วิธีการใช้ ADVERSE and AVERSE

ADVERSE and AVERSE

adverse (แอด-เวิส) adj. หมายถึง unfavorable แปลว่า ไม่เป็นที่ชื่นชอบ หรือหมายถึง going against; opposing แปลว่า ขัดกัน, แย้งกัน ตัวอย่าง
Your action is adverse to our interests.
การกระทำของคุณเป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์ของเรา
Don’t do anything adverse to his wishes.
อย่าทำอะไรที่ขัดกับความปรารถนาของเขา
averse (อะ-เวิส) adj. หมายถึง disliking; opposed แปลว่า ไม่ชอบ, ชัง
ตัวอย่าง
He is averse to hard work.
เขาไม่ชอบงานหนัก
Many students are averse to criticism by their classmates.
นักเรียนส่วนมากไม่ชอบฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนร่วมชั้น
I am averse to punishing people.
ผมไม่ชอบการลงโทษผู้อื่น
Note : มีข้อที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ averse มักจะตามด้วย to แต่ก็อังมีการใช้ averse from อยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาถือว่า averse from เป็น non¬standard English ไม่ควรใช้
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 345 times, 1 visits today)