วิธีการใช้ LONE, ALONE, LONG and FOR A LONG TIME

LONE and ALONE
lone (โลน) กับ alone (อะ – โลน) เป็นคำคุณศัพท์ ใช้ต่างกันดังนี้
1. lone ใช้เป็น attributive adjective แต่
2. alone ใช้เป็น predicate adjective ตามหลังนามหรือใช้ตามหลัง verb “to be” หรือใช้ลอยๆ หรือใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) ก็ได้
ตัวอย่าง
The crook played a lone hand.
ผู้ร้ายรายนี้ทำการคนเดียว
He alone should go.
เขาควรจะไปคนเดียว

LONG and FOR A LONG TIME
long และ for a long time เป็นกริยาวิเศษณ์ บอกช่วงระยะเวลา
มีวิธีการใช้ดังนี้
1. ใช้ long ในประโยคปฏิเสธ และคำถาม ส่วนประโยคบอกเล่า (affirmative sentence) ใช้ for a long time
ตัวอย่าง
I’ve been waiting for a long time for this opportunity.
ผมเฝ้ารอโอกาสนี้มานานแล้ว
‘Have you been working here long ?
No, not long.’
คุณทำงานที่นี่มานานแล้วหรือ
ไม่นานครับ
2. ในประโยคปฏิเสธ (negative sentences) ความหมายของ long และ for a long time จะแตกต่างกัน
ตัวอย่าง
A1 : He didn’t speak for long.
A2 : He didn’t speak for a long time.
(ประโยค A1 หมายถึง He only spoke for a short time. แต่ประโยค A2 หมายถึง It was a long time before he spoke.)
B1 : He didn’t work for long.
B2 : He didn’t work for a long time.
(ประโยค B1 หมายถึง He soon stopped working. แต่ประโยค B2 หมายถึง He was unemployed for a long time.)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,100 times, 6 visits today)