วิธีการใช้ IT, ITS, and IT’S ในภาษาอังกฤษ

it มีวิธีการใช้มากมายคือ
1. ใช้ it กับคำที่แสดงถึงความหมายว่า “สำคัญ’’ เช่นใช้กับ essential, important, vital, etc.
ตัวอย่าง
It’s essential to book in advance.
สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องจองไว้ล่วงหน้า
It’s important that she comes straight to me when she arrives. สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเธอมาถึง เธอก็รีบตรงมาหาผมเลย
2. ใช้ it กับคำที่มีความหมายว่า “ยุ่งยาก, ยากลำบาก’’ เช่น not easy, hard, difficult, etc.
ตัวอย่าง
It’s not easy to change his mind.
เป็นการยากที่จะเปลี่ยนจิตใจของเขา
It must be hard to live on low salary.
เป็นการยากที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่อเดือนต่ำ
3. ใช้ it กับคำที่มีความหมายว่า “เป็นไปได้’’ เช่น probable, possible, etc.
ตัวอย่าง
It’s probable that we’ll be a little late.
อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราจะมาสายนิดหน่อย
It’s possible to go by bus.
มีทางเป็นไปได้ที่จะไปโดยรถประจำทาง
4. ใช้ it เมื่อกล่าวถึง “ช่วงของการใช้เวลา”
ตัวอย่าง
It took me three hours to get home last night.
เมื่อคืนที่แล้วกว่าจะกลับถึงบ้าน ผมต้องใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง
5. ใช้ it กับการแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์ หรือความรู้สึก (emotional reaction)
ตัวอย่าง
It was really astonishing that she refused to talk to you.
มันน่าแปลกมากที่เธอปฏิเสธไม่ยอมพูดกับคุณ
It’s interesting to see different cultures.
เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อการได้เห็นวัฒนรรรมต่างๆ
It’ was lovely to see you again.
ดีใจที่พบคุณอีก
6. ใช้ it กับประโยคที่มี if, as if และ as though
ตัวอย่าง
It looks as if we’re going to have trouble with Susie.
ดูเหมือนว่าเรากำลังจะมีปัญหากับซูซี่
It looks as though we may have to ask her to leave.
ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องขอร้องให้เธอออกไป
ITS and IT’S
its (อิทสฺ) เป็น possessive adjective ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ (possession)
ตัวอย่าง
The house lost its roof.
หลังคาบ้านหายไป
The cat was cleaning its paws.
แมวกำลังทำความสะอาดอุ้งเท้าของมัน
ส่วน it’s อาจจะมาจากคำเต็มว่า it is, it was หรือ it has
ตัวอย่าง
It’s no use trying to explain. (It’s = It is)
ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปอธิบายให้ทราบ
It’s started to rain. (It’s = It has) ฝนเริ่มตกแล้ว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 19,299 times, 11 visits today)