สนทนาภาษาอังกฟษเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตร

At the Marble Temple (Cont.)
แอท เดอะ ม้าร์เบิล เท้มเพิล (ค้อนท์)
ที่วัดเบญจมบพิตร(ต่อ)
A. CONVERSATION (บทสนทนา)
A: Do you mean these paintings?
ดุ หยุ มี้น ดิซ เพ้นทิงซ์?
คุณหมายถึงภาพเขียนเหล่านี้ใช่ไหม?
B: Yes, on four walls inside here.
เย้ซ, ออน โฟ้ร์ ว้อลซ์ อิ๊นไซด์ เฮี้ยร์
ครับ บนฝาสี่ด้านในนี้
A: These are pictures of the famous pagodas in different parts of the kingdom. This one on your right here is in the South. That one on this wall in the Northeast.
ดีซ อาร์ พิ้คเจอร์ซ์-อ่อฟ เดอะ เฟ้มัซ พาโก๊ดาซ์ อิน ดิ๊ฟเฟอร์เรนท์ พ้าร์ทส์อ่อฟ เดอะ คิ้งดอม. ดิซ วั้น อ่อน ยัวร์ ไร้ท์ เฮี้ยร์ อิซ-อิน เดอะ เซ้าธ์. แดท วั้น อ่อน ดิซ ว้อล อิซ-อิน เดอะ น้อธอีซท์
เหล่านี้คือภาพเขียนเจดีย์มีชื่อ ในภาคต่างๆ ของราชอาณาจักร ภาพนี้ที่ขวามือนี่อยู่ในภาคใต้ ภาพนั้นบนฝานี้อยู่ในภาคอีสาน
B: I wish I could go and see them where they are located.
ไอ วิช ไอ คูล์ด โก๊ แอ่นด์ ซี้ เดม แว้ร์ เดย์ อาร์ โล้เคทเทด
ผมอยากได้ไปเห็นที่มันตั้งอยู่
A: You can do so if you really want. We’ve got the Thai International flights going to these places. You may even make a return journey in one day.
ยู แคน ดู๊ โซ อิฟ หยุ รี้แอลลี ว้อนท์. วีฟ์ว์ ก๊อท เดอะ ไท้ อินเทอร์แน้ชชันนัล ไฟล้ท์ส์ โก๊อิง ถุ ดิซ เพล้ซเซซ. หยุ เมย์ อี๊ฟเวน เม้ค อะ รีเทิ้ร์น
เจิ๊ร์นนีย์ อิน วั้น เด๊ย์
คุณทำได้ถ้าคุณต้องการจริงๆ เรามีเที่ยวบินของสายการบินไทย ไปยังที่เหล่านี้ คุณอาจเดินทางไปกลับในวันเดียวก็ได้
B: Well, I think I won’t have time to do so on this trip.
เหวล, ไอ ธิ้งค์ ไอ โว้นท์ แฮ้ฟว์ ไท้ม์ ถุ ดู๊ โซ ออน ดิซ ทริ้พ
เอ…ผมคิดว่าผมไม่มีเวลาไปสำหรับการเดินทางครั้งนี้
A: Let’s go to see the Buddha images along the cor¬ridors.
เล้ทส์ โก๊ ถุ ซี้ เดอะ บุ๊ดดา อิ๊มเมเจซ อะล้อง เดอะ ค้อร์ริเดอรซ์
เราไปดูพระพุทธรูปตามระเบียงกันเถอะ
B: I’d like to buy some postcards too.
ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม โพ้ซท์คาร์ดซ์ ทู้
ผมต้องการซื้อภาพส่งทางไปรษณีย์ด้วย
A: These Buddha images depict the life of Lord
Buddha. This one you can see his ribs and unhealthy
body. It shows the gesture when he stopped eating
during his meditations. He intended น) harm him¬self, and to see whether he would obtain the enlightenment through this way.
