วิธีการใช้ ALTHOUGH,THOUGH, ALTOGETHER and ALL TOGETHER

โดยปกติ although (ออล-โท) และ though (โท) มีวิธีการใช้และความหมายเหมือนกันคือ แปลว่า แม้ว่า, แต่, แต่อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่าง
They’re a nice family, (al)though I don’t like Suwit very much.
พวกเขาเป็นครอบครัวที่ดีก็จริง แต่ฉันไม่ชอบขี้หน้านายสุวิทย์เลย(Al)though you are my friend, I must nevertheless speak against you.
ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเพื่อนของผม แต่ผมก็จำเป็นจะต้องกล่าวแย้งคุณ
อย่างไรก็ตาม although และ though ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง 2 ประการดังนี้
1. though นิยมใช้ใน informal speech or writing หรือใช้ในการเขียน การพูดแบบไม่มีพิธีรีตอง ส่วน although ใช้ได้ทั้งการพูด การเขียนแบบมีพิธีรีตอง และไม่มีพิธีรีตอง
ตัวอย่าง
Although the murder of the Archduke was the immediate cause of the First World War, the real reasons for the conflict were very much more complicated.
ถึงแม้ว่าการฆาตกรรม Archduke จะเป็นต้นเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ตาม แต่สาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งกันนั้นยุ่งยากซับซ้อนมาก
I’d quite like to go out, (al)though it is a bit late.
ผมยังอยากจะออกไปข้างนอก ถึงแม้ว่าจะสายไปหน่อยก็ตาม
2. though นิยมใช้วางท้ายประโยค มีความหมายเหมือนกับ however
ตัวอย่าง
The U.S. wanted to get out of Vietnam, but it continued to fight though.
สหรัฐฯ ต้องการจะถอนกำลังหหารออกจากเวียดนาม แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังคงมีการสู้รบกันอยู่
It was a quiet party, I had a good time, though.
แม้งานเลี้ยงดังกล่าวจะดูจืดชืด แต่ผมก็ได้รับความสนุกสนาน
ALTOGETHER and ALL TOGETHER
altogether (ออล-ทูเกเธอะ) adv. หมายถึง completely ; thoroughly แปลว่า ทั้งหมด, ทุกอย่าง
ตัวอย่าง 
Altogether we went.
เราไปด้วยกันทั้งหมด
Eastern and Western customs are altogether different.
ขนบประเพณีของชาวตะวันออกกับตะวันตกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
It was raining, but altogether it was a good trip.
ฝนตกก็จริง แต่โดยรวมแล้วการเดินหางครั้งนี้เป็นไปด้วยดี
นอกจากนี้ altogether ยังนำมาใช้กับผลรวมทั้งหมด (totals) ซึ่งอาจจะ เป็นผลรวมของเงินตรา ปริมาณ ฯลฯ
ตัวอย่าง 
That’s 60 baht altogether.
รวมทั้งหมด 60 บาท
I’d like three dozens altogether.
ผมต้องการทั้งหมด 3 โหล
all together (ออล-ทูเกเธอะ) เขียนแยกกันหมายถึง everybody together; all in one place; everything together แปลว่า ทั้งหมดทุกคน, ทั้งหมดทุกสิ่ง
ตัวอย่าง
Come on, everybody sings. All together now, …
เอาละนะ ทุกคนร้อง ทั้งหมดเริ่มได้…
Put the plates all together in the sink. .
เอาจานทั้งหมดใส่ลงไปในอ่าง
The papers were all together in Mr. Wiwat’s briefcase.
เอกสารทุกชิ้น อยู่ในกระเป๋าของนายวิวัฒน์
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 5,153 times, 1 visits today)