วิธีการใช้ CONVENIENT TO and CONVENIENT FOR

convenient (คอนวิเนียนทฺ) adj. แปลว่า “สะดวก” มีวิธีใช้ดังนี้ convenient เมื่อตามด้วยบุพบท to ใช้กับบุคคล
ตัวอย่าง
The hour appointed for the meeting is not convenient to me.
เวลาที่กำหนดไว้สำหรับการประชุมนี้ไม่สะดวกกับผม
Will these plans be convenient to you?
โครงการต่างๆ เหล่านี้สะดวกเหมาะสมกับคุณหรือเปล่า
convenient เมื่อตามด้วยบุพบท for ใช้กับวัตถุประสงค์
ตัวอย่าง
You must agree that they are convenient for the occasion.
คุณต้องเห็นด้วยว่ามันเหมาะกับโอกาส
หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้ convenient for + person ก็ได้
ตัวอย่าง
Will it be convenient for you to start work tomorrow?
คุณสะดวก ไหมถ้าจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้
Will the 3.50 train be convenient for you?
รถไฟเที่ยวบ่าย 3.50 น. สะดากกับคุณหรือเปล่า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,638 times, 2 visits today)