ดี๊ซ บุ๊ดดา อิ๊มเมเจซ ดิพิ้คท์ เดอะ ไล้ฟ์-ออฟ ล้อร์ด บุ๊ดดา. ดิซ วั้น หยุ แคน ซี้ ฮิซ ริบซ์ แอ่นด์ อันเฮ้ลธี บ๊อดี. อิท โช้ว์ซ์ เดอะ เก๊ซเจอร์ เวน ฮี สต๊อพท์ อี๊ททิง ดิ๊วริง ฮิซ เมดดิเท้ชันซ์. ฮี อินเท้นเดด ถุ ฮ้าร์ม ฮิมเซ้ลฟ์, แอ่นด์ ถุ ซี้ เว้ธเธอร์ ฮี หวูล์ด ออบเท้น เดอะ เอนไล้เทนเมนท์ ธรู ดิซ เว้ย์
พระพุทธรูปเหล่านี้อธิบายพระพุทธประวัติพระรูปนี้ คุณสามารถเห็นซี่โครงและร่างกายที่ผอมโซของพระองค์ แสดงถึงปางเมื่อพระองค์ทรงเลิกเสวยระหว่างวิปัสสนา พระองค์ทรงตั้งใจทรมานพระองค์เอง และดูว่าจะตรัสรู้ด้วยวิธีนี้หรือไม่
B: Could he succeed in doing this?
คูล์ด ฮี ซัคซี้ด อิน ดู๊อิง ดิ๋ซ?
พระองค์ทรงสำเร็จในการทำเช่นนี้ไหม?
A: No, not by that way. But he eventually found out the right way, now called the ‘Middle Path’. It was neither too strong nor too weak. It was just about right, or the middle way.
โน้, น้อท บาย แด๊ท เว้ย์. บัท ฮี อิฟ์เว้นชวลลี ฟ้าวน์ด์-เอ๊าท์ เดอะ ไร้ท์ เว้ย์, นาว ค้อลด์ เดอะ มิ้ดเดิล พ้าธ. อิท หวอซ ไน้เธอร์ ทู้ สตร๊อง นอร์ ทู้ วี้ค. อิท หวอซ จั๊ซท์ อะเบ๊าท์ ไร้ท์ ออร์ เดอะ มิ้ดเดิล เว้ย
ไม่ ไม่โดยทางนั้น แต่ในที่สุด พระองค์ทรงพบวิธีที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา มันไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนเกินไป มันพอดีๆ หรือทางสายกลาง
B: It’s very interesting. But can we walk around a little bit?
อิทส์ ฟ์เว้รี อิ๊นเทอเรซทิง. บัท แคน วิ ว้อล์ค อะร้าวน์ด์ อะ ลิ้ทเทิล บิ๋ท?
น่าสนใจมาก แต่เราเดินรอบๆ อีกหน่อยได้ไหม?
B. VOCABULARY (คำศัพท์)
pagodas (n)         พาโก๊ดาช์        เจดีย์ พระเจดีย์
kingdom (n)         คิ้งดอม        ราชอาณาจักร
the South (n)         เดอะ เซ้าธ์        ภาคใต้
The Northeast (n)    เดอะ น้อธอีซท์     ภาคอีสาน
the Thai International (n)    เดอะ ไท้ อินเทอร์แน้ชชันนัล        สายการบินไทย
flights (n)             ไฟล้ท้ส์    เที่ยวบิน
journey (n)         เจิ๊ร์นนีย์    การเดินทาง
return journey (n)    รีเทิ้ร์น เจิ๊ร์นนีย์    การเดินทางกลับ การเดินทางไปและกลับ
trip (n)             ทริ้พ        การเดินทาง
postcards (n)         โพ้ซท์คาร์ดซ์    ไปรษณยบัตร
depict (v)             ดิพิ้คท์        อธิบาย พรรณนา
Lord Buddha (n)    ล้อร์ด บุ๊ดดา    พระพุทธเจ้า
the life of Lord Buddha (n)    เดอะ ไล้ฟ์ ออฟ ล้อร์ด บุ๊ดดา
พุทธประวัติ
rib (n)         ริบ        ซี่โครง
gesture (n)     เก๊ซเจอร์    ท่า ปาง อากัปกริยา
stopped eating (v)    สต๊อพท์ อิ้ททิง    อดอาหาร เลิกเสวย
meditations (n)     เมดดิเท้ชันซ์    วิปัสสนา สมาธิ
intended (v2)         อินเท้นเดด        ตั้งใจ
harm (v)             ฮ้าร์ม            ทำอันตราย ทรมาน
enlightenment (n)    เอนไล้เทนเมนท์    ตรัสรู้ การรู้แจ้ง
obtain (v)             ออบเท้น        ได้รับ
obtain the enlightenment (v)    ออบเท้น เดอะ เอนไล้เทนเมนท์    ตรัสรู้
through (prep)         ธรู        โดย ด้วย
succeed (v)         ซัคซี้ด    สำเร็จ  ประสบความสำเร็จ
eventually (adv)     อิฟ์เว้นชวลลี    ในที่สุด
Middle Path (n)     มิ้ดเดิล พ้าธ    มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง
middle way (n)     มิดเดิล เว้ย์    ทางสายกลาง
too (adv)            ทู้            เกินไป
too strong (adj)     ทู้ สตร๊อง        แรงเกินไป ตึงเกินไป
too weak (adj)         ทู้ วี้ค            อ่อนเกินไป หย่อนเกินไป
about right (adj)     อะเบ๊าท์ ไร้ท์    พอดีๆ
around (adv)         อะร้าวนด์        รอบๆ
walk around (v)     ว้อล์ค อะร้าวน์ด์    เดินรอบๆ
C. EXPRESSION TO REMEMBER
(ประโยคที่ควรจำ)
