วัตถุประสงค์ของการใช้ Command ในภาษาอังกฤษ

Command (คอมแมนดฺ) หรือบางคนเรียก imperative (อิมเพอะระทิฟวฺ) เป็นประโยคคำสั่ง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า (affirmative แอ้ฟ เฟอมะทิฟวฺ) หรืออยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธ (negative เนเกอะทิฟวฺ) ก็ได้ ดังสรุปโครงสร้างได้ดังนี้
รูปแบบบอกเล่า
“กริยาช่อง 1+ส่วนขยาย”
ตัวอย่าง
Open you books.
จงเปิดหนังสือของคุณ
Close the window.
จงปิดหน้าต่าง
รูปแบบปฏิเสธ
“Don’t หรือ Do not+กริยาช่อง 1+ ส่วนขยาย
Don’t turn left.
อย่าเลี้ยวซ้าย
Do not park here.
อย่าจอดรถที่นี่
ในการออกคำสั่ง “ให้ทำ” หรือ “ห้ามทำ” สิ่งนั้นสิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการใช้พอจะนำมากล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ
1. การสั่ง (instructions อินสตรักเชิ่นสฺ)
ตัวอย่าง
Open your books.
จงเปิดหนังสือของเธอ
2. การเตือน (warnings วอนิ่งสฺ)
ตัวอย่าง
Look out!
ระวัง
3. การเชื้อเชิญ (invitations อินวิเทเชิ่นสฺ)
ตัวอย่าง
Come in.
เข้ามาข้างใน
4. การเสนอให้ (offers อ็อฟเฟอะสฺ)
ตัวอย่าง
Have some more coffee.
เอากาแฟเพิ่มเติมนะคะ
5. การแนะนำ (advice แอดไวชฺ)
ตัวอย่าง
Stay in bed. Don’t go to work today.
จงนอนพัก อย่าไปทำงานวันนี้
6. การขอร้อง (requests ริเควสท์สฺ)
ตัวอย่าง
Pass the salt.
ส่งเกลือให้หน่อย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 463 times, 1 visits today)