วิธีการใช้คำศัพท์ ADAPT, ADOPT and ADEPT

ADAPT, ADOPT and ADEPT

adapt (อะแด็พทฺ) V. หมายถึง to adjust or change แปลว่า ปรับตัว, เปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง
ตัวอย่าง
Children can adapt to changing conditions very easily.
เด็กๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
Sri Ayudthya’s play was adapted from Sheridan’s “The Rivals”.
บทละครของศรีอยุรยาได้ถูกดัดแปลงมาจากเรื่อง ‘‘ชิงนาง” ของเชริดัน
He adapted himself to changed circumstances.
เขาปรับตัวของเขาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
adopt (อะด็อพทฺ) V. หมายถึง to take a child into one’s family แปลว่า รับเอาเด็กมาเลี้ยงหรือรับเอาเด็กมาอุปการะ
ตัวอย่าง
The war orphan was adopted by the general and his wife.
เด็กกำพร้าจากภาวะสงครามได้ถูกท่านนายพลและภริยานำมาเลี้ยง
This is my adopted son.
นี่คือบุตรบุญรรรมของผม
นอกจาก adopt จะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ยังหมายถึง to take and use as one’s own แปลว่า รับเอามาใช้
ตัวอย่าง
Modem Thailand has discarded her tradition and adopted the garments of Western Europe.
เมืองไทยในสมัยปัจจุบันได้ทิ้งประเพณีเดิม และรับเอาเครื่องแต่งกายแบบยุโรปตะวันตกมาใช้
I adopted their method of making the machine.
ผมรับเอาวิธีการสร้างเครื่องจักรของพวกเขามาใช้
adept (อะเด็พทฺ) adj. หมายถึง skillful แปลว่า ชำนิชำนาญ
ตัวอย่าง
He is adept in diplomacy.
เขาเป็นผู้ชำนาญการในด้านการทูต
Proper instruction makes children adept in various games.คำแนะนำที่ดีจะช่วยให้เด็กๆ มีความชำนาญในเกมกีฬาต่างๆ
นอกจาก adept จะใช้ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ในความหมายดังกล่าวแล้ว ยังอาจใช้ทำหน้าที่ noun ได้เช่นกัน หมายถึง a person who is highly skilled in something แปลว่า ผู้ชำนาญการ
ตัวอย่าง
He is an adept in the art of stealing.
เขาเป็นผู้ชำนาญการในด้านการลักขโมย
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,823 times, 5 visits today)