1. Do you mean these paintings?
ดุ หยุ มี้น ดีซ เพ้นทิงซ์?
คุณหมายถึงภาพเขียนเหล่านี้ใช่ไหม?
2. Yes, on four walls inside here.
เย้ซ, ออน โฟร์ ว้อลซ์ อิ๊นไซด์ เฮี้ยร์
ครับ บนฝาสี่ด้านนี้
3. These are pictures of the famous pagodas in different parts of the kingdom.
ดิซ อาร์ พิ้คเจอร์ซ์-ออฟ เดอะ เฟ้มัช พาโก๊ดาซ์ อิน ดิ๊ฟเฟอเรนท์ พ้าร์ทส์ ออฟ เดอะ คิ้งดอม
เหล่านี้คือภาพเขียนเจดีย์มีชื่อในภาคต่างๆ ของพระราชอาณาจักร
4. This one on your right here is in the South.
ดิซ วั้น อ่อน ยัวร์ ไร้ท์ เฮี้ยร์ อิซ-อิน เดอะ เซ้าธ์
ภาพนี้ที่ขวามือนี่อยู่ในภาคใต้
5. That one on this wall is in the Northeast.
แดท วั้น อ่อน ดิซ ว้อล อิซ-อิน เดอะ น้อธอีซท์
ภาพนั้นบนฝานี้อยู่ในภาคอีสาน
6. I wish I could go and see them where they are located.
ไอ วิช ไอ คูล์ด โก๊ แอ่นด์ ซี้ เดม แว้ร์ เดย์ อาร์ โล้เคทเทด
ผมอยากได้ไปเห็นที่มันตั้งอยู่
7. You can do so if you really want.
ยู แคน ดู๊ โซ อิฟ หยุ รี้แอลลี ว้อนท์
คุณทำได้ถ้าคุณต้องการจริงๆ
8. We’ve got the Thai International flights going to these places.
วีฟ์ว ก๊อท เดอะ ไท้ อินเทอร์แน้ชชันนัล ไฟล้ท์ส์ โก๊อิง ถุ ดี๊ซ เพล้ซเซซ
เรามีเที่ยวบินของสายการบินไทยไปยังที่เหล่านี้
9. You may even make a return journey in one day.
หยุ เมย อี๊ฟเวน เม้ค อะ รีเทิ้ร์น เจิ๊ร์นนีย์ อิน วั้น เด๊ย์
คุณอาจเดินทางไปกลับในวันเดียวก็ได้
10. Well, I think I won’t have time to do so on this trip.
เหวล, ไอ ธิ้งค์ ไอ โว้นท์ แฮ้ฟว์ ไท้ม์ ถุ ดู๊ โซ ออน ดิซ ทริ้พ
เอ…ผมคิดว่าผมไม่มีเวลาไปสำหรับการเดินทางครั้งนี้
11. Let’s go to see the Buddha images along the corriders.
เล้ทส์ โก๊ ถุ ซี้ เดอะ บุ๊ดดา อิ๊มเมเจซ อะล้อง เดอะ ค้อร์ริดอร์ซ์
เราไปดูพระพุทธรูปตามระเบียงกันเถอะ
12. I’d like to buy some postcards too.
ไอด ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม โพ้ซท์คาร์ดซ์ ทู้
ผมต้องการซื้อภาพส่งทางไปรณีย์ด้วย
13. These Buddha images depict the life of Lord Buddha.
ดี๊ซ บุ๊ดดา อิ๊มเมเจซ ดีพิ้คท์ เดอะ ไล้ฟ์ ออฟ ล้อร์ด บุ๊ดดา
พระพุทธรูปเหล่านี้อธิบายพระพุทธประวัติ
14. This one you can see his ribs and unhealthy body.
ดิซ วั้น หยุ แคน ซี้ ฮิซ ริบซ์ แอ่นด์ อันเฮ้ลธี บ๊อดี
พระรูปนี้คุณสามารถเห็นซี่โครงและร่างกายที่ผอมโซของพระองค์
15. It shows the gesture when he stopped eating during his meditations.
อิท โช้ว์ซ์ เดอะ เก๊ซเจอร์ เวน ฮี สต๊อพท์ อี๊ททิง ดิ๊วริง ฮิซ เมดดิเท้ชันซ์
