วิธีการใช้ FOR, FROM, SINCE, & AGO ในภาษาอังกฤษ

FOR
for (ฟอร์) มีวิธีใช้มากมาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ ดังคำอธิบายต่อไปนี้
1. ใช้ FOR + NOUN เพื่อแสดงจุดประสงค์ (purpose) ของบุคคล
ตัวอย่าง
We went to the pub for a drink.
พวกเราไปที่โรงเหล้าเพื่อดื่มเหล้า
I went to the college for an interview with Professor Kay.
ผมไปที่วิทยาลัยเพื่อสอบสัมภาษณ์กับศาสตราจารย์เคย์
2. ใช้ For + V.ing (gerund) เพื่อแสดงจุดประสงค์ของ object นั่นคือ ต้องการจะบอกว่าใช้ทำอะไรนั่นเอง
ตัวอย่าง
Is that cake for eating or just for looking at?
เค้กชิ้นนั้นไว้สำหรับกินหรือไว้ดู
An altimeter is used for measuring height above sea-level.
เครื่อง altimeter มีไว้สำหรับใช้วัดความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
3. ใช้ to + Verb เพื่อแสดงจุดประสงค์แทน for
ตัวอย่าง
We went to the pub to have a drink.
เราไปที่โรงเหล้าเพื่อดื่มสุรา
I went to the college to see Professor Kay.
ผมไปที่วิทยาลัยเพื่อพบกับศาสตราจารย์เคย์
4. ใช้ For หลังคำ too คือ enough ดังโครงสร้าง “too + adj./adv. + for + someone + to do something”
“adj./adv. + enough + for + someone + to do something”
ตัวอย่าง
It’s too heavy for you to lift.
มันหนักเกินไปสำหรับคุณที่จะยก
I think it’s late enough for us to put Susie to bed.
ดิฉันคิดว่ามันดึกพอแล้วที่เราจะต้องพาซูซี่ไปนอน
5. ใช้ For กับคำนาม plan, idea และ suggestion
ตัวอย่าง
Have you heard about the plan for Jack to be a Prime Minister?
คุณได้ยินข่าวถึงแผนการของแจ็คที่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างหรือเปล่า
His idea is for us to travel in two different cars.
ความคิดของเขาก็คือให้เราเดินทางโดยรถยนต์ 2 คัน
6. ใช้ for เพื่อแสดช่วงเวลาของการกระทำหรือเหตุการณ์ ใช้ได้กับเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ตัวอย่าง
I once studied the guitar for three years.
ผมเคยเรียนกีตาร์มา 3 ปี
That house has been empty for six weeks.
บ้านหลังนั้นว่างมาได้ 6 สัปดาห์แล้ว .
My boss will be away for the next ten days.
เจ้านายของผมจะไม่อยู่ที่นี่ 10 วันถัดไป
แต่ถ้าหากกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราจะใช้ for กับ present perfect tense
ตัวอย่าง
I’ve known her for a long time.
ผมรู้จักเธอมานานแล้ว
We’ve lived in this street for fifteen years.
เราอาศัยอยู่ที่ถนนสายนี้มา 15 ปีแล้ว
ถ้าหากกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอดีตที่ดำเนินเรื่อยมาและสิ้นสุดลงในอดีต ใช้ for กับ past perfect tense
ตัวอย่าง
When she arrived, I had been waiting for two hours.
เมื่อเธอมาถึง ผมก็รอเธอมาได้ 2 ชั่วโมงแล้ว
I met her last Christmas, but I’d known her by sight for years.
ผมพบเธอครั้งสุดท้ายในวันคริสต์มาส แต่ผมรู้จักเธอมานานหลายปีแล้ว
FROM
อีกวิธีหนึ่งในการกล่าวถึงช่วงเวลาของการกระทำหรือเหตุการณ์ก็คือ เราอาจจะบอกจุดเริ่มต้น (start) และจุดจบ (finish) โดยใช้ from… to… หรือ from… till/until…
ตัวอย่าง
I was asleep from three to six. (=for three hours)
ผมหลับตั้งแต่ 3 โมงถึง 6 โมงเย็น
Mother will be away from Tuesday till Sunday.
(= for 6 days)
แม่จะไม่อยู่ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์
นอกจากนี้เรายังอาจใช้ for กับเหตุการณ์ที่เราไม่ได้กล่าวถึงจุดสิ้นสุด
ตัวอย่าง
He studied the piano from the age of three.
เขาเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ
I’ll be here from two o’clock.
ดิฉันจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่บ่าย 2 โมง
SINCE
ใช้ since เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินเรื่อยมา จนถึงขณะที่พูด
ตัวอย่าง
I’ve been here since three o’clock, but nobody’s come yet,
ผมมารออยู่ที่นี่ตั้งแต่ 3 โมง แต่ก็ยังไม่มีใครมาเลย
It’s been raining since two o’clock.
ฝนตกมาตั้งแต่บ่าย 2 โมง
ในกรณีที่เรากล่าวถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีต เราจะใช้ sinceใน past perfect เพื่อบอกจุดเริ่มต้นของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจนถึงช่วงเวลานั้น
ตัวอย่าง
When she arrived, I was pretty fed up, because I’d been waiting since eight o’clock.
เมื่อเธอมาถึง ผมก็เบื่อมากแล้ว เพราะผมรอมาตั้งแต่ 8 โมงเช้า
หมายเหตุ : ใช้ for เพื่อแสดงช่วงระยะเวลายาวนานของเหตุการณ์หรือการกระทำ แต่ใช้ since เพื่อบอกจุดเริ่มต้น เช่น for four years (เป็นเวลา 4 ปีแล้ว) since last year (ตั้งแต่ปีที่แล้ว)
AGO
คำว่า ago ไม่ใช้กล่าวถึงความยาวของเหตุการณ์หรือการกระทำหรือจุดเริ่มต้น แต่ใช้ ago เพื่อแสดงว่าเราต้องการจะกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าเกิดขึ้นเมื่อไร ในอดีตนั้นคือ ใช้ ago ใน past tense
ตัวอย่าง
I saw him three days ago.
ผมพบเขา 3 วันล่วงมาแล้ว
This hotel was closed many years ago.
โรงแรมนี้ถูกปิดมาหลายปีแล้ว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 35,855 times, 25 visits today)