วิธีการเขียน The Inside Address ในจดหมาย

The Inside Address หมายความถึงการเขียนนามของผู้รับจดหมายและตำบลที่อยู่ของผู้รับจดหมาย ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างร้านก็ได้

ตามปกติแล้วการเขียน The Inside Address ถึงห้างร้านก็ทำได้เป็นสามวิธีดังนี้

ก. ถ้าเขียนถึงบุคคลที่ทำงานอยู่ในห้างร้านก็เขียน

ดังนี้

Mr. John Smith,

Thai Oil Company,

120 Patpongse Road,

Bangkok, Thailand.

ข. ถ้าเขียนถึงบุคคล โดยระบุตำแหน่งของเขาที่เป็นอยู่ในห้างร้านก็เขียนดังนี้

The Manager

Serm Suy Company,

12 Sri Ayuihaya Road,

Bangkok, Thailand.

ค. ถ้าเขียนถึงห้างร้านโดยตรงก็เขียนดังนี้

Thai Style Co.,

130 New Road,

Bangkok, Thailand.

การเขียน The Inside Address นั้นเขียนไว้ชิดทางด้านซ้ายมือของกระดาษเขียนจดหมาย และอาจเขียนตามแบบ “STEP” หรือ “BLOCK” เช่นเดียวกันกับ The Heading ที่ได้เขียนมาแล้ว แต่มีกฎเกณฑ์อยู่ว่า ถ้าเขียน The Heading ตามแบบ “STEP” แล้ว จะต้องเขียน The Inside Address ตามแบบ “STEP” เหมือนกัน และถ้าเขียน The Heading ตามแบบ “BLOCK” แล้วจะต้องเขียน The Inside Address ตามแบบ “BLOCK” เหมือนกัน

ตัวอย่าง (แบบ STEP) เช่น

12 Patpongse Road,

Bangkok, Thailand.

May 12, 2012.

Barn Co, Ltd

16 New Road,

Bangkok, Thailand.

ตัวอย่าง (แบบ BLOCK) เช่น

150 Songvard Road

Bangkok, Thailand.

May 26, 2012.

D.w. Company

15 Rajawong Road

Bangkok, Thailand,

บางครั้งการเขียน The Inside Address อาจเขียนได้อีกอย่างหนึ่ง คือถ้าเขียนจดหมายไปถึงห้างร้าน และถ้าจดหมายนั้นต้องการให้อยู่ในดุลยพินิจของแผนกหนึ่งแผนกใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ในเมื่อจดหมายนั้นถูกเปิดอ่านโดยคนอื่น หรือแผนกอื่น ก็ให้เขียนเพิ่มต่อจาก The Inside Address ลงไปอีกทีหนึ่งโดยเว้นระยะห่างจาก The Inside Address ลงไปหนึ่งบรรทัด คือเขียนว่า

Attention of the Advertising Manager. (ในดุลยพินิจของแผนกโฆษณา)

Attention of Mr. Johnson Smith. (ในดุลยพินิจของบุคคล)

บรรทัดที่ว่า Attention of……… นั้นจะต้องเขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษที่เขียนจดหมายเสมอ

คำใส่หน้านาม คือ “Mr”, “Miss” หรือ ‘‘Mrs.” นั้นจะละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ได้ต้องใส่ไว้ข้างหน้านามเสมอ

ตัวอย่างเช่น

Mr. John Smith

Miss. Eva Jones

Mrs. J. Silver

สำหรบ ‘”Mr.” นั้นถ้าใช้ Esq. (Esquire) ข้างหลังนามแล้วก็ไม่ต้องเขียนลงไปข้างหน้านามอีก

ตัวอย่างเช่น

John Smith Esq.

จะเขียนว่า        Mr. John Smith Esq.      ไม่ได้

สำหรับการเขียนสุภาพสตรี ต้องเขียนลงใน The Inside Address เช่นเดียวกับสุภาพสตรีผู้ได้เซ็นนามในจดหมายว่า Miss Simpson ก็เขียนลงใน The Inside Ad­dress ว่า Miss Simpson ถ้าเซ็นนามในจดหมายว่า Mrs. Jones ก็เขียนลงใน The Inside Address ว่า Mrs. Jones เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า เธอจะเป็น Miss หรือ Mrs กันแน่ก็ให้เขียนลงใน The Inside Address ว่า Miss เสมอทุกครั้ง นับว่าเป็นถูกเสมอ

สำหรับคำว่า Messrs. (ซึ่งย่อมาจาก Messieurs) นั้น ใช้ใส่ข้างหน้าห้างร้านที่เป็นหุ้นส่วนกัน

ตัวอย่างเช่น

Messrs, Smith & Webson

นายแพทย์ (Doctor) หรือศาสตราจารย์ (Profes­sor) ชาวอเมริกันไม่ค่อยจะนิยมใช้ Dr. หรือ Prof. ใส่ลงข้างหน้านามของเขา ส่วนชาวยุโรปนิยมใช้ Dr. หรือ Prof. ใส่ลงข้างหน้านามของเขาเสมอ

ตัวอย่างเช่น

Dr. Charles Smith

Charles, Smith, M.D

Prof. James Brown

(Visited 414 times, 1 visits today)