แสดงถึงปางเมื่อพระองค์ทรงเลิกเสวยระหว่างวิปัสสนา
16. He intended to harm himself, and to see whether he would obtain the enlightenment through this way.
ฮี อินเท้นเดด ถุ ฮ้าร์ม ฮิมเซ้ลฟ์ แอ่นด์ ถุ ซี้ เว้ธเธอร์ ฮี้ หวูล์ด ออบเท้น เดอะ เอนไล้เทนเม้นท์ ธรู ดิซ เว้ย์
พระองค์ทรงตั้งใจทรมานพระองค์เอง และดูว่าจะตรัสรู้ด้วยวิธีนี้หรือไม่
17. Could he succeed in doing this?
คูล์ด ฮี ซัคซี้ด อิน ดู๊อิง ดี๋ซ?
พระองค์ทรงสำเร็จในการทำเช่นนี้ไหม?
18. No, not by that way.
โน้, น้อท บาย แด๊ท เว้ย์
ไม่ ไม่โดยทางนั้น
19. But he eventually found out the right way, now called the ‘Middle Path’.
บัท ฮี อิฟ์เว้นชวลลี ฟ้าวน์ด์-เอ๊าท์ เดอะ ไร้ท์ เว้ย์, น้าว ค้อลด์ เดอะ มิดเดิล พ้าธ
แต่ในที่สุด พระองค์ทรงพบวิธีที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
20. It was neither too strong nor too weak.
อิท หวอซ ไน้เธอร์ ทู้ สตร๊อง นอร์ ทู้ วี้ค
มันไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป
21. It was just about right, or the middle way.
อิท หวอซ จั๊ซท์ อะเบ๊าท์ ไร้ท์, ออร์ เดอะ มิ้ดเดิล เว้ย์
มันพอดีๆหรือทางสายกลาง
22. It’s very interesting.
อิทส์ ฟ์เว้รี อิ๊นเทอเรซทิง
น่าสนใจมาก
23. But can we walk around a little bit?
บัท แคน วี ว้อล์ค อะร้าวน์ด์ อะ ลิทเทิล บิ๋ท?
แต่เราเดินรอบๆ อีกหน่อยได้ไหม?
D. POINTS OF ATTENTION
(ประเด็นที่ควรสนใจ)
1.. การออกเสียง -s หลังสระ เมื่อ -s อยู่ตามหลังสระ a, e, i, o, u, y จะออกเสียงเป็น -z. เช่นต่อไปนี้
shows    โช้ว์ซ์
sees        ซีซ์
does        ด๊าซ
goes        โก๊ซ์
cries        คร้ายซ์
keys        คีย์ซ์
2. การออกเสียง -d หลังสระ เมื่อ –d อยู่ตามหลังสระ -d จะออกเสียงตามปกติของเสียงนี้ในภาษาอังกฤษ
cried        คร้ายด์
studied    สตั๊ดดีด์
tried        ทร้ายด์
died        ด๊ายด์
lied        ล้ายด์
spied    สป๊ายด์
3. การใช้ neither…nor กลุ่มคำ ‘neither…nor’ เป็นสันธานเชื่อมคำ หรืออนุประโยคที่เป็นปฏิเสธทั้งสอง เช่นประโยคต่อไปนี้
1. It was not too strong.
อิท หวอซ น้อท ทู้ สตร๊อง
2. It was not too weak.
อิท หวอซ น้อท ทู้ วี้ค
1+2 = It was neither too strong nor too weak.
อิท หวอซ ไน้เธอร์ ทู้ สตร๊อง นอร์ ทู้ วี้ค
มันไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป
1. I don’t like tea.
ไอ โด๊นท์ ไล้ค์ ที้
ฉันไม่ชอบชา
2. I don’t like coffee.
ไอ โด๊นท์ ไล้ค์ ค้อฟฟี
ฉันไม่ชอบกาแฟ
1+2 = I neither like tea nor coffee.
