วิธีการใช้ CONCUR IN and CONCUR WITH

เวลาที่เราใช้ concur in (คอง-เคอร์) จะต้องตามด้วย action (การกระทำ) แต่ถ้าใช้ concur with จะต้องตามด้วย person (บุคคล)
ตัวอย่าง
I shall concur in the decision reached by the majority.
ผมจะแสดงการเห็นพ้องด้วยกับการตัดสินใจที่เกิดจากคนส่วนใหญ่
Many causes concurred in bringing about his ruin.
มีเหตุผลหลายประการประกอบกันที่ทำให้เขาล่มจม
I cannot concur with the chairman, however much I respect his opinion.
ผมไม่อาจจะเห็นด้วยกับประธาน แต่อย่างไรก็ตามผมเคารพในความคิด ของเขา
I concur with you in your decision.
ผมเห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยของคุณ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 291 times, 1 visits today)