วิธีการใช้ DEVICE, DEVISE, DIFFER FROM and DIFFER WITH

DEVICE and DEVISE
ทั้ง 2 คำออกเสียงคล้ายกัน ต่างกันเพียง device ออกเสียงเป็น /di’vaiz/
ส่วน devise ออกเสียง /di’vaiz/ มีความหมายต่างกันดังนี้
device n. หมายถึง a way to do something แปลว่า อุปกรณ์, เครื่องมือ
ตัวอย่าง
The door is made to shut off itself by a mechanical device.
ประตูบานนี้ถูกทำขึ้นให้ปิดตัวเองได้เองโดยอาศัยเครื่องมือกล
DIFFER FROM and DIFFER WITH
ปกติ differ (ดิฟเฟอะ) V. หมายถึง be unlike แปลว่า แตกต่าง ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีใช้อยู่ 2 กรณี คือ
1. ใช้ differ from เมื่อต้องการจะแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคล สิ่งของ และความนึกคิด
ตัวอย่าง
French differs from English in having gender for all nouns.
ภาษาฝรั่งเศสแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษตรงที่คำนามทุกคำในภาษา ฝรั่งเศสมีเพศ
The second edition differs from the first by the removal of numerous typographical errors and the addition of an index.
การพิมพ์ในครั้งที่สองแตกต่างไปจากครั้งแรกตรงที่มีการแก้ไขตัวพิมพ์ที่พิมพ์ผิดและเพิ่มเติมดัชนีเข้าไปด้วย
Nylon differs from silk in origin and cost.
ผ้าไนลอนต่างไปจากผ้า ไหมในด้านที่มาและราคา
2. ใช้ differ with เมื่อต้องการจะหมายถึงความแตกต่างทางด้านความ
เชื่อของบุคคล
ตัวอย่าง
He differed with his brother over a political question.
เขาแตกต่างไปจากน้องชายตรงแนวคิดทางด้านการเมือง
You have the right to differ with me on public affairs.
คุณมีสิทธิที่จะมีความคิดแตกต่างไปจากผมในด้านกิจการสาธารณประโยชน์
หมายเหตุ เราไม่ใช่ different than แต่จะใช้ different from แปลว่า
แตกต่างไปจาก
ตัวอย่าง
X Florida climate is different than New York climate.
/ Florida climate is different from New York climate.
สภาพลมฟ้าอากาศในฟลอริดาแตกต่างไปจากสภาพลมฟ้าอากาศใน นิวยอร์ก
X Jack is different than his brother.
/ Jack is different from his brother.
แจ็คแตกต่างไปจากน้องชายของเขา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,202 times, 1 visits today)