ไอ ไน้เธอร์ ไล้ค์ ที้ นอร์ ค้อฟฟี
ฉันไม่ชอบทั้งชาและกาแฟ
1. She doesn’t like coffee.
ชี ด๊าซซึนท์ ไล้ค์ ค้อฟฟี
2. you don’t like coffee.
1+2 = Neither you nor she likes coffee.
ไน้เธอร์ ยู้ นอร์ ชี้ ไล้ค์ส์ ค้อฟฟี
ทั้งคุณและเธอไม่ชอบกาแฟ
หมายเหตุ กริยาในประโยคต้องเป็นเอกพจน์และถือตามประธานตัวหลัง หรือตัวที่อยู่ใกล้กริยานั้น เช่นในประโยคสุดท้ายข้างบนนี้
E. EXERCISES (แบบฝึกหัด)
1. จงอ่านคำต่อไปนี้
shows        โช้ว์ซ์        แสดง
sees            ชี้ซ        เห็น
does            ด๊าซ        ทำ
goes            โก๊ซ์        ไป
pays            เพ้ย์ซ์        จ่าย
buys            บ๊ายซ์    ซื้อ
tries            ทร้ายซ์    พยายาม
ties            ท้ายซ์    มัด
lies            ล้ายซ์    โกหก
cries            คร้ายซ์    ร้องไห้
days            เด๊ย์ซ์        วัน
seas            ซี้ซ์        ทะเล
keys            คี้ย์ซ์        กุญแจ
knees        นี้ย์ซ์        เข่า
trees            ทรี้ซ์        ต้นไม้
studies        สตั๊ดดีซ์    ศึกษา ดูหนังสือ
Thais        ไท้ซ์        คนไทย
flies            ฟล้ายซ์    แมลงวัน บิน
lays            เลย์ซ์        วาง
sews            โซ้ว์ซ์        เย็บ
eyes            อ๊ายซ์    ตา
issues        อิ๊ซชูซ์    ปัญหาโต้แย้ง
tissues        ทิชชูซ์    กระดาษเช็ดหน้า
shoes        ชู้ซ์        รองเท้า
this            ดิ๊ซ        นี้
these        ดี้ซ        เหล่านี้
those        โด๊ซ        เหล่านั้น
2. จงอ่านคำต่อไปนี้
tried            ทร้ายด์    พยายาม
cried            คร้ายด์    ร้องไห้
dried        ดร๊ายด์    ตากแห้ง
died            ด๊ายด์    ตาย
tied            ท้ายด์    ผูก
spied        สป๊ายด์    สอดแนม
emptied        เอ๊มพ์ทีด์    เท
carried        แค้ร์รีด์    ถือ
worried        ว้อร์รีด์    กังวล คิดมาก
studied        สตั๊ดดีด์    ศึกษา ดูหนังสือ
issued        อิ๊ชชูด์    พิมพ์ออกมา
pursued        เพอร์ซู้ด์    ติดตาม
devalued        ดีฟ์แว้ลูด์    ลดค่า ลดราคา
echoed        เอ๊คโคด์    เสียงสะท้อน
vetoed        ฟ์วี้โทด์    ประท้วง
3. จงฝึกประโยคสนทนาต่อไปนี้
1. A: We didn’t go to the South, and we didn’t go
to the North.
วี ดิ๊นท์ โก๊ ถุ เดอะ เซ้าธ์, แอ่นด์ วี ดิ๊นท์ โก๊ ถุ เดอะ น้อร์ธ
เราไม่ได้ไปใต้ และเราไม่ได้ไปเหนือ
B: We neither went to the South nor the North.
วี ไน้เธอร์ เว้นท์ ถุ เดอะ เซ้าธ์ นอร์ เดอะ น้อร์ธ
เราไม่ได้ไปทั้งใต้และเหนือ
2. A: She doesn’t like him, and she doesn’t want
to talk to him.
ชี ด๊าซซึนท์ ไล้ค์ ฮิม, แอ่นด์ ชี ด๊าซชึนท์ ว้อน ถุ ท้อล์ค ถุ ฮิม
เธอไม่ชอบเขาและไม่ต้องการคุยกับเขา
B: She neither likes him nor wants to talk to him.
ชี ไน้เธอร์ ไล้คส์ ฮิม นอร์ ว้อนท์ส์ ถุ ท้อล์ค ถุ ฮิม
เธอไม่ชอบเขาและไม่ต้องการคุยกับเขา
3. A: He doesn’t look so sad, and he doesn’t look much worried.
ฮี ด๊าซซึนท้ ลุ้ค โซ แซ้ด, แอ่นด์ ฮี ด๊าซซึนท์ ลุ้ค มัช ว้อร์รีด์
เขาดูไม่เศร้ามาก และเขาดูไม่เป็นกังวลมาก
B: He neither looks so sad nor much worried.
