูปเอกพจน์ และเป็นบุคคลหรือสัตว์ให้ใส่ apostrophe s (’s) ท้ายคำนาม
แบบที่ 2 หากคำนามที่จะเปลี่ยนให้แสดงความเป็นเจ้าของเป็นพหูพจน์และเป็นบุคคลหรือสัตว์โดยมีการเดิม s หรือ es ข้างท้าย ให้ใส่ apostroph (s’/es’) ท้ายคำนาม

แต่ถ้าคำนามที่จะเปลี่ยนให้แสดงความเป็นเจ้าของเป็นพหูพจน์โดยไม่ได้ลงท้ายด้วย s หรือ es ให้ใส่ apostrophe s (’s) ท้ายคำนาม เช่น
เอกพจน์                                พหูพจน์
a man’s car                                      the men’s cars
(= the car of a man)                     (= the cars of the men)
a student’s name                           the student’s names
(= the name of a student)          (= the names of the students)
my baby’s cot                                 their babies’ cots
(= the cot of my baby)                (= the cots of their babies)
a child’s bike                                   the children’s bikes
(= the bike of a child)                  (= the bikes of the children)
Tom’s umbrella                             the boys’ umbrella
(= the umbrella of Tom)            (= the umbrella of the boys)
หมายเหตุ

(1) ในกรณีของการเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินหรือสิ่งของหนึ่งๆ ให้ใส่ apostrophe s ท้ายคำนามที่เป็นเจ้าของคนสุดท้าย เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของ เช่น
Dick and Tracy’s house     = บ้านของดิคกับเทรซี่
Sam and Sue’s car                 =  รถยนต์ของแซมและซู

หากต่างคนต่างก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งของคนละชิ้น ให้ใส่ apostrophe s ท้ายคำนามที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคน เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของ เช่น
Dick’s and Tracy’s houses
บ้านของดิคหลังหนึ่ง ของเทรซี่หลังหนึ่ง
Sam’s and Sue’s cars
รถยนต์ของแซมคันหนึ่ง ของซูคันหนึ่ง

(2)  หากเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับคำนามที่เป็นสิ่งของมิใช่บุคคล เรามักจะแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการใช้ of เช่น
the comer of the room (ถูก)
the room’s comer    (ผิด)
the top of my head    (ถูก)
my head’s top    (ผิด)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 10,070 times, 14 visits today)