ฮี ไน้เธอร์ ลุ้คส์ โซ้ แซ้ด นอร์ มัช ว้อร์รีด์
เขาดูไม่เศร้าและไม่กังวลมาก
4. A: The weather isn’t too hot, and it isn’t too cold.
เดอะ เว้ธเธอร์ อิ๊ซซึนท์ ทู้ ฮ้อท, แอ่นด์ อิท อิ๊ซซึนท์ ทู้ โค้ลด์
อากาศไม่ร้อนเกินไป และมันไม่หนาวเกินไป
B: The weather is neither too hot nor too cold.
เดอะ เว้ธเธอร์ อิซ ไน้เธอร์ ทู้ ฮ้อท นอร์ ทู้ โค้ลด์
อากาศไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไป
5. A: They could not eat, and they could not sleep.
เดย์ คูล์ด น้อท อี๊ท, แอ่นด์ เดย์ คูล์ด น้อท สลี้พ
เขากินไม่ได้ และเขานอนไม่ได้
B: They could neither eat nor sleep.
เดย์ คูล์ด ไน้เธอร์ อี๊ท นอร์ สลี้พ
เขากินไม่ได้และนอนไม่ได้
6. A: The teacher didn’t teach us today, and he didn’t tell us what to do next week.
เดอะ ที้ชเชอร์ ดิ๊นท์ ที้ช อั้ซ ทูเด๊ย์, แอ่นด์ ฮี ดิ๊นท์ เท้ล อั้ซ ว้อท ถุ ดู๊ เน้กซ์ท์ วี้ด
วันนี้ อาจารย์ไม่สอนพวกเรา และเขาไม่บอกเราว่า อาทิตย์หน้าจะทำอะไร B: The teacher neither taught us today nor told us what to do next week.
เดอะ ที้ชเชอร์ ไน้เธอร์ ท้อท อั้ซ ทูเดย์ นอร์ โท้ลด์ อั้ซ ว้อท ถุ ดู๊ เน้กซ์ท์ วี้ค
วันนี้ อาจารย์ไม่สอนเรา และไม่บอกเราว่าอาทิตย์หน้าจะทำอะไร
7. A: The students don’t like their homework, and they don’t practice much enought in class.
เดอะ สติ้วเดนท์ส์ โด๊นท์ ไล้ค์ แดร์ โฮ้มเวิร์ค, แอ่นด์ เดย์ โด๊นท์ แพร้คทิซ มัช อีนั้ฟ อิน คล้าส
นักเรียนไม่ชอบการบ้าน และเขาไม่ฝึกมากพอในชั้น
B: The students neither like their homework nor practice much enough in class.
เดอะ สติ๊วเด้นท์ส์ ไน้เธอร์ ไล้ค์ แดร์ โฮ้มเวิร์ค นอร์ แพร้คทิซ มัช อีนั้ฟ อิน คล้าส
นักเรียนไม่ชอบทำการบ้านและฝึกมากพอในชั้น
8. A: I don’t speak French, and she doesn’t speak
French.
ไอ โด๊นท์ สปี๊ค เฟร้นช์, แอ่นด์ ชี ด๊าซซึนท์ สปี๊ค เฟร้นช์
ผมไม่พูดฝรั่งเศส และเธอไม่พูดฝรั่งเศส
B: Neither I nor she speaks French.
ไน้เธอร์ ไอ๊ นอร์ ชี้ สปี๊คส์ เฟร้นช์
ทั้งผมและเธอไม่พูดฝรั่งเศส
9. A: They aren’t in the office, and he isn’t in the office.
เดย์ อ๊าร์นท์ อิน ดิ อ๊อฟฟิซ, แอ่นด์ ฮี อิซซึนท์ อิน ดิ อ๊อฟฟิซ
เขาทั้งหลายไม่อยู่ในที่ทำงาน และเขาผู้ชายไม่ได้อยู่ที่ทำงาน
B: Neither they nor he is in the office.
ไน้เธอร์ เด๊ย์ นอร์ ฮี้ อิซ อิน ดิ อ๊อฟฟิซ
ทั้งพวกเขาและเขาผู้ชายไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน
ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 127 times, 1 visits today)